41.

Král Wladislaw předním radám svým w Čechách: aby Albrechtowi z Kolowrat byli radni a pomocni w jeho sněmowním jednání.

Na Budíně 20 Jun. 1504. (Cod. Talmberg. fol 390b sq.  Cod. Gersdorf. f. 337b.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urození, stateční a slowútní, wěrní naši milí! Jakož ste nám na naše psaní odepsali, co se jednání s knězem Albrechtem Mnichowským dotýče a zámkuow po knězi Jiřím a knězi Ottowi zase k koruně přiwedení, a také což se Šlikuow dotýče, poněwadž sú podlé panského rozkázaní a nálezu ku práwu nestáli, aby to podlé zřízení zemského a pokut na to uložených před sewzato a k náprawě přiwedeno bylo: (o kteréžto wěci a potřeby, jakož wíte, položili sme obecní sněm na den S. Petra a Pawla nyní příštího na hrad Pražský, a při tom sme psaním swým poručili, aby do toho času wšickni wojensky pohotowě byli:) oznamujíce nám zdání swé, abychom někomu takowé wěci a potřeby z pánuo poručili, kterýžby na místě našem o těch wšech wěcech a potřebách úmysl a wuoli naši na tom sněmu oznámil a powěděl, jakby ty wěci předsewzaty, jednány a k konci přiwedeny býti měly. I wězte že píšeme urozenému Albrechtowi z Kolowrat na Libštaině, najw. kancléři král. Českého, wěrnému našemu milému, poraučejíce a dáwajíce jemu moc, aby on na místě našem o swrchupsané wěci a potřeby na tom sněme wšem úmysl náš a wuoli naši powěděl a oznámil a slowem naším  wuobec  poručil, aby se wšickni k tomu skutečně měli a přičinili, aby ty wšecky wěci a potřeby o pomoc knížeti Albrechtowi proti falckrabi a synu jeho předsewzaty a k konci wedeny byly, tak abychme my a koruna naše k zámkuom odcizeným přijíti mohli, a také Šlikowé, pro jich ku práwu nestání, moc a swú wuoli, podlé zemského zřízení a pokut na to uložených trestáni byli. A poněwadž to puowodem naším má jíti, aby on jakožto najw. kancléř mincmeistrowi i jiným úředníkuom našim od nás slowem naším psal, aby ti úředníci naši toho na místě našem podlé zřízení zemského puowod byli. Protož znajíce to, poraučíme wám, abyšte ty wěci wšecky předse wezmúce potřebně rozwážili, pokud a jak se předse bráti a jednati a k konci wésti mají; w tom we wšem abyšte nadepsanému Albrecfrtowi podlé zdání a rozumu swého radni a pomocni byli, a nato myslili, aby takowé předsewzetí k konci jednáno a wedeno bylo bez lehkosti naší a koruny té. Než abychme skrze takowé spříznění a pomoc, kteráž se knězi Albrechtowi od koruny státi a činiti má, k zámkuom odcizeným, tak jakž nahoře dotčeno jest, přijíti mohli, a konečně aby Šlikowé podlé zemského zřízení a pokut na to uložených trestáni byli, tak aby se tím jiní trestali, práwuom se a panskému nálezu tak lehce nezprotiwili, ani se také w takowú wšetečnost směli dáti. Datum Budae, fer. V ante nativitatem S. Johannis baptistae, anno domini millesimo quingentesimo quarto, regnorum nostrorum Hungariae quatuordecimo, Bohemiae vero trigesimo tertio.

Wladislaus Rex manu propria subscripsit.

Urozeným, statečným a slowútným, Petrowi z Rozmberka, Jindřichowi z Hradce najw. purkrabí Pražskému, Janowi z Šelnberka a z Kosti najw. komorníku, Puotowi z Rizmberka najw. sudímu, i jiným pánuom a wládykám, kteří w saudu zemském králowstwí českého sedají, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP