32.

Král Wladislaw Albrechtowi z Leskowce podkomořímu: opět proti pikhartům a proti lžiwé powěsti, žeby po utištění těchto také podobojí wůbec utištěni býti měli.

Na Budíně, 1 Sept. 1503. (Cod. Talmberg. f. 385 sq.  Cod. Gersdorf. f. 333b sq.)

Wladislaw z boží milosti Uherský Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Statečný wěrný náš milý! Oznámeno jest nám skrze urozeného Albrechta z Kolowrat na Libšteině, najwyššího kancléře králowstwí Českého, wěrného našeho milého, že ty podlé našeho psaní a rozkázaní, které sme o pikhartech tobě psali a učinili, i podlé toho k městuom našim, že se podlé toho zachowáwáš, a pilnost swú že w tom zwláštní máš, tak aby takowí zlí a bludní lidé w městech našich obytu neměli. To sme my o tobě rádi slyšeli, ačkoli sme w tom žádné o tobě pochybnosti neměli a podnes nemáme, by se w tom jak jinač jměl jmíti, než tak podlé psaní a poručení našeho; neb sme tebe nikdá jinač proti nám neshledali, než tak pokudž wuole a rozkázaní naše byla, že jsi ji wždycky plnil a zachowáwal. A protož takowú w tom pilnost proti těm zlým lidem pikhartským, kterúž máš, my od tebe wděčně přijímáme, poraučejíce, že w tom na žádného se neobraceje, nepřestaneš, práce swé nelituje, jednati a skutečně konati, tak aby z měst našich konečně a dokonale z gruntu wypleněni byli, a podlé práwa, jakožto zlí a bludní lidé, trestáni byli, kteřížto bludem swým jedowatým lidi nakazujíce s swaté wíry křesťanské swozují. Také aby wěděl, že jest nás došlo, žeby někteří lidé zlí, chtějíc tudy pikhartuom obranu spuosobiti, w města naše w Prahu i w jiná lstiwě, neprawě a sobě smyšlené řeči wnášejí a wypauštějí, i také w některé pány a rytířstwo s strany waší, kterakbychom mý toto proti pikhartuom předsewzetí w městech našich pod nějakú lstí a k zkáze strany kališné, kteříž přijímají tělo boží a krew boží pod obojí spuosobau, pod tím hleděli a před se brali, a zkazíce pikharty, tu stranu žebychme též zkaziti a od wíry utisknúti chtěli. W kteréžto wěci prawíme takto, že se nám weliká křiwda děje, a diwíme se těm lidem, kteří takowé řeči o nás pauštějí, že sú se o takowú nešlechetnost pokusiti a takowé lstiwé a neprawé řeči proti nám pánu swému před se wzíti a nad swú powěstí se zapomenuwše křiwě o nás smysliti směli. I protož poraučíme, aby napřed městuom našim wšem od nás oznámil, když teď w Praze pospolu budú, aby takowých křiwých neprawých řečí od takowých zlých lidí k sobě nepřijímali a o nás tomu newěřili, bychom my zkázy strany pod obojí spuosobú před se kdy wzali nebo na to myslili. Ale wždycky sme o nich péči měli a podnes máme při otci swatém, abychom je w slušné srownání s stolicí apoštolskú s kostelem Římským uwesti mohli, tak aby biskupa majíce, který by podlé kompaktát oboje knězstwo swětil, tak aby tudy pro nedostatek kněží bludowé pikhartští se nerozmáhali, jakož pak o to poselstwí naše w Římě u papeže Jeho Swatosti máme. Kterúžto wěc netoliko před Pražany a jinými městy, ale přede wšemi jinými pány a rytířstwem s strany waší, kteříž se sjedau, oznámíš, tak jako nahoře píšem, aby o nás takowé wěci newěřili a takowé lidi, kteříž to o nás roznášejí, za zlé a za neprawé měli; kdež o nich nepochybujem o wšech, že w takowé neprawosti od těch lidí w tom skutečně (?) a kteříž to o nás rozséwají, k nim se skutečně okáží, abychom my to znali, že nás jakožto pána swého w takowé neprawosti proti těm zlým lidem litují. A pokadž také na tobě jest, s přátely swými k tomu se skutečně přičiníš, aby ti lidé pikhartští fedrunkuow mezi wámi neměli; kdež o tobě nepochybujem, že w tom wšecku swú pilnost přičiníš, kdožby to naše předsewzetí, kdež my najwíc sme z napomínaní strany waší duchowních i swětských ze wšech stawuow před se wzali, a tobě a jiným městuom psali, k konci podlé toho našeho psaní přiwedeno býti mohlo. A swé přátely podlé toho wedle sebe powedeš; kdež o tobě nepochybujem, znaje w tom wuoli a rozkázaní naše, že se w tom tak zachowáš, jakožť píšeme. A my také milostí swú, kterúžť sme wždycky k tobě jměli a ji okazowali, to i na potomní časy tobě a přáteluom twým milostiwě wším dobrým spomínati chcem. Datum Bude, f. VI die sancti Egidii, anno regnorum nostrorum Hungarie XIII, Bohemie vero 32o.

(Tato cedule byla w tom králowském listu.)

Což se pak pikhartuow dotýče, že jsi již podlé poručení a psaní našeho moc tu dal, aby je po městech našich wyhledáwal, welmi to rádi slyšíme, a od tebe toho welmi wděčni jsme, wěříc, že w tom pilností swú nic neobmeškáš. Kdež pak dále naučení žádáš, když w kterém městě takowé bludné lotry najdeš, kterak se k nim míti budeš, a co s nimi počínati máš etc. I toto w tom od nás za naučení měj a tak se zachowej, když najdeš w kterém městě našem které starší mistry, učitele, aneb kněží jejich, kteříž takowé jejich bludy učí, a je w lidi wsíwají, takowé wšecky pober a do wazby daj; potom s nimi, wezma k sobě některé kněží a z konšeluow, mluw, chtíli bluduow ustúpiti a jich zjewně odwolati a s jinými se křesťany srownati, a budúli to chtíti učiniti, tehdy ať s nimi do Prahy jedú, a tam ať před mistry a jinými kněžími obojí strany a wšemi lidmi ty bludy zjewně odwoláwají a jich se odřeknú. Nebudúli pak chtíti učiniti, než w těch bludech předce státi a trwati, kaž je takowé wšecky bez milosti spáliti, jako na bludné lidi sluší. Co se pak těch chudších dotýče, kteří se od nich a učením jejich nakazili, nebudúli chtíti kteří těch bluduow ustúpiti, kážeš jim wšem od města, a žádného prostě pod námi trpěti nedáš. Také o tom péče žádné neměj, byť se ktožkoli k nám přimluwiti aneb jakú zpráwu dáwati měl, abychme to lehčiti měli. Jediné ty toho neulewuj. Datum etc.Přihlásit/registrovat se do ISP