12.

Swolení stawu panského o řád swůj co do rodůw panských i nowých.

27 Apr. 1501. (Z desk zemských r. 1542 a z rkp. Talmberského l. 215.)

Léta od narození božího tisícího pětistého prwního, w úterý po Swátosti. Z mocnosti té, kterúž sobě podlé swobod swých panský i rytířský staw w zřízení zemském pozuostawili, že mohú práw swých z jednostejné wuole přičiniti i ujíti: protož páni toliko w řádu swém panském po témž zřízení o to jsú se swolili mezi sebú, a to na pány z rytířstwa wznesše s jich wědomím kázali sú řád stawu swého panského w knihy památné desk zemských wepsati takowýto.

Item páni a rodowé starožitní, kteříž jsú w králowstwí Českém země české, mají místa mezi sebú držeti po létech, po paních úřednících zemských, tak jakž se we dskách o těch úřadech ukazuje. A jiní páni přijatí w panstwí až do dnešního dne nemají se w to táhnúti, ani se léty, ani jiným nad tyto rody staré žádnú wymyšlenú wěcí, ani úřady wýšiti, než po nich též po létech seděti. A kteřížby páni po tomto času po dnešním dni byli w panský staw přijati, ti se také nad ty, kteří jsú před tímto časem přijati, nemají se nad ně po létech ani po čem jiném tříti a wýšiti, než po nich též pořád po létech sedati a místa držeti. A ta wěc nadepsaná na wěčné a budúcí časy ode wšech dědicuo a budúcích stawu panského držána má býti, a ode wšech pánuow zachowána, podlé nahoře položeného spuosobu. Než po dnešní den žádného za pána přijíti nemáme, lečby staw swuoj wládyčí do čtwrtého kolena před námi prowedl, a wedle toho zachowalost cti aby byla bez poskwrny. Poslowé na to od pánuow JMtí Jindřich z Hradce, najwyšší komorník králowstwí Českého, Puota z Rizmberka, najwyšší sudí králowstwí českého, Petr z Rozmberka etc. Jan z Šelmberka, najwyšší kancléř králowstwí Českého, Albrecht z Kolowrat a z Libšteina, hofmistr dworu krále JMti, Zdeněk Lew z Rožmitála etc., jsúc k tomu ode wšeho stawu panského wysláni.Přihlásit/registrovat se do ISP