65.

Wladislaw král pokládá stawům krajůw Bechyňského a Wltawského sjezd obecní do Tábora ke dni 3 Nov.

Na Budíně, 1 Oct. 1506. (Kop. arch. Jindř. Hradce.)

A.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král, markrabě Morawský etc. Urozeným, statečným a slowútným pánóm, rytířóm a wládykám krajuow Bechyňského a Wltawského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujem.

Wěrní milí! Jakož sme pro dobré wší země, pro zachowánie řádu a pokoje i dobré swornosti sněm obecní na den sw. Kříže wšem wuobec na hradě Pražském položiti ráčili, na kterémžto mnohé potřebie i užitečné potřeby téhož králowstwie jednaly sú se, a zwlášť což se lantfridu, kterýž na témž sněmě s wolí wšech stawuow sepsán jest, dotýče, kterýž sme my schwálili i oblíbili; kteréhož k dokonánie i stwrzenie pečetmi wašimi pokládáme wám sjezd do Tábora ten úterý po Wšech Swatých (3 Nov.), žádajíce wšech i wám přikazujíce, poněwadž my pečet naši k němu přiwěsiti sme kázali a na ten čas wám jej poslem, abyšte wy wšickni tu na tom miestě ten den napřed jmenowaný w městě Táboře byli a najíti se dali, a podlé pečeti naší pečeti swé tak k němu přiwěsili a mezi sebú z pánuow a rytířstwa při tom času woprawce a radu ze wšech tří stawuow podlé znění lantfridu zwolili; a ti aby nám a kraji tomu přísahu podlé toho přípisu, kterýž wám na ten čas také pošlem, učinili, aby ty wšecky wěci podlé zněnie téhož lantfridu řiedili a opatrowali, a ktožby se koli z kteréhokoli stawu tomu zprotiwil, toho abychom za toho jměli a držeti chtěli za rušitele, zkázce pokoje, řádu, práwa a obecního zemského dobrého. A kohož tak za oprawce a radu mezi sebú ze wšech tří stawuow zwolíte, chcem tomu aby to každý k sobě přijal beze wšie odpornosti; nepochybujíce o wás, že se w tom we wšem tak zachowáte a poslušní najíti dáte, jakož wám píšem, jináče toho nečiníce. Datum Budae, feria V die scti Remigii, annorum domini MoVcVI, regnorum autem nostrorum Ungariae XVIIo, Boemiae vero XXXVIo.

Ex commissione regiae Majestatis.

B.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc. opatrným purkmistróm a konšelóm měst krajuow Bechyňského a Wltawského, wěrným našim milým, milost naši králowskú wzkazujem. Wěrní milí!

Tajno wás nebuď, že sme ten úterý po wšech Swatých wšem pánóm a rytířstwu krajuow Bechyňského a Wltawského sjezd do Tábora položiti a jmenowati ráčili, aby wšickni páni a rytířstwo nadepsaných krajuow do téhož města se sjeli. I znajíce to, poraučíme wám s pilností, abyšte wy do toho času po každý trh w městech wašich ten sjezd prowolati dali, a na ten sjezd sami z sebe též wyslali, jináče nečiníce, wuoli a poručenie naše znajíce. Datum Budae, feria V die scti Remigii, anno domini MoVcVIo, regnorum autem nostrorum Ungariae XVIIo, Boemiae vero XXXVIo.

Ex commissione regiae Majestatis.Přihlásit/registrovat se do ISP