73.

Petr z Rosenberka Pražanům wýstrahu dáwá o Kopidlanském.

Na Krumlowě, 17 Aug. 1507. (Cedula arch. Trebon.)

Wysoce múdrým a opatrným pánóm purkmistru a radě Starého města Pražského, panóm přátelóm mým milým.

Službu swú wzkazuji, wysoce múdří a opatrní páni a přietelé moji milí! Wězte že mi jest znáti dáno, že Kopidlanský dwě stě koní a sto pěší pohotowě má, a že jest w úmysle, wám škodu učiniti, když o S. Bartoloměji do Plzně na jarmark pojedete. I znajíce to, opatřte se w tom, aby se wám škoda od něho a jeho pomocníkuow nestala; nebo bych já jie wám jako swým milým panóm přátelóm nerád přál. Ex Krumlow fer. III post Assumptionem beatissimae Mariae virginis anno etc. vijo.

Petr z Roznberka etc.



Přihlásit/registrovat se do ISP