88.

Krištof z Gutšteina pánům Kauřimským: že pro křiwdu,  která se mu stala při saudu zemském, wzal odpuštění od krále i od země,  poddaw synu swému Albrechtowi wšecken statek swůj w Čechách etc.

Bez místa, 30 Apr. 1508. (Orig. w Česk. Museum.)

Službu swú wzkazuji, múdré opatrnosti přátelé moji milí! Na wědomí dáwám a toho wám žaluji, co sě mi jest stalo od některých súdcí z saudu zemského, že o těchto minulých postních suchých dnech beze wší winy a beze wšeho mého prowinění poslali na mne pana Tunkle purkrabi hradu Pražského s mnohými zbrojnými lidmi do domu mého do Starého města Pražského, aby mne jali anebo slibem zawázali. A já sem bohdá proti králi JMti ani proti zemi ani proti práwu nic neudělal. I milí páni přietelé! takowaužť wěc na wás jakožto na swé milé přátely wznáším, maje tu plnú wieru k wám, že takowéž křiwdy, která mi se od těch některých súdcí stala, litowati ráčíte; neb nynie to se jesti mně stalo, potom by se mohlo to také jinému státi. Také sem to králi JMti oznámil a JMti žalowal, co mi se jest od nich bez winy stalo, a skrze tu příčinu sem od JMti z súdu zemského, z raddy i ze wší poddanosti odpuštění wzal, a swuoj weškeren statek synu swému Albrechtowi, kterýž w zemi České mám, sem poddal, a při tom sem JMKské prosil, aby mi ta wěc, která mi se jest stala, od těch některých pánuow naprawena byla; pakliby se to státi nemohlo, žebych toho musil králi Římskému JMti a knížatuom okolním Jich Mtem a jiným pánuom a dobrým lidem žalowati a jim to oznámiti, co mi sě jest od nich bez winy státi mělo i stalo, a o nich to mluwiti a rozpisowati, pokudby mi má potřeba kázala. Dán w neděli prwní po welice noci, léta božieho tisícieho pětistého osmého.

Krištof z Gutšteina etc.

Múdré opatrnosti purkmistru a raddě města Kauřímě, přáteluom mým milým.Přihlásit/registrovat se do ISP