16.

Žádost od podobojích stawůw Českých a Morawských na krále na sněmu podaná, kterakby s papežem a se stawy pod jednau o urownání církewní jednati se mělo.

21 Febr. 1502. (Kopie w arch. Třebon.)

"Toto jest od kacieřuow žádáno na králi JMti na sněmě obecním k. Č. druhý pondělí w puostě držalým, při kterémž jest JKMt byl osobně, 1502."

Žádáme, jakož měli listowé k dokonání kompaktat neboli společních smluw sboru Basilejského s králowstwím Českým a s markrabstwím Morawským učiněných od téhož sboru Basilejského wydáni býti okolním i domácím, kniežatóm, biskupóm, prelátóm i jiným pánóm, aby Čechy a Morawany, kteří přijímají a přijímati budú tělo a krew pána Krista pod dwojím spuosobem, měli, držali i wyznáwali za wěrné bratry a syny matky cierkwe swaté, jim w tom neutrhajíce ani jich kaceřujíce, ale k nim dobrú lásku a křesťanský pokoj zachowáwajíce: ti listowé aby od Otce Swatého papeže wydáni byli.

It. Aby arcibiskup Pražský s swými biskupy Litomyšlským a Olomúckým byli spuosobeni podlé kompaktat, tak aby sami osobně lidu obecniemu nábožně žádajíciemu tělo a krew páně pod dwojím spuosobem rozdáwali, žákowstwo hodné k témuž rozdáwaní náchylné na knězstwo bez wšelikého zpěčowánie a odporu swětili, a kněžím jiným pod sebú rozkázali, tak jakož předepsáno jest, aby lidu podáwali, a to opatřili, aby lid žádostiwý nebýwal obmeškán. Jakož pak wšecko to w sobě kompaktata šíře zawierají.

It. Aby swrchujmenowaný arcibiskup a biskupowé podlé swobod a starodáwnieho zachowáwanie králowstwie Českého a markrabstwie Morawského byli woleni a spuosobeni.

My pak swrchudotčení Čechowé a Morawané, jakož pro swornost a pokoj i dobré křesťanské jednoty zachowánie wěcí předepsaných od Otce Swatého žádáme, tak zase poslušenstwie slušné podlé řádu wšeho křesťanstwa učiniti máme a chcme w těchto slowiech: "Otci Swatému a matce prawé Cierkwi swaté, biskupóm našim i jiným prelátuom řádně w swé duostojenstwie wstupujícím, slušnú poctiwost a poslušenstwie řádné podlé zákona božieho a ustawenie swatých otcuow slibujeme."

It. Některé wěci, kteréž w sboru Basilejském byly uwedeny a písmy swatými dostatečně ohraženy a dowedeny, jako rozdáwanie dietkám nemluwňátkóm, české spiewanie i jiné, bylyliby k roztržce tohoto swatého jednánie skrze kohožkoli uwrženy, skrze takowé wěci aby nebylo překáženo ani w roztrženie dáwáno toto jednánie: ale ty takowé wěci stuojte w swé mieře, jakož sú času jednánie kompaktat postaweny. Kteréžto wěci jako k překážce jednánie kompaktat i k jich zawření i zapečetění nebyly sú, též i nynie k dokonání a k wyplnění týchž kompaktat nebuďte na překážku.

It. Budeli o to jednáno s Otcem Swatým a dokonáno, to my za weliký wděk přijmem, a w poslušenstwí řádném i w dobré jednotě se wším křesťanstwem rádi se zachowáme. Pakliby ty wěci skonánie slušného newzaly, w tom opatřeni býti žádáme, aby to jednánie k budúciemu zlehčení koruně nebylo ani kompaktatuom. Buď pak co dokonáno neb nedokonáno, kompaktata w swé pewnosti stuojte.

Při těchto pak wěcech WKMti pokorně wšickni žádáme i prosíme, podlé toho nálezu, který se stal o kněze w Jistebnici, abychom též zachowáni byli, kdež našie strany kněžie jsú wytištěni, aby zase na swá miesta wpuštěni byli. A přitom také WKMti prosíme, pro uwarowánie budúcích puotek a nesnází, zwláště po odjezdu WKMti od nás, aby jakož nowý nález w sobě to zawierá, že po hlasiech wětších súdowé mají jíti i nálezowé, aby w týchž súdech páni a wládyky w rowném počtu sedali s obú stran, i s strany Římské, i s strany našie. Za toť welice se wší snažností prosíme.Přihlásit/registrovat se do ISP