4.

Král Wladislaw Kutnohorským: že pokládá stawům král. Českého sněm zemský na den S. Jeronýma n. př.

Na Budíně, 3 Jul. 1500. (Orig. arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z božie milosti Uherský Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Poctiwí wěrní naši milí! Tajno wás nebuď, že jest na nás wznešeno jmenem pánuow, rytieřstwa i měst Pražských i jiných posluow z měst, kteříž sú o suchých dnech letničních spuolu na hradě Pražském byli, kterak by z mnohých příčin sněmu obecnieho w králowstwí Českém znamenitě potřebie bylo, a zwláště pro ty wýtržky, kteréž se z okolních zemí Německých do králowstwí českého dějí, aby to před se wzato bylo, aby s pomocí boží takowé wěci přetrženy býti mohly. A protož my takowau potřebu wážiece, k tomu sněmu sme swolili, a tiemto listem swolujeme, přikazujíce wám wšem wuobec i každému zwlášť, abyšte pro takowú welikú a znamenitú potřebu, i také pro jiné mnohé potřeby, do Prahy se sjeli na den swatého Jeronyma najprw příštího, a nazajtří abyšte se na hrad Pražský podlé obyčeje sešli, a tu wám ty wšecky potřeby woznámeny budú, pro kteréž se ten sněm pokládá. Wědúce w tom wuoli i rozkázanie naše, nepochybujem,že se tak zachowáte, jinak toho nečiniece. A toto naše rozkázaní aby ste w městě wašem po dwa neb po tři trhy prowolati rozkázali. Dán na Budíně, w pátek před swatým Prokopem, léta božieho tisicieho pětistého, a králowstwí našeho Uherského desátého, a Českého dwadcátého dewátého léta.

Ex commissione propria majestatis regiae.

Poctiwým šefmistruom a konšeluom na Horách Kutnách, wěrným našim milým.

(A tergo: "K. Mt sněm pokládati ráčí na S. Jeronyma.")Přihlásit/registrovat se do ISP