94.

Zpráwcowé král. Českého stawům kraje Prachenského:  aby dáwali nařízeným heitmanům krajským přiznawací swé listy; zapowídají se opět odpowědi wálečné.

Na hradě Pražském, 5 Aug. 1508. (Copia arch. Třebon.)

Páni a wládyky, kteříž w súdu zemském sedají, zpráwce králowstwie Českého, urozeným pánuom, statečným rytieřuom, urozeným wládykám, múdrým a opatrným městuom kraje Prachenského, přáteluom našim milým. Urození páni, stateční rytieři, urození wládyky, múdří a opatrní města, přátelé naši milí! Jakož král JMt pán náš milostiwý ráčil jest wám wšem do kraje psáti a oznámiti, hajtmany zřéditi w kraji wašem a je jmenowati, tak aby wedle zřízenie zemského kraj ten wáš proti wšem swéwolným a řádu a práwa odporným lidem byli na překážku, tak aby odpowědi, bránie i wšecka násile přetržena byla a řád a práwo zachowáno aby bylo, tak jakž zřízenie zemská jim wydaná, od krále JMti poslaná ukazují; a poněwadž JMKská ráčil nám na místě swém i země poručiti k zprawowánie a zřízenie, wám wěříme, že se k hajtmanuom poslušně a hotowě jmieti budete, a k nim každý z každého stawu podlé této notule tuto podepsané, na obecném sněmu učiněné se přiznáte. Také jakož mnozí w této zemi odpowídají pod řádem a práwem i s pomocníky swými etc. takto wám oznamujem: že každý ten, kdož odpowie, jsa obywatel této země, pod řádem a práwem, že jest odsúzen cti, hrdla a statku, a jmá býti jako psanec, tak jakž práwa šíře ukazují. A kdož sú pomocníci, sám osobně ne odpowiedaje, netoliko pod řádem a práwem, ale i u wálku otewřenú, jeda na škodu cizie, a činie škody nepřátelské, jest zrádce a nešlechetník. A protož z té a takowé příčiny wám pro mnohé mladé lidi toto oznamujem, nepřejíc žádnému z žádného stawu, aby kdo pro takowú wěc těžkú a ode wšech lidí zawrženú a potupenú přijieti jměl. Dán na hradě Pražském léta etc. VcVIIIo, w sobotu před swatým Sixtem.

Službu swú wzkazuji, urozený pane, pane přieteli muoj milý! Jakož najjasnějšie knieže a pán, pan Wladislaw, Uherský, Český etc. král, pán náš milostiwý, hajtmany po krajiech w této České zemi zřiediti jest ráčil, a wás w tomto našem kraji hejtmany ráčil jest ustanowiti, práwa obhajowati, a řádu tak jakž zřízenie a swolenie zemské od JMti wydané a potwrzené šíře zawírá a ukazuje; protož já N. podlé téhož po .... zřiezenie zemského wám od JMti wydaného a stwrzeného ... a chci wás w tom poslušen býti, a tak se zachowati, jakož též zřízenie w sobě drží a ukazuje. Toho na swědomie pečet swú etc.Přihlásit/registrovat se do ISP