AKTA WEŘEJNÁ I SNĚMOWNÍ W ČECHÁCH

od r. 1500 do 1509.

1.

Zápis (necelý) na spojení se wšech králowských měst země České w politickau jednotu.

(Bez datum (z r. 1500.) Z archivu Kutnohorského.)

My purkmistři a raddy, starší obecní i celé obce Starého i Nowého měst Pražských, šefmistři a radda na Horách Kutnách, a my purkmistři, konšelé, starší obecní i wšecky obce měst ihned psaných, totiž Hradce králowé, Žatce, Plzně, Litoměřic, Kúříma, Budějowic, Laun, Klatow, Chrudímě, Tábora, Čáslawě, Nimburka, Střiebra, Domažlic, Sušice, Mýta wysokého, Mostu, Kadaně, Ústie, Jaromiře, Dworu, Piesku, Wodňan, Brodu českého, Kolína nowého, Mělníka, Slaného, Berúna a Poličky etc. známo činíme tiemto listem wšem wóbec, jako nynějším tak i budúcím, před nimiž čten neb čtúcí slyšán bude, kterak my napřed jednoty, swornosti dobré a přátelského spojenie znamenawše užitek netoliko nám samým, ale i wšemu swětu užitečný, prospěšný a potřebný wždycky welice býti, nekwapně ani bez hodné příčiny, ale s dobrým rozmyslem wšech nás i s dostatečným rozwážením wstúpili sme a tohoto mocí zápisu dobrowolně wstupujem w jednostajné prawé wěrné upřiemé a křesťanské spolu spojenie: znamenitě najprw a přede wšemi wěcmi jinými w tom se opowiedajíce jednomu každému žiwému člowěku, že proti králi JMti pánu našemu milostiwému záwazkem a zápisem tiemto nic nejednáme ani jednati mieníme, ale že k JMti se zachowáme wěrně práwě upřiemě a poddaně jako ku pánu swému milostiwému, JMti wšichni jednomyslně úfajíce i wěřiece zúplna, že JMt tak nás wšecky zachowati ráčí při našich swobodách práwiech řádiech statutách milostech obdarowáních starodáwních zwyklostech a dobrých obyčejích, jakož jest nám to wšecko najprwé na mezech i při korunowání slíbil a přisáhl bez přerušenie učiniti, a potom wšem to z milosti swé schwáliti i twrditi ráčil. Než ktožkoli jiný z lidí smrtelných chtělby a směl proti nás wšech měst anebo jednoho z nás kteréhožkoli swobodám práwuom řádóm starodáwním a zwyklým obyčejóm co začínati aneb některak kterakžkoli swéwolně nás utiskati, aneb k něčemu neobyčejnému potahowati, že sebe w tom zuostati ani kterak lehčiti nemáme, ale máme sobě wšickni a jedni druhým w tom radni a pomocni býti. Slibujíce sobě wěrně a práwě, beze wšie lsti a wšeliké ošemetnosti, pod swú ctí a pod swú dobrú wěrú, to wšecko zdržeti, od sebe se neroztrhati a sebe neopúštěti, w tom swých ani statkuow ani hrdel nelitujíce, a ani wiera, ani jiná která wěc w tom nám na překážku býti nemá. Pány Horníky w tom znamenitě wymieňujíce, jestližeby kdy ta potřeba přišla, bychom wojsko měli sebrati a po jistém počtu lidí z měst wydati, poněwadž oni ta práwa mají starodáwnie, že na wojny nemají lidem žádným pomoci činiti z té příčiny, aby kdyby lidé wyšli, kterýchž jest wždycky na Horách množstwie potřeba, dolowé a hory zapuštěny nebyly, kterážto wěc nám i wšie koruně bylaby k záhubě a k škodě weliké, že oni takowú pomocí lidmi nám powinni nebudú; než proto jinak wšelikterak nás opúštěti nemají, ale mají se k nám zachowati při nás a s námi stojiece, tak jako prwé jich předkowé i oni nynie wždy sú se zachowáwali. A kdyby pán buoh krále JMti pána našeho milostiwého od smrti (jehož bože ostřez) neuchowal, s městem swým aby k žádnému jinému nežli k nám se neuchylowali. A my zase nemáme jich w tom opúštěti, ale máme radše radni i pomocni býti, tak jakž jest od starodáwna býwalo wždycky. Též také slibujem sobě pod týmž záwazkem, že žádný měštěnín nemá měštěnína poháněti před saud ani zemský ani komorní, leč jediné z dědin swobodných, z lidí zběhlých a z čeledi zběhlé; pakliby který pohnal, že mu se máme z města rozkázati wyprodati, a do jiného města přijat býti nemá. Ještě i to slibujem sobě také zdržeti, bylliby ktožkoli z měšťan měst králowských swrchupsaných od kohožkoli kdy z něčeho jiného pohnán, nežli z lidí zběhlých, z dědin swobodných aneb z čeledi zběhlé, aby žádný takowý k takowému puohonu nestál: a cožbykoli pro takowé nestánie jmělo naň přijíti, že jej w tom wšickni zastati a opatřiti máme. W tom wšak zjewně wymieňujíce ty puohony, kteříž sú toto naše společné spojenie předešli.

(Cetera desunt)Přihlásit/registrovat se do ISP