29.

Jan z Šelnberka Jindřichowi ze Hradce: o spůsobu, kterakby po resignaci p. Jence jemu nejw. purkrabstwí, jiným jiné auřady u krále wyžádati se měly.

Na Přerowě, 9 Dec. 1502. (Rkp. Talmberský f. 395.)

"O auřad páně, najwyšší purkrabstwí Pražské, takto jest jednáno."

Urozený pane, pane a příteli muoj zwláště milý! Wězte že wčera přijel sem na Přerow rowně we čtyři hodiny na noc; a když sem přijel, nalezl sem pana hofmistra an již tu, a přijel k obeslání wašemu. Tu pak hned rozmlúwal sem s ním, což se námluwy té dotýče, kteráž se stala mezi panem Jencem a wámi; i ten spis sem jemu ukázal, a při tom oznámil sem jemu žádost waši, a žebyšte welmi rádi widěli, aby se s wámi do Uher wyprawil, zwláště poněwadž já jeti nemohu. Tu mi jest p. hofmistr powěděl swé weliké zaneprázdnění na tento čas: ale proto wám k wuoli, jako pánu a bratru swému milému, že to chce rád učiniti a jeti. Než toliko mezi jiným to připomenul, jestližeby se to sešlo, žeby král JMt úřadu purkrabstwí wám přál a mně komornického, aby on také tím jist byl, že pán z Rozmberka a wy jemu w tom tak přátelé budete, a podlé něho že w tom stanete jako o swú wěc, aby on také k kancléřstwí přijíti mohl. Pak já sem jemu powěděl, že to tak býti má, a že sem o to s wámi mluwil; než proto ještě wám to ku paměti přiwodím, abyste o to s pánem z Rozmberka rozmluwili. Neb jest to welmi slušné a poctiwé, poněwadž on pro waše dobré přijede, abyšte také jeho dobré obmejšleli. Což se pak jeho wýjezdu dotýče s wámi, k tomu se on chce míti, a w Brně se s wámi shledati, když mu jediné na Mělník den nebo dwa dáte napřed wěděti, že on meškati nebude.

Toto se jemu také potřebné zdá, i mně se to líbí, abyšte wy s swé strany pánuow požádali některých, kteříž wám blíž přísedí, kteříž w radě králowské aneb na úřadech jsú, a též také i z rytířstwa, aby králi JMti psali podlé tohoto přípisu, kterýž já wám teď posílám; a to z té příčiny, poněwadž JMt tam málo pánuow a rad s sebú jmíti bude z Čech, aby se těmito listy doplnilo; kdež se w nich dotýče toho, žeby to též JMti raditi chtěli, kdyby při JMti byli. Pak tak sme předmlúwali, poněwadž wy s sebú jmíti budete p. Špetla a p. purkrabie, žeby ještě dobré bylo, abyšte s sebú wyprawili p. Karlíka z rytířstwa, a od p. podkomořího abyšte také takowé listy přímluwčie wzali, a z pánuow od p. Woka z Rozmberka a od p. Petra Holického. A my také s swé strany cheme se starati o listy takowé od p. Pernšteinského, od p. Petra Bydžowského, od p. Lwa a od p. Bohuši Kostky, a od kohožbychom pak wíc mohli. A ti listowé wšichni aby králi JMti dáni byli, aby potom nebylo řečeno, žeby král JMt takowé znamenité úřady bez rady rozdal. Pak jestli waše wuole, aby p. Pernšteinský i p. Kostka o waší osobu psáti měli, tehdy pošlete mi sem list wěřicí na p. Albrechta hofmistra k těm dwěma pánuom, tehdy on bude s nimi mluwiti na ty listy.

A což se p. Šwihowského dotýče, již sem já p. hofmistrowi powěděl, co ste; mi prawili, co ste slyšeli od p. Mezeřického. I z té příčiny nám se zdálo, aby w tom nebyl potřebowán o přímluwu. Pakli se wám co přes to jiného zdá, to také stuoj při wašem zdání.

Což se wýjezdu p. Albrechtowa dotýče, tak tomu rozumějte, žeť on musí sedm dní jeti do Brna. Protož  kdyžbyšte vy úmysl měli býti w Brně který den, oznamte jemu časně, tak aby on k tomu dni stačiti mohl se s wámi tu shledati.

Také wězte, že sem zmínku s p. hofmistrem učinil, což se toho úřadu dotýče hofmistrstwí, kterýž on nyní drží, žeby se wám to dobře zdálo, kdyby bylo možné, aby ten úřad přeweden byl na p. Petra Holického. I powěděl mi tak, že se jemu to welmi dobře líbí, a wezmeli tato jeho wěc konec, že se podlé wás chce k tomu přimluwiti, žeby to na swú přísahu králi JMti směl raditi, že jest dobré i poctiwé. A protož již o tu wěc se račte starati, když toho potřebí bude.

Budeli mi pak co jiného potřebí psáti, to já učiním, a psáti budu po p. Špetlowi, aneb po p. hofmistrowi. Datum in Przerow, fer. VI post conceptionem beatae virginis, anno domini 1502.

A p. podkomořímu není potřebí mně psáti o ten list přímluwčí aby jej dal, neb wím, když wy jemu o to psáti budete a to jemu oznámíte, že tak učiní a psáti bude. A tak wám teď list posílám od p. hofmistra.

Jan z Šelmberka.

"Toto jest přípis toho listu, kterýž jest p. Šelmberk kancléř přímluwčího wydal o auřady wšem třem pánuom."

Najjasnější králi etc. Došlo jest mne, žeby p. Jenec, najwyšší purkrabie Pražský, znaje sešlost swú a léta swá a swé práce obtížení w úřadu swém, nechtě aby jeho snad takowú sešlú obtížeností w tom úřadu jaké obmeškání w zemi mělo býti, umyslil jest sobě úřad ten skrze některé osoby jisté, kteréž o to k WKMti wyslal, wzdáti WMti, a při tom prositi skrze též osoby, aby WKMt ráčila úřad ten purkrabstwí Pražské pánu z Hradce dáti. Pak jestliže WKMt ráčí k tomu swé milostiwé powolení dáti, tehdy úřad najwyššího komornictwí králowstwí Českého prázden bude; za ten prosím, že ráčíte jej p. Janowi z Šelnberka a z Kosti, najwyššímu kancléři králowstwí Českého dáti. A jestliže WKMt ráčí k tomu přistúpiti a jemu ten úřad dáti, prosím že úřad najwyššího kancléřstwí králowstwí Českého ráčíte p. Albrechtowi z Kolowrat etc. dáti. Neb bych k tomu od WKMti do rady powolán byl, jinéhobych WMti wedle zdání swého a powinnosti raditi nemohl než to, že ti tři páni každý k tomu úřadu WKMti i zemi se hoditi mohú a k tomu hodni jsú. Protož znajíce WKMt jich hodnost k tomu, prosím že se ráčíte k nim w tom k nadepsaným pánuom milostiwě okázati a jim ty úřady dáti.

Tito páni a rytířstwo psali sú králi JMti podlé přípisu, kterýž jest p. kancléř wydal: p. Wok, p. Petr Holický, p. Jetřich Bezdružický, p. Ladslaw z Šternberka, p. Pernšteinský, p. Bydžowský, p. Lew, p. Jan Zajimač. Z rytířstwa: p. podkomoří, p. Mikuláš Trčka, p. Burian Trčka, p. Karlík, p. Břekowec.

P. Šwihowský a p. Kamejcký, ti sú psali toliko o samu páně osobu.

It. tito páni byli sú osobně w Budíne, o wšecky tři auřady sú se k králi JMti přimlúwali: p. Petr z Rozmberka, p. Bohuše Kostka; a z rytířstwa p. Špetle, p. Chmelický purkrabie hradu Pražského, p. prokurator.Přihlásit/registrovat se do ISP