92.

Král Wladislaw Petrowi z Rosenberka: jmenuje ho wedle jiných swým poslem na sněm Morawský k S. Bartoloměji do Olomauce, a dáwá mu swé naučení.

Na Budíně, 30 Jul. 1508. (Ex orig. arch. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český král a markrabě Morawský etc.

Urozený wěrný náš milý! Jakož sme z mnohých příčin a pro přetržení rozličných ruoznic sněm obecní w markrabstwie našem Morawském na den S. Bartolomy n. př. w Olomúci wšem stawuom položili, a k tomu některé osoby, které na místě našem tam býti mají spuosobili: i znajíce osobu twú k tomu nám welmi potřebnú, a že skrze tebe mnoho dobrého při tom sněme puosobeno býti muože: žádáme toho na tobě s pilností, aby nechaje wšech wěcí na straně, na ten sněm k tomu času se wyprawil, a wedle jiných wšelijaké ruoznice, které sú w tom markrabstwie powstaly, wyslyšel a je rownati pomáhal, a o to se zwláště přičinil, aby saud zemský osazen byl, a řád a wážnost, tak jakož na to sluší, aby byl zachowán. Též co se lantfridu dotýče, aby wšickni ti, kteříž k němu listuow přiznáwajicích nepřiložili, je hned na tom sněmu beze wšech odtahuow kladli. Pakliby kto w tom tak (se) nezachowal, anebo z toho wytahowati chtěl, aby tu wěc tak předsewzali, aby každý takowý k tomu byl připrawen; kdež my jich s strany naší w tom také opustiti nemieníme. Přitom také toto zwláště ode wšech stawuow aby bylo jednáno, aby to co sme několikrát o pikharty poručili, a ještě k žádnému konci přiwedeno není, na tom sněmu také jednali a k konci přiwedli, tak aby jim jich bludowé w tom markrabstwie již konečně zastaweni byli; tak jakož tobě a duostojnému Janowi biskupu někdy Waradínskému a urozenému Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála a na Blatné najw. purkrabi Pražskému, které také wedle tebe na ten sněm na místě našem posieláme, šíře o tom píšem a poraučíme. Protož znaje w tom takowú naši a téhož markrabstwie potřebu, wěřímeť, že tak jakožť píšem učiníš, znaje že nám w tom wěc welmi wděčnú okážeš. Dat. Budae, dominica ante Petri ad vincula, anno domini etc. XVcviijo, regnorum autem nostrorum Hungariae XViijo, Boemiae vero XXXVijo.

Ex commissione propria Regiae Majestatis.

Urozenému Petrowi z Rosenberka, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP