35.

Král Wladislaw předním radám swým w Čechách: o naučení, kterak s Normberčany jednati mají.

Na Budíně, 5 Januar. 1504. (Ex orig. arch. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urození, wěrní naši milí! Jakož sme wám tyto dni psali což se toho jednánie s Normberskými dotýče, oznamujiece wám jak a na jaký spuosob jednáno býti jmieti bude, že wám to wšecko skrze urozeného Albrechta z Kolowrat na Libšteině, najwyššieho kancléře králowstwie Českého oznámieme, abyšte wyrozumějíc tomu podlé toho s ním wo takowé wěci jednali. Ale poněwadž nynie pro některé pilné potřeby poslali sme téhož Albrechta w poselstwí na sněm obecní do Wratislawě, bojíme se, že by se ta wěc protáhla, a protož wám teď zdánie našeho při tom s nimi jednánie spis posieláme, žádajíce na wás s pilností, abyšte sjedúce se wo to spolu s nimi Normberskými, což najspieš moci budete, podlé toho jednali. Pakli w tom co ještě lepšieho a užitečnějšieho nám a králowstwí tomu najdete, to také k rozumu wašemu připauštieme. A také sme wo to psali, i spis takowý poslali urozeným Wilémowi z Pernšteina, najwyššiemu hofmistru, a Janowi z Šelnberka, najwyššiemu komorníku králowstwie Českého, aby w to nahlednúc a toho powážiec, i dále na to pomysléc, co by se jim w tom užitečného nám i králowstwie tomu zdálo a widělo, wám to psaniem swým oznámili. Což pak w tom s týmiž Norberskými namluwíte, to nám psaním swým toho na konec zawierajiec, oznámíte, abychme wyrozumějiec tomu wuoli wám wo tom a úmysl náš konečný jak to s nimi zawřieti a dokonati jmieti budete oznámili. Datum Budae, fer. sexta in profesto Epiphaniae, anno regnorum nostrorum Hungariae xxiiiio, Boemiae vero xxxjjjo.

Ex mandato proprio majestatis regiae.

Urozeným Petrowi z Rozmberka, Jindřichowi z Hradce, nejwyššiemu purkrabi Pražskému, Puotowi z Ryzmberka a z Šwihowa, nejwyššiemu sudiemu králowstwie Českého, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP