38.

Král Wladislaw twrdí zápis strany Římské i kališnické w Morawě, kterýmž (dne 31 máje 1504) zawázaly se sobě wespolek proti pikhartům.

Na Budíně, 17 Jun. 1504. (Cod. Talmberg. f. 294-5.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král a markrabě Morawský, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický markrabě etc. urozeným, nábožným, statečným, slowútným a opatrným, pánuom, prelatuom, rytířstwu i městóm markrabstwí Morawského strany Římské, wěrným našim milým, milost naši i wšecko dobré wzkazujeme. Urození, nábožní, stateční, slowútní a opatrní wěrní naši milí! Jakož ste k nám wyslali s listem wěřicím duostojného Stanislawa biskupa Olomuckého a urozeného Jana z Lomnice a na Mezeříči hajtmana, Ladslawa z Boskowic a na Třebowé najwyššího komorníka markrabstwí Morawského a Hanuše Haugwice z Biskupic a na Bauzowě, wěrné naše milé, oznamujíce nám, kterak ste při těchto suchých dnech letničných nyní minulých se w městě Brně sjeli a shledali, a prohlédajíce k nynějším i budúcím časuom, k opatření našemu i swému, a pro dobré té země zápis mezi sebú w tato slowa učinili:

We jméno swaté a nerozdílné Trojice amen. My Stanislaw z boží milosti biskup Olomucký, Jan z Lomnice a na Mezeříči, hajtman markrabstwí Morawského, Ladslaw z Boskowic a na Třebowé, najwyšší komorník téhož markrabstwí, Krištof z Lichtnšteina a na Niklspurku, Beneš z Boskowic a z Černéhory, Albrecht z Šternberka a z Lukowa, Znata z Lomnice, Jiřík z Wlašímě a na Úsowě, Wáclaw z Ludanic a na Jemnici, Prokop Zajimač z Kunstatu a na Jewišowicích, Jan z Lomnice a na Náměští, Wolfgang z Lichtnšteina a z Niklspurku, Wáclaw z Lomnice a na Náměští, Arkleb z Boskowic a na Cimburce, Jindřich z Lichtmburka a z Bietowa, Heralt z Kunstatu a na Hodoníně, Wáclaw z Dubé a z Lipého, Jan z Kunstatu a na Wizowicích, Albrecht z Lichtmburka a z Bietowa, Jan z Weitmile a na Žiroticích, Hanuš Haugwic z Biskupic a na Bauzowě, Jan opat Welehradský, Jan opat Hradištský, Pawel opat Laucký, Wolfgang probošt Kunický, Hron Blud z Kralic, Bohuše ze Zwole a Kolštaině, Protiwec z Zastřizl, Znata z Kukwic a na Rosicích, Jindřich Kropáč z Newědomí a na Bzenci, Oldřich z Náchoda a z Březníku, Jan Krabice z Weitmile, Krištof z Hrochowa, Hynek z Popůwek, a purkmistři, raddy a obce měst Olomúce, Brna, Znojma, Jihlawy, Hradiště a Uničowa, oznamujem tímto wšem, že znamenawše kterak časuo těchto rozličné wíry a bludowé škodliwí mezi lidmi w tomto markrabstwí powstáwají, a den ode dne wíce a wíce se rozmáhají, skrze kteréžto bludy, roty a neswornosti u wíře mohla by tato země k roztržení a  budúcí zkáze přijíti: i protož chtíc se takowého budúcího zlého a zkázy uwarowati, a w tom se opatřiti, takowé swolení a zápis mezi sebú učinili sme: Item najprwé což se wíry křesťanské dotýče, kterauž církew swatá obecně wyznáwá a drží, a podlé té abychme stáli pewně a stále jako dobří křesťané; a jestliže by kdo na nás, neb kterého z nás pro wíru, neb sice swéwolně mocí sáhl, w tom abychme se neopauštěli, než podlé sebe stáli a sobě zespolka radni a pomocni byli, dokudž hrdel i statkuow našich stáwá; wšak zachowáwajíc napřed najjasnějšímu knížeti a pánu panu Wladislawowi Uherskému,  Českému etc. králi a markrabi Morawskému etc. pánu našemu milostiwému a JMti erbuom od JMti řádně pošlým wěrnost a poddanost, jako wěrným a poddaným přísluší, a landfrid země Morawské we wšech jeho punktích a artikulech, jakž sám w sobě zní. Pakliby pán buoh JKMti neuchowal a JKMt bez erbuow JMti řádně pošlých z tohoto swěta sšel, jehož pane bože nedaj, a kdo nás mimo sprawedliwý řád, obyčej a swobody naše k čemu mocí tisknúti a k swé wuoli připrawowati chtěl, abychme podlé sebe stáli a sebe neopauštěli, dokudž nás stáwá, a to dotud, dokudž bychme z jednostejné wuole pána křesťanského řádně přišlého, kterýž w poslušenstwí otce swatého a církwe swaté stál, podlé obyčeje, řádu a swobod země Morawské, zde w zemi nepřijali. A jestližeby  kdo z obywateluow markrabstwí tohoto, z kteréhožkoli stawu, kterýchž na ten čas zde při nás není, podlé nás w tomto zápisu státi a k nám přistúpiti chtěl, buď strany Římské, neb strany pod obojí spuosobau, kterýžby se toliko w tom kusu, co se přijímaní těla božího a krwe boží pod obojí spuosobau dotýče, s námi nesrownal, a sice jiných bluduow pikhartských a nekřesťanských newedl, nedržal ani jich zastáwal: ten dada list přiznáwací, aby w tento zápis od nás přijat byl, a to jeho listem přiznání aby též moci bylo, jakoby w tomto zápise wedle nás zejména napsán byl. A to wšecko, což se swrchupíše, my swrchupsaní slíbili sme, a tímto listem slibujeme ctně, wěrně, prawě a křesťansky zdržeti a zachowati beze wší zlé lsti i forteluo wšelijakých. Tomu na zdržení swé wlastní pečeti k tomuto listu přiwěsiti sme dali; jenž jest psán a dán w Brně po swatém Duše ten pátek, léta páně patnáctistého čtwrtého (31 Mai 1504).

Při tom nás tíž poslowé prosili, abychom témuž wašemu srownání a zápisu powolení naše milostiwě dáti ráčili. My pak ten zápis wáš před se wzawše a jej dostatečně wážiwše, jinému sme rozuměti nemohli, než že ste to slušně a sprawedliwě před se wzali, napřed w tom ke cti a k chwále pána boha wšemohúcího, k wíře křesťanské prohlédajíc jako dobří křesťané, a potom nás, naše erby a dědice opatřujíc jako wěrní poddaní; při tom také zápisu obecného dobrého a lantfridu nerušíc, než jej twrdíce; a chtíce se budúcích různic a roztržení uwarowati, a se i tu zemi u pokoji, swornosti a jednotě zachowati, i k tomu ste sáhli, kudy byšte mezi sebú mohli to zachowati. Kdež my znajíc takowé waše slušné, sprawedliwé a křesťanské předsewzetí, k témuž wašemu srownání a zápisu swolili sme, a tímto listem swolujem, oblibujem a twrdíme, dáwajíce jemu moc jakožto král Český a markrabě Morawský. Tomu na swědomí pečet naši králowskú k tomuto listu přiwěsiti rozkázali sme. Dán na Budíně, w pondělí po swatém Wítě, léta božího Mccccciiijo, a králowstwí našich Uherského XIIIIo a Českého XXXIIIo.

(Formule listůw přiznawacích k zápisu.)

Já N. oznamuji tímto listem wšem wuobec: Jakož duostojný w bože otec pán, pan Stanislaw biskup Olomucký, a urozený pán pan Jan z Lomnice a na Mezeříčí, hajtman markrabstwí Morawského, a jiní páni, preláti, rytířstwo i města markrabstwí Morawského strany Římské, ten čtwrtek po swatém Duše, léta tisícího pětistého čtwrtého počítajíce, w Brně jsúce, swolení a zápis o některé artikule mezi sebú učiniti ráčili sú, jakož ten zápis a swolení to w sobě swětle a šíře okazuje a zawírá: k kterémužto zápisu a swolení já swrchupsaný N., znaje že tu proti králi JMti pánu našemu ani proti landfridu nic není, než pro obecní dobré země této, tímto se listem přiznáwám, k němu swoluji, a držeti i w skutku naplniti slibuji ty wšecky kusy a artikule w něm položené a zawřené, tak úplně a docela, jakoby má pečet k němu přiwěšena byla, a mé jméno w něm napsáno stálo. Tomu na zdržení vts.

Já N. oznamuji tímto listem wšem wuobec: Jakož duostojný vts. w Brně jsúce, swolení a zápis o některé artikule mezi sebú učiniti ráčili sú, jakož ten zápis a swolení to w sobě swětle široce okazuje a zawírá: k kterémužto zápisu a swolení já swrchupsaný N. znaje že tu proti králi JMti pánu našemu, ani proti landfridu, ani proti straně pod obojí spuosobau nic není, než pro obecní dobré země této, tímto listem se přiznáwám, k němu swoluji a držeti a w skutku naplniti slibuji ty wšecky kusy a artikule w něm položené a zawřené tak úplně a docela, jakoby má pečet k němu přiwěšena byla a mé jméno w něm napsáno stálo. Tomu na zdržení etc.Přihlásit/registrovat se do ISP