24.

Bohuše Kostka z Postupic Janowi z Šelnberka: že páni a rytířstwo jeho kraje nechtějí a nemohau k wůli Pražanům odstaupiti od práw we zřízení zemském (1500) položených, ani od rozsudku králem učiněného.

W Litomyšli, 23 Aug. 1502. (Kopie w arc. Třebon.)

Panu Janowi z Šellenberka etc.

Urozený pane, pane a přieteli muoj zwláště milý! Jakož ste mi ráčili poručiti, abych s některými pány a z rytieřstwa rozmluwil w kraji našem, což toho podání od Pražan dotýče: tak sem učinil, a jim to potřebně oznámil. Jiného wám psáti neumím než to, že na nich sem nemohl srozuměti, by se jim chtělo od těch práw odstúpiti a o jiných newěděti, k kterýmžby se mohli utéci a w ně nahlédnuti, nejezdiec do Prahy. A tak prawí, že těch práw za nowá nemají; než což od ciesaře Karla až do našeho pána jest držáno, to jest z desk wybráno, i také což úředníci u desk za práwo w swých hlawách sú nosili, to jest wepsáno; ježto podlé hlasuow lidských, dokudž toho napsáno nebylo, od úředníkuow často k omylné a k škodné zpráwě sú přicházeli lidé; a to jest muselo nepamětí jíti, když jest napsáno nebylo. A mnoho jiných potřebných wěcí jest napsáno, ježto se lidé wědí čím zprawiti. A by to mělo wšecko městuom k wuoli zkaženo býti, jakáby pánu našemu lehkost i nám hanba mohla přijíti, aby to wšichni lidé znali, jakobychom to z nějakého strachu učiniti museli. A ještě sobě to tak předkládají, kdyžby nás k tomuto nynie přiwedli Pražané, žeby potom snad chtěli, abychom my nikdy při swých práwiech oprawiti nemohli bez jejich wuole; jakož sú to pak zjewně mluwili, žebychom neměli bez nich práw swých přičiněti ani ujímati. Mnoho jiných širokých řečí bylo, ježtoby mnoho bylo psáti. Než žeby se za slušné jim zdálo, aby oni wypsané dali ty kusy, kteří jsú jim w těch práwiech obtiežni, a tu na tom sněmu nechť se toho powáží; a žádajíli zač slušného, aby se o to s nimi přátelsky narownalo. Též i ten rozsudek králem JMtí učiněný, nechť weň dobře nahlednú a jeho powáží, jistě sprawedliwě wšemu odpierati proč nemají: ale byliliby jim kteří kusowé obtiežni, nechť to také wypíší, a též se o to jednati bude. A budem se k tomu wšickni přimlúwati, aby to k srownání mohlo přijíti, a z lehkých příčin abychom sobě nesnáze nečinili. Dajž se pán buoh WMti dobře mieti. A ráčíteli jakú odpowěd dáti, račte do Hory poslati; neb tento posel předse do Prahy pojede. Ex Litomyssl, w úterý před S. Bartolomějem, anno etc. 1502.

Bohuše z Postupic.Přihlásit/registrovat se do ISP