49.

Mikuláš Šlik stawům Českým na sněmu shromážděným: oswědčowání o newině swé.

26 Sept. 1504. (s. l.) (Cod. Talmberg. fol. 417b sq. Cod. Gersdorf. f. 351.)

Wysoce urozeným, mnohomocným pánuom obywateluom koruny České, kteříž nyní na obecním sněmu při S. Jeronymu na hradě Pražském budú, pánuom a přáteluom mým milým.

Službu swú wzkazuji, Waše Milost, urození páni, páni mně přízniwí a přátelé milí! Waší Milosti tajno není, kterak jest král JMt, pán muoj najmilostiwější, ráčil smlúwu učiniti mezi mnú a Mathesem Hisrlí a Filipem Šertingerem, a nás podati wšecky pře, kteréž mezi námi byly, na dwa ubrmany k mocnému přestání, a po dwú přátelích abychom k nim přidali; a tu což nám bude nalezeno a rozeznáno jimi, abychme tomu dosti učinili s obú stran; a zejména sem wolil za ubrmana z swé strany urozeného pána p. Petra z Rozmberka etc. a druhá strana pana kancléře nynějšího. Kteréž pak cedule wyřezané od krále JMti nám dané to šíře a swětleji ukazují, kterážby wolila koliwěk strana swého ubrmana (a) bezelsti nemohla jmíti, aby sobě jiného na to místo wolila. Kdež  sem já pak s swé strany wolil urozeného pána p. Jana z Šelmberka etc. nynějšího pana komorníka, a k němu za přátely s swé strany k nim wydal urozeného pána p. Tiemu z Koldic a uroz. pána p. Jana z Žeberka a na Plané. Kdež pak ty cedule wyřezané ukazují, kteráby koli strana na jmenowaný den před ubrmany nestála k rozeznání, ten aby swú při ztratil a práwo stané aby naň dáno bylo, aby mohl práwo wésti, jakoby před saudem zemským stál. I WMt račte wěděti, že sem já na ten den stál jmenowitý, jakž cedule wyřezaná ukazuje, před pány ubrmany, i přátely swé, jakož swrchu psáno jest, k nim přidal, a wšemu dosti činil a činiti chtěl, jakož smlúwa a cedule wyřezaná krále JMti ukazují. Ale strana skrze Kameyckého žádala, abych česky mluwil; kdež mně jest bylo nemožné, neb jest bylo swědomí mé i strany druhé oboje německé; než žádal sem tlumačuow, kterýmiž JMt král ráčí opatřiti saud zemský i komorní, kterýž pak jeden Krištof Damar w ty časy při tom byl. Kdež pak Kameycký mluwil od strany, že k tomu přistúpiti nechce, než abych česky mluwil, a s tím strany preč šly a rozsudku nedočekaly: ale já sem tu zuostal a pánuo ubrmanuo za pamět žádal, aby ráčili w paměti jmíti, že sem já stál a wšemu dosti učiniti chtěl, že mnú nic neschází. I rozumím, kterakby nynější pan kancléř s Kameyckým WMt křiwě zprawowali, než jest samo w sobě bylo; a skrze takowú jich zpráwu že se stalo, že ste ráčili skrze ten omyl na mne stané práwo dáti. I w tom já WMti nic za zlé nemám, neb o WMti nepochybuji, by WMt práwě byli zprawili, jakž se samo w sobě stalo, nikdážbyšte Hisrlowi a Šertingerowi staného práwa na mne nedali, ale podlé sprawedlnosti na ně dalibyšte mně stané práwo; kdež jest Kameycký s nynějším p. kancléřem jsú relatoři, pan kancléř byl ubrmanem od strany, a Kameycký při wedl od strany, i WMt jinač zprawowali. I mně se zdá, že WMt muožte dobře znáti, náleželoli jest jim to relatořstwí podlé zřízení zemského, kteréž zřetelně ukazuje, kdoby se toho dopustil, jakú pokutu trpěti má. I WMti prosím, jakožto pánuo sprawedliwých, že mne ráčíte zuostawiti při mocném přestání, podlé smlauwy a wyřezané cedule a mandátu krále JMti, pána mého najmilostiwějšího; na kteréž mocné přestání zřízení zemské na to ukazuje, pokud kdo zuostawen býti má. I račte WMt wěděti, že jest ten Mathes Hisrle opowrhl řád a práwo a z něho se wywedl, a dílu mého na zámku Lokti s swými pomocníky zrádně a neprawě dobýwal, neohradiwše on ani jeho pomocníci swé cti proti mně. I WMt muožte znáti, že takowý člowěk žádného práwa užíwati nemá; než tu wíru k WMti mám, jakožto ku pánuom sprawedliwým, že se ráčíte k němu jmíti podlé pokuty a nálezu Daliborowa. Datum fer. Va ante festum S. Wenceslai anno dom.1504.

Mikuláš Šlik hrabě z Pasaunu, z Holeyče a na Lokti.Přihlásit/registrovat se do ISP