19.

Cedule králowská, kterak pomoc ode wší země České  králi swolená proti Turkům wybírati se má.

Ze sněmu, 22 Mart. 1502. (Rkp. Talmbersk. f. 277.)

Zřízení pánuow, rytířstwa, Pražan a jiných měst králowských králowstwí Českého o pomoc, kterú mají králi JMti proti Turkuom učiniti.

Item panský staw králi JMti sú se swolili na swé osoby mužského pohlawí i také ženského s malého jako s welikého dáti s hlawy po puol kopě českých. Item staw rytířský s swých osob aby dali s hlawy XV gr. českých se wšeho mužského pohlawí i ženského starého i mladého, i s dětí po jednom groši dáti mají. Item s hospodářuow w městě, s domu, s ženy, s dětí swoleno po X gr. českých, než s čeledi wandrowní a přístawné přes to s hlawy každý po 1 gr. č. Což se pak hospodářuow na předměstí a podruhuo wšech dotýče, tu jest swoleno, aby to stálo při ohledání těch osob, kteříž tu pomoc w každém městě wybírati jmíti budau, aby oni s usedlého předměstí, poznajíli že jest duoležitý, též wzali jako s hospodáře w městě; pakliby nebyl duoložitý, ale též s hlawy jedné každé po jednom groši českým brali toliko; též od podruhuow, seznají-li že muož wíce učiniti, a dáti nežli s hlawy groš, což jemu rozkáží, aby dal; pakli by s wíce býti nemohl, ale též aby dal s hlawy groš. Item což se pak rytířských lidí dotýče, kteříž w městech jsú, a neb těch, kteříž nejsúce erbowní swobodná zboží mají a drží na zemi, ti se zachowati mají jako rytířský staw, krom toho, že což i z sebe i z swé čeledi sberú i z swých lidí, že to klásti mají w tom městě, w kterémž bydlí a ne jinde. Též i jedna každá obec kteréhokoli města, což z lidí swých sbéře, má to těm w ruce dáti, kteříž w jich městě na wybírání té pomoci sedí. A wyberúce wšecka města wšecknu pomoc, mají ji snésti do Prahy na rathauz Starého města Pražského, a tu ji mají Pražané chowati k té potřebě králi JMti, a jinam ji nemají obracowati. Pakliby toho nebylo potřebí králi JMti, nemají té summy nikam obraceti, než na dobré neb králi JMti neb této koruně České potomnie, s wědomím wšak a powolením wšech měst králowských králowstwí českého. Item kdož erby mají a těch erbuow požíwají aneb požíwati chtějí, mají dáti též jako rytířský staw. A též kteříž zboží z města na zemi mají po XV gr. č.; i také dědinníci mají dáti. Item lidé wšickni, panského, rytířského a městského stawu, z měst, z městeček a ze wsí wšickni w zemi České obywající, jeden každý s hlawy, malého neb welikého, chudého aneb bohatého, mužského i ženského pohlawí po 1 gr. č. dáti mají. Item proboštowé, opatowé, přeworowé, děkani, alcipryšti, kanowníci, faráři, každý z nich ze wší země králi JMti mají po 1/2 fB dáti gr. a jiní wšickni kněží, žáci i wšickni duchowního pohlawí po groši českém. Item kdož peníze na listech a úrocích mají, ti aby dali z padesáti kop českých III gr. české. Item kupci wšickni kteříž sklepy w městech krále JMti, též w panských i rytířských, mají dáti s sklepu po 1 fB gr č. Item krčmáři wšickni, kteříž mají krčmy swobodné, ti wšickni aby dali po XV gr. č. s swé hlawy. Item tento spuosob jest kterak se má wybierati: každý pán z swého zámku, dwora daj počet napsaný, též rytířský člowěk i měštěnín hospodář, oznam swuoj počet osob, a z nich sbera, polož u dolepsaných osob. Item každý pán i rytířský člowěk poruč swému městu i městečku aneb wsi, purkmistru, čtyřem konšeluom, ať pod přísahú wšickni obec města, městečka spíší. Též rychtáři we wsech se dwěma konšely učiniti mají: napřed osedlé hospodáře zejména zapsati mají, a jeho čeleď wšelijakú, malú neb welikú osobu w každém domu zapsati mají. A každý pán a rytířský člowěk swé zboží a panstwí zejména tak popíše, daj to sepsání kraje toho hajtmanu, a každý peníze swé při tom podlé toho sepsání polož w jich moc; a w tom se každý wěrně a prawě beze wšeho fortele a lsti zachowati má, tak jakž jest jednomu každému jeho dobrá powěst milá, a to pod přísahú jednoho každého. Item měšťané w městech JKMti i také což k městu pod šos mají, též podlé toho zachowati se mají, kohož sobě a z sebe k tomu wyberú, jedno každé město těm osobám spis i také podlé toho peníze dáti, tak jakož napřed swolení městské i o kupcích ukazuje. Item též preláti a kněží, žáci i wšickni učení a duchowní zachowati se mají, že každý pán, aneb kdožkoli takowého pod sebú má, ti to opatřiti mají, a z nich sebrati a dáti, což na ně uloženo jest podlé spuosobu napřed položeného. Item též klášterowé králi JMti s osob swých po 1 gr. č. i s čeledi dáti mají, kromě těch klášteruo kteří peněz neberú. Item s židuo každý pán a rytířský člowěk, též město králi JMti sebrati mají podlé swrchupsaného spůsobu, a tu položiti jakož se napřed píše. Item kdožby koliwěk, buď pán, rytířský člowěk, měštěnín, aneb město, duchowní aneb swětská osoba tomu dosti neučinili podlé tohoto swolení, napřed král JMt má naň swú mocí sáhnúti skrze pány úředníky zemské. A bylaliby toho potřeba, wšecka země mají sobě na toho pomoci. Než ta wšecka pomoc má u hajtmanuow w krajích ležeti, a ti se mají zapsati králi JMti i wší zemi, že té summy nemají nikam wydáwati, než mají osobám wosmi z pánuow, z rytířstwa wosmi, a z Pražan wosmi a z jiných měst počet učiniti, a podlé toho počtu jim tu summu a těm wosobám od země woleným w jich moc wydati, což od pánuow a rytířstwa i od jich lidí i z měst té summy sebráno jest; a kdyžby se ten počet stal, tehdy do každého kraje od těch osob mají dány býti cedule sepsané a zapečetěné hajtmanuom, co té pomoci od nich sú přijali. A ty osoby ze wšech tří stawuow mají slib učiniti pod přísahami králi JMti napřed, a potom wší zemi, že té pomoci peněz nikam jinam hýbati nemají, než na tu potřebu na Turky, na lidi služebné, kdyžby král JMt swú osobú jeti a táhnúti ráčil proti Turkuom.

Item ty osoby od země wolené ze wšech tří stawuow, jakož se napřed píše, mají se na lidi ptáti hodné, jízdné i pěší, přewrhúc tu summu peněz, pokadžby na počet jízdných i pěších až do puol léta postačiti mohla. A král JMt sobě k tomu hajtmany spuosob, kdoby ty lidi jednali, wedli i řídili, s nimi slušně uhodíc o službu i s škodami, tak kdyžby král JMt ráčil osobu swú se hnúti a táhnúti proti Turkóm, a jim to psaním swým oznámil, tehdy oni ten počet peněz, což postačiti bude moci na lidi buď z Čech, z Morawy, z Šesti měst, z Slezska a z Lužicské země obrátiti a wydati mají, a z toho wší zemi počet učiniti, kdyžbykoli toho na nich požádáno bylo. Item krále JMti wšickni stawowé prosíme, že JKMt, kdyžby sám swú osobú proti Turkuom táhnúti neráčil, že také JMKská námi a tú pomocí hýbati neráčí, neb sme my na nic jiného nežli na pomoc JMKské osobného tažení proti Turkuom w tuto pomoc se podwolili, JMKské i wšemu křesťanstwu ku pomoci a wobraně swaté wíry křesťanské.

Item toto jest král JMt ráčil rozkázati zapsati, že takowau pomoc a swolení od země této wděčně přijíti ráčí, a wší milostí jako pán náš milostiwý odplacowati, ale poněwadž JKMt ne pro swuoj užitek ale pro wěčnú obranu wíry křesťanské na wšecky stawy žádost té pomoci wzložiti ráčil, kdež JKMti žádost napřed a po tom i naše JKMti toto powolné swolení, aby snad w nižádný užitek a potřebnost proti Turkuom pro odtah času dlúhého uwedeno nebylo, JKMt toho žádá, aby ta summa hned wybírána byla, a wybrána což najspíše bude moci býti. A nemohlli by ji kdo tak náhle a brzo beze lsti wybrati, tehdy aby ji konečně o swátcích letničných najprwé příštích dali a položili beze wšech dalších odtahuow pod pokutami swrchupsanými; nebo JKMt okolo toho času naděje se najspíše s nepřátely JKMti i wšeho křesťanstwa jmíti činiti. Protož JKMt toho žádá i prosí, aby té pomoci sebrání žádní odtahowé se nedali, aby JKMt lidi ku potřebě swé, kdyžby JKMt ráčil obeslati, najíti hotowé mohl, a w tom obmeškán nebyl, i také aby ta pomoc, která se státi má, w užitek a prospěch, i této koruně ke cti mohla přiwedena býti.Přihlásit/registrovat se do ISP