20.

Král Wladislaw stawům kraje Bechynského: patent o wybírání berně piwowárné a berně z úrokůw.

Na hradě Pražském, 22 Mart. 1502. (Rkp. Talmberský, f. 278 b)

Wladislaw z boží milosti Uherský a Český etc. král a markrabě Morawský etc. Urozeným, statečným, slowútným a opatrným, pánóm, rytířuom, wládykám i městuom kraje Bechynského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko   dobré wzkazujem.

Wěrní milí! Jakož wás tajno není, kterak jest na tomto nyní minulém sněme na tom zuostáno, aby ta berně piwowárná byla dána sprawedliwě od těch, kdož sú jí nedali, konečně na swatého Jiří neb dwě neděle po tom tomu, komuž sme ji w témž kraji wybierati poručili, napomínajíce wás wšech, kteří ste jí nedali, abyšte se k tomu jměli a ji na čas swrchupsaný u berníka položili a zauplna dali; pakliby kdo toho zanedbal, již sme berníkowi rozkázali, aby na takowého neb na takowé práwem berničím saženo bylo, již sme my berníkowi rozkázali, aby dobytky se jim zajímali. A kdožby se tomu koliwěk zprotiwiti chtěl a směl, a dobytkuo sobě bráti nedal, ten w túž pokutu upadne, jakoby proti práwu odboj udělal. Což se pak té berně z peněz, kteří je na úrocích a na zápisích mají, dotýče, ježto mají wýpowěd, jakož swolení toho we dskách šíře swědčí: ti aby konečně na swatý Jiří najprwé příští tu berni dali a položili, anebo dwě neděle potom, polowici swatoJiřského úroku a polowici duchoduo z zápisuow nahoře dotčených a dskami učiněných. A ktožby toho koliwěk neučinil, a těch peněz nepoložil na čas swrchupsaný, na takowého neb takowé k summám jejich hlawním sáhneme, jakž kdo puojčil, podlé pokuty na to uložené a dskami zapsané, a to tak a na ten spuosob, že sobě té summy prawú polowici wezmeme, a čtwrť jedné dáme tomu, kdož se koliwěk doptá na koho, že jest té berně z peněz aneb z zápisuow nedal, a jeho z toho požene a wysaudí, a hajtmanuom, kteří jsú toho kraje, druhú čtwrť, aby se o to rozdělili, a tu polowici naši obrátíme na dluhy zemské. Než kdož sú peníze ty časy, když se to swolení stalo, na úrocích měli, ti mají z nich též dáti jako i jiní. A jestliže sau kteří statky swé po tom swolení prodali, dawše z toho piwowárné, a potom swých peněz puojčili, ti a takowí z těch peněz nemají a nejsú powinni nic dáti. Než jestliže sú kteří piwowárného nedali, a potom swé zboží prodali, tehdy takowí mají též jako jiní z peněz berni dáti. Také koní aby žádný wen z země newedl; pakli kdo w tom nalezen a postižen by byl, takowému mají ti koně pobráni býti, a těch koní polowice býti má hajtmanuom toho kraje, a druhá polowice tomu, kdožby je wzal a takowé postihl. Přikazujíce, abyšte toto obecné zuostání po městech kraje toho prowolati a rozhlásiti dali a kázali, aby o tom wšickni wěděli. Dán na hradě Pražském, w úterý po kwětné neděli, léta božího Mvcii, a králowstwí Uherského dwanáctého a Českého třidcátého prwního.

Ex commissione propria Majestatis regiae.Přihlásit/registrovat se do ISP