63.

Král Wladislaw stawům kraje Čáslawského: aby byli weřejně pohotowě wojensky, kdykoli nejw. purkrabí Pražský powolá je k obhajowání země nebo práwa.

Na Budíně, 19 Jun. 1506. (Kopie arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z božie  milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozeným, statečným, slowútným a opatrným pánóm, rytieřóm, wládykám a městuom kraje Čáslawského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujeme. Wěrní milí! Jakož zřiezenie zemské s wolí a wědomiem wšie země, z jednostajné wuole wšech tří stawuow králowstwie Českého, pro obhajowánie práwa, zastawenie wšelijakých lidí wýtržnosti a swéwuole, kteříž by w tomto králowstwí proti práwu a řádu užíwati a obecnému dobrému překážeti chtěli, a radů pánuow a wládyk súdu zemského učiněné, a dskami zemskými s powolením naším zapsáno jest: že každý pán, rytieřský člowěk, jsa obeslán od najwyššieho purkrabie Pražského, ktožby moc w zemi wzdwihl anebo se práwu zprotiwil, tak wedle toho jakž zřiezenie zemské ukazuje, že proti takowému jest powinen sám swú osobu se wší možností táhnúti, lečby beze lsti nemohl. Tehdy otec syna, bratr bratra nedielného neb strýce, a nemáli kto toho, ale hodného člowěka miesto sebe swú wší možností, jakoby sám táhl, wyslati má. A tu bezelstnost má prowesti anebo zprawiti na najprwnějšie suché dni před pány a wládykami w súdu zemském, že jest sám táhnúti nemohl. Též také ten pán anebo rytieřský člowěk každý, kterýžby statku na zemi nemaje, penieze na úrociech a zápisích jměl, podlé swrchu dotčeného zřiezenie zachowati se má, a powinen bude osobu swú podlé wšie možnosti swé táhnúti, a to pod pokutu, ktož by se tak nezachowal, jakož dskami zapsáno jest, a netáhl, pod ztracením cti, hrdla i statku uloženo jest. Protož napomínáme wás wšecky, abyšte wšickni weřejně wojensky wedle toho zapsánie osobně se wší swú možností pohotowě hned byli, a se zřiedíc, haitmany sobě w tom kraji k tomu zwolili. A kdyžbyšte koli od najwyššieho purkrabie Pražského obesláni byli, abyšte hned tak wedle toho zřiezenie na to miesto táhli, kteréžby wám skrze téhož purkrabie Pražského listy jeho oznámeno bylo, a tu se najíti dali. Wuoli w tom naši a rozkázanie znajíce a toho jinač nečiníce, zachowajte se w tom wšickni tak, jakož wám píšem, ač se takowých pokut na to uložených a zwláštnie nemilosti našie uwarowati chcete. Datum Bude, feria sexta post festum sancti Viti, anno Christi xvc sexto, regnorum autem nostrorum Hungariae xvjo, Bohemie vero xxxvo.

Ex commissione regiae Majestatis.Přihlásit/registrovat se do ISP