78.

Král Wladislaw Martě z Boskowic: že proti pikhartskému lotrowstwí od něho wíce z milosti nežli z přísnosti se jedná.

Na Budíně, 15 Dec. 1507. (Kopie arch. Třebon, it. Archiv Bratrský, VI, f. 31.)

Wladislaw etc.

Urozená nám milá! Jakož nám o to lotrowstwie pikhartské píšeš, dotýkaje nás, jakobychom tím předsewzetím, které sme wšem stawóm král. Česk. k naprawení jich oznámili a poručili, něco činili žebychme činiti nejměli, a přísnost která nám nepřísluší proti nim okázali: i wěz, že to co činíme, z milostí se děje wiece než z přísnosti. Neb majíce takowé zlé a bludné kacieře tak jako na ně sluší a jako wšecka i duchownie i swětská práwa ukazují, dáti upáliti a zatratiti, ještě wždy lítost nad nimi majíce, jim tuto cestu dali sme a dáwáme, aby neb k té straně, která pod jednú spuosobú, neb k té která pod obojí tělo a krew pána Krista přijímají, přistaupili, které, jsúce woleni králem toho králowstwie nežli se ten blud pikhartský počal, tak sme našli. Protož wedle toho, co sme psali a přikázali, cheme, aby se to stalo, a tak konečně aby zachowáno bylo. Neb nestaneli se to, wěz jistotně, že jich déle w zemi trpěti nemíníme, než beze wší milosti, jako lotry kacieřské, z země wypleníme. Kdež jiným spolubratřím, kteří wedle tebe píší, také tu wěc slowem naším oznámíš.    Dat. Budae, fer. iiijta post Luciae, anno 7mo etc.Přihlásit/registrovat se do ISP