74.

Dva zápisy o zástawě zámku a města Heidelsfeldu biskupowi Wircburskému.

A.

Majestát Wladislawa krále Krištofowi z Gutšteina na zastawení města Hadlfeldu biskupu Wircburskému daný.

Na Budíně, 6 Oct. 1507. (Orig. w archivu Jindř. Hradeckém.)

My Wladislaw z božie milosti Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král, markrabie Morawský, Lucemburské a Slezské knieže a Lužický markrabie etc., oznamujem tiemto listem wšem, jakož sme powolení naše k přímluwě a žádosti pánuow wládyk králowstwie Českého, wěrných našich milých, urozenému Krištofowi z Gutšteina, na Rabšteině, dáti ráčili, aby on zámek a město Hedlfeld duostojnému w bozě otci panu Wawřincowi biskupu Wircpurskému etc. zastawiti mohl až do jeho žiwnosti, a po smrti jeho že to zase wyplatiti má w pěti létech pořád zběhlých; a kdyžbychom my jemu nebo budúcí králowé Čeští po wyjití pěti let rok napřed wěděti dali, a on toho newyplatil: tehdy to město Hadlfeld má na nás na budúcí naše krále České a korunu Českú k wýplatě připadnúti w summě dewatenácti tisíc zlatých rýnských, w kteréž jest témuž biskupu a Jeho Lásce to zastawil tak, jakž jeho list nám na to daný šíře drží a ukazuje. Ale poněwadž prwé týž Krištof, když jest zastawiti měl témuž biskupu to město w šesti tisíciech zlatých rýnských, zapsal se jest nám dskami, že zase w třinácti létech wyplatiti má: protož jestližeby w tom času newyplatil, poněwadž s wuolí naší jest w wyššie summě to město zastawil, že to jemu Krištofowi, ani jeho dědicuom tomu zapsání dskami učiněnému k nižádné škodě býti nemá nyní ani w potomniech časích. Také jakož jest nám list náš wrátil a z desk zápis propustil na dwě stě kop grošuow českých platu na každý rok, kterýž sme jemu wydáwali, dokudž jemu zase k městu a zámku Pernowu nedopomuožem: i protož jestli žeby najjasnějšie knieže pan Maximilián král Římský JMt, bratr a ujec náš milý, toho nezjednal podlé JMti přiřčení, aby jemu týž zámek a město postúpeno bylo, tehdy my jemu toho brániti nemáme, aby on toho města dobýwal, jakžby najlépe uměl a wěděl.

Tomu na swědomie pečet naši králowskú rozkázali sme k tomuto listu přiwěsiti. Dán na Budíně, w středu po swatém Františku, léta božieho tisícieho pětistého sedmého a králowstwie našich Uherského wosmnáctého a českého třidcátého sedmého.

Ad relationem magnifici domini domini
Alberti de Kolowrat et in Libštein supremi
cancellarii regni Boemiae.

 

B.

Krištof z Gutšteina zawazuje se wyplatiti opět zámek a město Hadelsfeld, jež s powolením králowým zustawil byl biskupowi Wircpurskému.

Bez místa, 17 Oct. 1507. (Orig. c. k. arch. tajn. we Wídni.)

Já Krištof z Gutšteina a na Rabšteině známo činím tiemto listem předewšemi tu kdež čten nebo čtúcí slyšán bude: jakož s powoleniem najjasn. kniežete pána a p. Wladislawa Uherského, Českého etc. krále pána mého milostiwého zastawil sem zámek a město Hadelsfeld duostojnému w boze otci a pánu Wawřincowi biskupu Wircpurskému etc. w dewatenádsti tisících zlatých raynských, w kteréžto summě to město a zámek týž biskup až do žiwnosti swé držeti má, tak jakž smlúwa mezi JMtí a mnú učiněná a králem JMtí potwrzena to wšecko w sobě šieře zawierá a drží: kdež já nadepsaný Krištof z Gutšteina sám za sebe i za swé dědice a budúcí, králi JMti i budúcím králóm Českým a koruně České slibuji, že to město Hadlsfeld se wším příslušenstwiem wyplatiti mám a zase w ruce swé, dědicuow i budúcích swých přiwesti konečně w pěti létech po smrti nadepsaného biskupa Wircpurského. Pakli bych tomu dosti neučinil i s dědici a budúcími swými w těch pěti létech newyplatil, a po wyjití těch pěti let král JMt a budúcí králowé Čeští neb koruna Česká rok dali wěděti mně neb dědicóm mým a budúcím, a my toho neučinili a newyplatili: tehdy aby JMt král Český etc. i jeho budúcí králowé Čeští aneb koruna Česká to wyplatiti mohli a držeti jako swé wlastní bez mé, dědicuow mých i budúcích wšelíké překážky etc. etc. Toho na zdržení pečet swú dal sem přiwěsiti, a prosil sem uroz. pána p. Jindřicha z Kolowrat a na Krakowci, a urozených wládyk, Jana Habarta z Strochowic toho času haitmana na Točníce, a Buriana Jablonského z Jablone (sic), žeť sú swé pečeti podlé mé dali přiwěsiti k tomuto listu na swědomie sobě bez škody. Jenž jest dán a psán l. b. tisícieho pětistého sedmého, w neděli po S. Hawlu.

(Wisí 4 pečeti neporušené.)Přihlásit/registrovat se do ISP