56.

Král Wladislaw stawům kraje Chrudimského: pokládá sněm obecný k. Č. na hrad Pražský k pondělí po S. Martině.

Na Budíně, 15 Oct. 1505. (Kopie arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozeným, statečným, slowútným a opatrným, pánuom, rytířuom, wládykám a městuom kraje Chrudimského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujeme.

Wěrní naši milí! Jakož ste na nás z wuole společné a jednostajné wšech tří stawuow král. Českého, bywše spolu na nynějšiem obecném sněmu na hradě Pražském, s prosbú a žádostiwě wzložili, abychom sněm obecní pro ty a pro takowé zemské  potřeby, kteréž ste nám oznámili, jmenowati a konečně položiti ráčili ten pondělí po S. Martině n. př. Kterýmžto potřebám a příčinám dobře a dostatečně porozuměwše, a co na nich zlého a škodného záleží powážiwše, a zwláště co se slyšení a rozeznání Šlikuow s many a měšťany kraje a města Loketského, a potom  náprawy jich za škody z statku Šebestiana Šlika dotýče, a přitom o urozeného Jiříka Wšerubského, o Kafunky a o zřízení haitmanuow po krajích wšeho králowstwie, skrze kteréžby těch a takowých raitaruow s pomocníky a služebníky jejich swáwuole a pozdwižení zrušena, zastawena a přetržena býti mohla: pokládáme wám sněm obecní na hradě Pražském wšem wuobec na čas a na den podlé žádosti wašie jmenowaný, totižto ten pondělí po S. Martině n. př., napomínajíc wás wšech i každého zwlášť ze wšech tří stawuow kraje Chrudimského, abyšte se na čas a místě jmenowaném konečně beze wšech wýmluw a odtahuow najíti dali, a k tomu  se zespolka přimlúwali a to jednali, aby ty wěci a potřeby swrchupsané k konci a k místu slušnému přiwedeny byly, tak aby země w řádu, pokoji a swornosti stojiece, raději se oprawowati a w dobrém rozmáhati, nežli skrze neřád, wýtržnost a swúwuoli některých hynúti a kaziti se měla. Dat. Budae, fer. IV ante festum S. Galli etc.

Ex commissione propria Regiae Majestatis.Přihlásit/registrovat se do ISP