43.

Akta sněmu roztržitého o S. Petru a Pawlu r. 1504.

29 Jun. 1504 sq. (Cod. Talmberg. fol. 390 sq. Cod. Gersdorf. 338.)

"Léta božího tisícího pětistého čtwrtého král JMt ráčil položiti sněm wšemu králowstwí Českému na hradě Pražském na den Swatého Petra a Pawla, a tito listowé jsú od JMti na ten sněm posláni. A tu páni a rytířstwo i města pod jednú spuosobú drželi sú sněm na hradě Pražském podlé rozkázaní krále JMti: ale páni, rytířstwo a města pod obojí spuosobú, ti sú sobě sněm drželi w Praze na rathauze w Starém městě."

"Tento sněm tak držán jest":

W sobotu na den S. Petra a Pawla apoštoluow božích s tímto poselstwím poslal sem purkrabí swého Jeronýma z Skuhrowa k p. Pernšteinskému, ku p. komorníkowi i k jiným pánuom, kteříž w saudu zemském sedají, aby jim oznámil, že mám listy od krále JMti k těm pánuom a wládykám do saudu zemského, aby ráčili na hradě býti w neděli w 16 hodin, aneb kterúkoli hodinu ráčiliby jmenowati, že tu ráčí spolu rozmluwiti, i o sněm, kterú hodinu w pondělí měliby jej držeti; a také aby to ráčili i jiným pánuom, kteříž w saudu zemském sedají, oznámiti, a že to JMt pán muoj také jiným pánuom oznámí, kteříž jsú nahoře. Dána jest odpowěd od týchž pánuow, že chtí na to odpowěd dáti po swém poslu; neb zítra mají se sjíti někteří páni, páni Pražané i poslowé z měst.

"Tu mi odpowěd dali páni, rytířstwo a města pod obojí spuosobau."

Páni JMt, páni rytířstwo, páni Pražané, páni mistři a páni poslowé z měst etc. ráčili sú nás k WMti pane purkrabie poslati, toto oznamujíce: že sú přijeli na tento sněm podlé znění listuow, kteří jsú po krajích roznášeni jménem krále JMti pána našeho milostiwého, chtíce rádi slyšeti od JMti posluow na tento sněm wyslaných, co jim budú chtíti oznámiti wuole králowské. Tu pak přijewše do Prahy, srozuměli sú od lidí hodnowěrných, že ste zámek nějakými pěšími dali osaditi, chtíce to dosti tajně přiwesti; kterážto wěc zdá se jim welmi neznámá a neobyčejná a prwé za krále JMti i bez JMti nikdy nebýwalá; ježto poněwadž se jest to stalo bez wědomí wšech stawuow takowé zámku osazení, newědí se pod tím čeho domysliti. A protož sú tak rozkázali WMti powěděti: poněwadž se takowé wěci dějí neobyčejné, že se JMtem nezdá nyní bez osobné přítomnosti krále JMti pána našeho na hradě sněmowati z příčiny již oznámené. Nebo ačkoliwěk mohliby také na ten jich sněm přijíti s takowým počtem lidí, ježtoby se těch, kterýmiž jest hrad tento osazen, málo báli: ale ohledajíce se na JKúMt a nechtíce JMti jako pánu swému w ničemž lehkosti žádné učiniti, že toho nechtí před se wzíti, než což se děje, chtí na JKMt wznésti. Pakli ráčíte WMt s jinými pány a wládykami do Prahy sjeti, jakož jest pak to i prwé býwalo, že sú sněmowé w Praze držáni býwali, a nyní i o tomto JMKá ráčil jest nám wšem stawuom s strany pod obojí spuosobau připsati, že w Praze držán bude, že s WMti chtí rádi slušně a poctiwě o wěci potřebné rozmluwiti a jednati, tak že JMti nic nemá sjíti, cožby obecnému dobrému slúžilo.

(B.)

Páni milí, páni rytířstwo, páni Pražané, poctiwí páni mistři, páni poslowé z měst! WMti sem poselstwí pánuom, rytířstwu JMtem, kteří sú zde byli, oznámil. Takto k tomu prawí napřed ti páni a rytířstwo, kteří w saudu zemském sedají, že sú sem na sněm a k obeslání a k sněmu držení přijeli tu a na to místo, kdež JMt rozkázati ráčil a místo toho položiti, a JMti list s tú poctiwostí a poddaností přijíti rádi chtějí jako pána swého milostiwého, jakožto JMti poslušní pánu swému wšecku poddanost a poslušnost zachowajíc, a na to se sjeli. Též páni i rytířstwo také, kteříž w saudu nesedají a na JMti obesláni jako poslušní rádi JMti wuoli a rozkázaní listy i jinač ústně, budeli komu od JMti poručeno, wuoli a JMti rozkázaní slyšeti chtějí, a wyslyšíc, we wšem se slušně podlé powinnosti swé k JMti wuoli a rozkázaní jmíti, jakožto JMti poddaní, a tu na hradě Pražském sněm podlé listuow krále JMti k sněmu obsílajících znění, s WMti rádi držeti chtějí a z jednostejné wuole jednati to což potřebného králi JMti i tudíž zemského poznají.

A já sám od sebe prawím, což se zámku osazení dotýče, nic sem neučinil, čehožby předkowé moji nečinili, a žádnú tajností toho sem newedl, než zjewně, z té příčiny, maje od krále JMti pána swého milostiwého listem rozkázaní zámek opatřiti, jakož sem WMtem list ten poslal po p. Lwowi; a tu, když WMt, kteříž z pánuow a wládyk w saudu sedáte, k žádosti a oznámení mému ráčili se sjeti na hrad Pražský, WMtem bylbych listu krále JMti, kterýž i WMtem swědčí, (okázal,) a wedle toho a při tom o swú wěc radu wzal; a byloliby se zdálo WMti, že není jich potřeba těch pěších, bylbych se w tom oznámě WMtem příčinu, radú WMti zprawil, i též ještě učiním. I protož já WMti prosím jménem swým, že ráčíte se sjeti a JMti té lehkosti  nečiniti, bychom neměli JMti wuole wyslyšeti a bez hodných příčin také obecního dobrého nejednati. Neb listowé od JMti, kteříž jsú posláni, jak jsem zprawen, JMti rukú podepsáni jsú. A poněwadž sme se k JMti obeslání sjeli, abychom také JMti wuoli slyšeli, proč JMt nás obeslati ráčil.  Také sem já bohdá o žádné lsti nemyslil aniž myslím, ani se kdo o mně jiného  domníwati rač, než to což ctnému a dobrému úřadníku zemskému přísluší.

(A.)

Páni milí a páni rytířstwo! Jakož nám připomínáte, že sme porozuměli úmysluom WMti z odpowědi, kterúž jest nám pan purkrabie najwyšší dáti ráčil, a že tu čekáte sněmu, kdež jest jej JMKá položiti ráčil: kdež my k tomu tak prawíme z jednostejné wuole, že sme my na tento čas nesjeli se sem do Prahy z žádné příčiny jiné, než na obeslání krále JMti pána našeho milostiwého, chtíce rádi napřed ti poselstwí slyšeti, i také tomu, cožby obecnému dobrému slúžilo, upřímě se přimluwiti, jakož sme to prwé po wšecky časy činili. A pak jsúce zde w Praze, jistotě zwěděwše o takowém osazowání zámku, kteréž jest prwé nikdy nebýwalo nám dosti neznámo bylo, to sme WMtem hned oznámili; kdež nám toho každý wěřiti muož, poněwadž sme na obeslání krále JMti pána našeho milostiwého z domuow našich až sem pracowali, žeby nám také dosti snadno (bylo) odsud až na hrad Pražský dojeti, kdyžbychom jediné widěli w tom rownost. Ale widúce co se w tom děje neobyčejného, nezdálo se nám i nyní nezdá na takowý nespuosob přijeti. A tak nám konečně zdá, že tu námi nic neschází; jakož se to potom bohdá před králem JMtí shledá, když k tomu přijde.

Wilém z Pernšteina a na Helfenšteině, najw. hofmistr král. Českého.
Jan z Šelnberka a z Kosti, najw. komorník téhož králowstwí.
Mikuláš z Hořic a na Pecce, najw. písař král. Česk., i jiní páni, rytířstwo,
Pražané i jiní poslowé z měst králowstwí Českého.

(B.)

Páni milí, páni rytířstwo, páni Pražané, páni poslowé z měst! WMt ste ráčili wyrozuměti úmyslu našemu skrze odpowěd, kterúž WMtem p. purkrabie najwyšší Pražský dal jest. A my podlé rozkázaní krále JMti tu čekáme sněmu, kdež JMt jej položiti ráčil, na hradě Pražském, JMti úmysl tohoto sněmu buď listy nebo ústně slyšeti rádi s tú poddaností a poctiwostí chcem, jakožto pána našeho milostiwého, a wyslyšíce JMti wuoli pána swého, wšecko činiti, raditi, pomáhati, co králi JMti i obecnému dobrému k řádu a práwu k opatření a k dostiučinění a k dopomožení práwa náleží, a to na hradě Pražském w saudní swětnici zítra bohdá w dewět hodin budem, neb nám nic obecného dobrého sjíti i krále JMti wuoli a rozkázaní nemá a neschází. To oznamujem prosíce, že také tu býti ráčíte, ohlédajíce se na krále JMt pána swého a na obecné dobré.

Petr z Rozmberka, Jindřich z Hradce, najw. purkrabí Pražský,
Puota z Rizmberka, najw. sudí král. Českého, Albrecht z Kolovrat, 
najw. kancléř král. Česk. a jiní páni a rytířstwo,
z obeslání krále JMti na hradě Pražském shromáždění.

Poněwadž ste položiti ráčili příčinu, že pro ty pěší, kteréž mám na hradě Pražském, kteréž sem držeti chtěl nic dále než potud, pokudžby rada WMtí byla: ale i přes poručení krále JMti já sem je dnes pryč pustil, aťby tú příčinú sněm se nerozcházel; ač mi se to žádná hodná příčina nezdá býti, poněwadž se to prwé stalo za předka mého.

Jindřich z Hradce, najw. purkrabie Pražský.

(A.)

Poněwadž ste těch pěších, kterýmiž jest hrad osazen, déle držeti nemínili, než dokudžbyšte se o to s námi neporadili: i zdá se nám, že ste se měli se wšemi námi prwé poraditi, máteli to učiniti, než ste to osazowání hradu před se wzali; ale učiniwše to prwé, chtělibyšte se o to teprw raditi. Kdež se nám zdá, žeby to již byla welmi pozdní rada.

Wilém z Pernšteina a na Helfenšteině, najw. hofmistr k. Č.
Jan z Šelnberka a z Kosti, najw. komorník téhož králowstwie,
Mikuláš z Hořic a na Pecce, najw. písař téhož král. a jiní páni,
rytířstwo, Pražané i jiní poslowé z měst králowstwí Českého.

"Item. Ti páni pod obojí spuosobau, majíc s námi o to na hradě Pražském sněmowati, což král JMt rozkázal, i nechawše toho, dali se w pikharty, a toto o nich mezi sebau zřízení učinili sau."

Co se pikhartuow dotýče, na tomto jest swoleno a zuostáno, aby každý pán i wšickni z rytířstwa, i páni JMt kteří jsú s námi w přátelstwí, i také z měst nad to, což od krále JMti města mají přikázaní, žádných sboruow nedopauštěti, také přisluhowání i učení wšecka zjewná i tajná aby jim zapowéděna byla, a zwláště těm, kteříž sú knězstwí a swěcení biskupuow Římských aneb sami od sebe přijímali. Pakliby kde pod kýmžkoli sborowé držáni, nebo posluhowání puosobeny býwaly přes toto naše swolení, má to každý na swém stawiti; a jestližeby se to kde přes to dálo, tehdy má býti to wzneseno na toho pána, pod kýmžby se dálo, a on má to zastawiti a přetrhnúti. Pakliby toho neučinil, tehdy jednota strany naší má k němu o to mluwiti, aby tomu dosti učinil a tak se zachowal, pokudž toto swolení wšech se o tom stalo, a to do S. Wáclawa n. př. A také majíli kde pikharté jaké kostely, ti mají k jiným potřebám obráceni býti, anebo lidmi wěrnými a ne pikharty mají se osazowati.

"Přípis listu, kterýmž sem já pány a rytírstwo podlé auřadu swého na wojnu obsílal."

Urozeným etc. wedle napomenutí a rozkázaní krále JMti pána mého milostiwého, wedle zřízení zemského, z powinnosti úřadu mého, pro zprotiwení a dosti neučinění nálezu a rozkázaní pánuow a wládyk z plného saudu zemského: poněwadž on Šebestian etc. Šlik práwu se zprotiwil a w ty a takowé pokuty, kteréž za moc uloženy jsú, jest upadl: z té příčiny, JKMti pána mého milostiwého z rozkázaní, a z úřadu swého i podlé swolení zemského wěděti wám dáwám, napomínaje wás pod tú a těmi pokutami, kteréž na to uloženy jsú, a kterýmiž ste se zapsali wšickni wuobec práwo obhajowati, a proti každému, kdožby nálezuom panským dosti činiti nechtěl, (a) jsa obeslán, podlé možnosti swé netáhl. Protož to znaje, žádám podlé toho napomenutí a powinnosti na ten den S. Jakuba welikého konečně pohotowě (aby) wojensky byli; a když dám podruhé znáti, aby k tomu místu, kdežťbych jmenowal, ke dni jmenowanému a k místu uloženému táhl, a tomu aby dosti učinil wedle zřízení zemského.Přihlásit/registrovat se do ISP