39.

Král Wladislaw stawům českým na sněmu: že poručil kancléři Albrechtowi z Kolowrat jednati s nimi o pomoc wojenskau do Bawor i také ku potrestání Šlikůw.

Na Budíně 20 Jun. 1504. (Cod. Talmberg. fol. 391b sq.   Cod. Gersdorf. f. 338.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urození a stateční, slowútní, poctiwí, wěrní naši milí! Jakož sme wás psaním naším obeslali, abyšte se k sněmu obecnímu od nás položenému na den S. Petra a Pawla na hradě Pražském sjeli, aby tu s wolí, radú a wědomím waším předsewzato a jednáno bylo, což se pomoci dotýče z země knězi Albrechtowi Baworskému proti falckrabowi a synu jeho, pro dobýwaní (a) zase k zemi obrácení zámkuow, kteříž za předkuow našich od koruny přišli a odjati jsú, a již zase na nás a korunu po někdy knězi Jiřím a knězi Ottowi knížatech Baworských sprawedliwě přišli, a také pro Šliky, kteříž se swú wejtržností nám, wší koruně, práwu a nálezu panskému swéwolně zprotiwili, učiniwše moc a pustiwše oheň w zemi, aby i to předsewzato a jednáno bylo podlé zřízení zemského a pokut na to uložených; jakož sme wám pak také při tom obeslání psali a poručili, abyšte wšickni do swrchupsaného času wojensky pohotowě byli: wězte, že sme o wšecky wěci, a o to cožby k obecnému dobrému té koruně slúžilo, urozenému Albrechtowi z Kolowrat a na Libšteině, najw. kancléři král. Česk. wěrnému našemu milému, poručili a dostatečnú zpráwu dali, aby wám o swrchupsané wěci a potřeby, a také co se hajtmanuo dotýče, kteřížby na místě našem i od země, kdyžby k tomu přišlo, woleni býti měli, a zwlášť poněwadž ty wěci puowodem naším předse brány a k konci wedeny býti mají, úmysl náš a wuoli naši powěděl a oznámil. Poraučejíce wám, abyšte jemu w této míře, což slowem naším s wámi mluwiti a jednati bude, úplně a dokonce wěřili, tak jakobychme sami osobně s wámi mluwili a jednali, a se w tom we wšem powolně a poslušně dali najíti; jakož o wás nepochybujem, že se w tom tak zachowáte a skutečně přičiníte, aby se to králowstwí rozmáhalo (a) rozšířilo, a k tomu aby Šlikuow swá wuole a moc podlé zemského zřízení a pokut na to uložených trestána byla. Datum Budae, fer. V ante festum nativitatis S. Johannis baptistae, anno dni Mc iiijo, regnorum autem nostrorum Hungariae quatuordecimo, Bohemiae vero trigesimo tertio.

Wladislaus rex manu ppria sst.

Urozeným, statečným, slowútným, poctiwým a opatrným, pánuom, rytířuom, wládykám, Pražanuom, Horníkuom, posluom od měst wyslaným, kteříž jsú nyní spolu na obecním sněmu na hradě Pražském králowstwí Českého, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP