46.

Král Wladislaw stawům českým na sněmu: že poručil Janowi z Šelnberka i Albrechtowi z Kolowrat jednati s nimi.

Na Budíně, 15 Sept 1504. (Cod. Talmberg. fol 415b sq. Budiss. f. 350b.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urození, stateční, slowútní, poctiwí a opatrní, wěrní naši milí! Poněwadž se ten sněm, kterýž sme byli položili na den S. Petra a Pawla nyní minulého na hrad Pražský, skrze jakékoli příčiny rozšel; při kterémžto sněmu mělo se radau a wědomím waším jednati o zámky, kteří jsú od koruny odcizeni a odjati, a již po smrti kněze Otty a kněze Jiřího, knížat Baworských, zase na nás a korunu Českú sprawedliwě přišli, aby ti zase k koruně nawráceni byli; též také což se Šlikuow dotýče, kteříž z poslušenstwí swéwolně wystúpili, nám, práwu a nálezuom panským se zprotiwili, aby i ti podlé zřízení zemského a pokut na to uložených byli trestáni: kdež sme již o ty wšecky wěci a potřeby swrchupsané jiný sněm obecní na hrad Pražský na S. Wáclawa nyní příštího wší zemi položili. A poněwadž sme wám prwé také při tom obeslání psali a byli poručili, abyšte wšickni wojensky pohotowě byli: wězte, že sme o ty wšecky wěci a potřeby, i o to, což k obecnému dobrému a užitečnému té koruny slúžilo, urozeným Janowi z Šelnberka a z Kosti, najwyššímu komorníku, a Albrechtowi z Kolowrat na Libštaině, najw. kancléři král. Českého, wěrným našim milým, poručili a dostatečnú zpráwu dali, aby wám wuoli a úmysl náš slowem a jménem naším oznámili a powěděli. Porúčejíce wám, abyšte jim toho, což w této míře slowem naším s wámi mluwiti a jednati budú, úplně a docela wěřili, tak jakobychom o to sami osobně s wámi mluwili a jednali, a se w tom we wšem powolně a poslušně měli a skutečně okázali. Jakož o wás nepochybujem, že se w tom tak zachowáte a s pilností přičiníte, aby se to králowstwí rozmáhalo a rozšířilo, a k tomu Šlikuow moc a swáwuole podlé zemského zřízení a pokut na to uložených trestána byla konečně, aby se potom tím jiní trestali, a sobě nás, práwo a nálezy panské tak lehce newážili. Dat. Budae, dominica post festum exaltationis S. Crucis anno dom. 1504, regnorum autem nostrorum Hungariae quindecimo, Bohemiae vero tricesimo quarto.

Wladislaus rex manu propria subscripsit.

Ex commissione Regiae Majestatis propria.

Urozeným, statečným, slowútným, poctiwým a opatrným pánuom, rytířuom, wládykám, Pražanuom a posluom od měst wyslaným král. Českého, kteříž jsú spolu na sněmu nynějším na hradě Pražském, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP