77.

Marta z Boskowic králi Wladislawowi: přimlauwá se za Bratří české, posílajíc mu psaní jejich.

Bez datum, r. 1507. (Z archivu Jednoty bratří česk. w Herrnhutě, VI, 30.)

"Psaní panny Marty z Boskowic králi Wladislawowi do Budína."

Najjasnější králi pane, pane muoj milostiwý! WKMti službu swau wzkazuji s žádostí wšeho dobrého wěčného i časného: aby WMt w dlauhém zdrawí šťastně kralowal a potom i w nebi na wěky etc.

Widěla sem list, kterýž WKMt ráčili ste psáti do této země, aby Bratří postawení byli w Praze etc.

Neráda sem jeho slyšela, a to mnoho pro WMt, bojeci se hněwu božího, aby WMt na se newzbudil. Neb já swobodně říci mohu, že mým wědomím newím abych kdy co proti WMti promluwila, i jiných lidí málo jest komubych co zlého přála, owšem neudělala. O wíru také smím se s S. Pawlem přiznati, že s tau rotau, kteráž slowe kacířská, slaužím bohu mému, wěřeci wšem wěcem etc. I newím, pročbych takowého odsudku zaslaužila, abych z země wypowědína byla aneb usmrcena, poněwadž wšecko což dobrého jest rádabych udělala. Než což za dobré mám, žebych nesměla se toho pustiti žádnému k wuoli, lečby mi co lepšího řádně ukázáno a oznámeno bylo. A jiných drahně lidí jest w té jednotě, ježto jsau lepší než já. I nerádabych, byšte WKMt proti takowým lidem ráčili se postawiti, než radějši obránce býti; a pod stínem WMti abychom tichý a pokojný žiwot wedauce pána boha chwálili, prosíce za WKMti dlauhé zdrawí, aby ráčil dáti požehnání kralowání WMti i dědicuom wašim.

WMti prosím pokorně, jestliže píši hlaupě aneb nemaudře, abyšte ráčili w dobré obrátiti; wědauce, že z té milosti, jakž sem prwé WKMt zamilowala, když sem uwěřila, že pán buoh WMt wolil na králowstwí toto, a ne sami ste se wetřeli, proti každému žiwému, kdož se proti WMti postawil, já sem byla žádostí i modlitbami. A z toho i toto psaní mi jde; a také že mne prosili Bratří z Čech, abych podlé swého napsání dodala i jejich psaní dwojího: jedněch w české řeči z jednoho kraje, a druhých w latinské. Neb slyšeli, žebyšte jich prwní psaní kázali přeložiti w tu řeč.Přihlásit/registrovat se do ISP