34.

Král Wladislaw stawům kraje Čáslawského: o nastáwajícím jednání s knížaty Saskými w Mostě.

Na Budíně, 5 Januar. 1504. (E copia coaeva arch. civ. Kutnens.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozeným, statečným, slowútným, poctiwým pánóm, wládykám, horníkóm i jiným městóm kraje Čáslawského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujeme. Wěrní milí! Tajno wás nebuď, což se dotýče knížat Míšenských a poddaných Jich Milosti, též také poddaných našich wší koruny České, že sú se k tomu poddali a podwolili, aby poddaní naši kteréhožkoli stawu a řádu wšecky swé potřeby, o kteréžbykoli buď je samy knížata, aneb kterého z poddaných jejich winiti chtěli, sepsané na místě jmenowitém položili. A oni že též učiniti chtí i s poddanými swými, a takowé wšecky wěci a potřeby, z kterýchžby poddané naše winiti chtěli, že též sepsané dáti a položiti chtějí. A proto že raddy swé znamenité ke dni jmenowitému do Mostu na swém místě s plnú mocí wyšlí, a my s swé strany také tu raddy naše wyprawíme, tak aby tu o takowé wšecky ruoznice a nesnáze jednáno a s obú stran srownáno bylo. A mezi tím aby se poddaní naši k nadepsaným knížatóm a poddaným jejich pokojně zachowali, a oni s swé strany i s poddanými swými že se proti nám i poddaným našim též zachowati chtí. Jichžto slušné i sprawedliwé podání znajíce, swolili sme k tomu, porúčejíc wám, abyšte, máli kto oč z kraje toho s nadepsanými knížaty aneb poddanými jich, to potřebně sepsáno dali a položili mezi nynějším časem a suchými dny postními u urozeného Albrechta z Kolowrat na Libštaině, najwyššieho kancléře králowstwí českého, kterýžto potom nadepsaným knížatóm pošle, aby to w čas poddaným swým oznámili, aby k tomu, když se o to ty rady obapolně sjedú, stáli, odpowídali a práwi byli. Jakož pak tomu jmenowitý čas po weliké noci najprw příští položíme a oznámíme, tak aby wědúc to ti, ktož oč s nadepsanými knížaty aneb poddanými jich činiti mají, mohli znáti a wěděti, když tu do Mostu přijeti míti budú; přikazujíce wám wšem i jednomu každému, abyšte se k týmž knížatóm a poddaným jejich mezi tím pokojně beze wšech wýtržností zachowali, nikterakž na ně ani na jich statky nesahajíce. A byliliby kteřížkoliwěk a kteréhokoli stawu aneb řádu, že by jim přes takowé rozkázaní naše překážeti aneb na ně kterak sahati chtěl, takowého abyšte netoliko nefedrowali aneb nepřechowáwali, než k ruce naší i s pomocníky jeho wzali, a jimi se dobře ujistili, a nám to potom o takowém aneb takowých oznámili; kdežbychme se k němu jako k swéwolnému a wajtržnému i s pomocníky jeho tak míti a zachowati chtěli, jakož pokuty na to podlé swolení zemského uložené swědčí a okazují. Dán na Budíně, w pátek před božím křtěním, anno regnorum nostrorum Hungariae xiiij, Boemiae vero xxxiiio.

Ex mandato majestatis Regiae proprio.

(A tergo: Králowský list do kraje.)Přihlásit/registrovat se do ISP