45.

Patent krále Wladislawa o potřebě hotowosti wojenské proti Šlikům.

Na Budíně, 15 Sept. 1504. (Cod. Talmherg. fol. 415.  Budiss f. 350).

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozeným, statečným, slowútným, poctiwým a opatrným, pánuom, rytířuom a wládykám, Pražanuom i jiným wšem městuom našim králowstwí Českéko, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujem.

Wěrní milí! Jakož sme byli pro některé pilné a znamenité potřeby králowstwí toho českého, i také naše, sněm obecní wšemu králowstwí na den swatého Petra a Pawla již minulého na hradě Pražském položili, zwláště což se dopomožení práwa proti Šlikuom podlé nálezu a rozsudku panského pro jich swéwolnost a neposlušnost proti práwu, kterúž sú učinili, dotýče, tak abyšte proti týmž Šlikuom práwa dopomohli, a je jakožto neposlušné práwu a nám zprotiwené dobyli, a w jich statky k ruce naší se uwázali a pobrali, tak jakož se podlé práwa státi má: kdež ještě tímto psaním wás wšech i jednoho každého zwláště napomínáme podlé powinnosti a slibu wašeho nám učiněného, když sme práwo osadili a do země po mnohých neřádích uwedli, kdež ste nám rukú dáním slíbili obhajowati proti každému práwu odpornému, i také dskami se pod pokutami zapsali. Protož podlé těch wšech slibuow a pod těmi pokutami napomínáme wás, abyste podlé téhož nálezu a rozsudku wšickni z jednostajné wuole a zuostání proti nim táhli, je dobýwali a dobudúc je tak trestali, aby příkladem jich jiní takowé neslušnosti a swéwuole proti práwu a nám uwarowati se mohli a uměli, a o takowú swéwolnost proti práwu a rozsudkuom panským se potomně žádný přestúpiti a pokusiti nesměl, než jich příkladem se káli. A protož k obeslání najwyššího  purkrabí Pražského, kterémuž ta wěc podlé práwa náleží, s ním a podlé něho wšickni (aby) wedle možností swých táhli a je Šliky obehnali, dobýwali, dobudúc je trestali, jako na neposlušné, práwu a řádu odporné lidi sluší, a kteříž podlé práwa hrdlo, čest i statky sú proti nám ztratili, jinač toho nečiníc. Pakliby se který z wás z kteréhokoli stawu z toho wytahowal, a obeslán jsa, dopomoci toho swéwolně nechtěl, o takowém jinač smýšleti, domníwati se a k němu o to hleděti nemohli bychom, než jakožto k neposlušnému, práwu odpornému a obecného dobrého rušiteli, tak jakož pokuty zemské ukazují. Ježto my pochybnosti takowé žádné o wás nemáme, než cožbyste k zachowání práwa, řádu a obecného dobrého našeho a koruny té znali, že se w tom we wšem podlé wuole rozkázaní našeho poslušně a powolně jmíti budete a ke wšemu se hotowě najíti dáte. Pakli také seznáte, že potřebí nebude walně sebú hnuti, ale že zřídíte počet lidí z sebe wyberúc, ten podlé nadepsaného purkrabie a jiných úředníkuow a naší koruny wyprawíte beze wšeho dalšího odtahu. Znajíc wuoli a rozkázaní toto naše býti konečné, nepochybujem o wás, že se tak zachowáte, jakož wám píšem, jináč toho nečiníce. Datum Budae, dominica proxima post festum exaltationis sanctae Crucis, anno domini 1504, regnorum autem nostrorum Hungarie quindecimo, Bohemiae vero tricesimo quinto (sic).

Wladislaus rex manu propria subscripsit.Přihlásit/registrovat se do ISP