90.

Král Wladislaw ustanowuje za heitmany kraje Prachenského Petra z Rosenberka i Zdeňka Malowce z Pacowa.

Na Budíně, 17 Jun. 1508. (Kopie arch. Trebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský Český etc. král a markrabě Morawský etc. Urozeným, statečným, slowútným a opatrným pánóm, rytieřstwu, wládykám a městóm kraje Prachenského, w. n. m., milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujeme.

Wěrní milí! Poněwadž widíme a zjewně známe, kterak w králowstwí našem Českém se neřádowé proti řádu a práwu rozmáhají, skrze zlé a nešlechetné lidi odpowědi se dějí obywatelóm tohoto králowstwie, též také mnozí pod tím jménem těch odpowědí, kdež odpowídají s pomocníky swými a těch pomocníkuow pomocníky, jezdie na škody lidské; kteřížto účinkowéjsú sprawedliwě odsúzeni za zjewnú a holú zradu, neb netolik pod řádem a práwem kdyžby se to dálo, ale by bylo w otewřené wálce, tehdy jest wždycky za zradu a nešlechetnost držáno; jakož toho mnozí staří i nowí těchto wálek posledně minulých zjewní duowodowé a prawidla jsú. Protož nechtíc aťby takowá lidská nešlechetnost k potupě jazyku českého měla se dále a šíře rozmoci w tom králowstwie, též také aby zlí a swéwolní lidé zniku dalšieho nejměli, než chtiece aby řád práwo a pokoj zachowán byl, s radú a wolí wšech tří stawuow králowstwie našeho Českého, kdež jest to na nás podáno jakožto na krále a pána wašeho, kdež nám to dobře příleží opatřiti, haitmany w kraji wašem Prachenském postawili sme urozeného Petra z Roznberka etc. a slowútného Zdeňka Malowce z Pacowa na Witmberce, w. n. m., porúčejíc wám, že se k nim we wšem poslušně zachowáte wedle zřiezenie zemského, a těch a takowých zločincuow přechowáwati nebudete, než se proti nim zachowáte i proti těm wšem, kteřížby je tajně nebo zjewně fedrowali a přechowáwali, tak jakž zřiezenie zemská ukazují, kteréž sme týmž haitmanóm pro zpráwu poslali. Znajíc to býti wuoli a přísné rozkázanie naše, nepochybujem, že se w tom tak zachowáte skutečně, jakož wám píšem, jináč toho nečiniec. Při tom wám oznamujem, že z těch a takowých příčin, pro ty i jiné mnohé neřády, uznali sme za potřebné býti, sněm obecný a walní wšeho králowstwie sme položili a pokládáme tiemto naším listem na den S. Jakuba n. př. na hradě Pražském, tu abyšte se nazajtřie S. Jakuba w deset hodin sešli a zespolka aťbyšte pokojně a jenosworně jednali, kadyby řád, práwo, pokoj zachowán býti mohl, i tudiež takowí neřádowé ke škodě nám, našim dědicóm i tomu králowstwie k budúciemu pádu zastaweni býti mohli. Nepochybujíc o tom, že se tak zachowáte a na ten den sjedete, jakožto ti, milujíc naše, dědicuow našich i obecné toho králowstwie i sami swé dobré. Dat. Budae, sabbato post Viti anno etc. XVcviijo, regnorum nostror. Hung, xviii, Boh. vero xxxvijo.

Ex commissione propria Regiae Majtis.

It. psaní p. Petrowi z Rosenberka.

Wladislaw z b. m. Uh. Č. etc. král a m. M. etc.

Urozený w. n. m. Máme za to, žeť jest dobře wědomé, jací neřádowé w tomto králowstwie našem Českém proti řádu a práwu, odpowědi, brání, lúpežowé se dějí a rozmáhají; ježto ty a takowé odpowědi sú powstaly, kteréž netoliko pod řádem a práwem mají za zlé a nešlechetné držány býti, ale i w wálkách odewřených lidé pomnící na swé cti jich netrpěliby a netrpěli sú, než za zlé a nešlechetné měli a drželi. Protož pro přetrženie toho, wedle obecnieho swolenie, tebe za haitmana kraje Prachenského s slowútným Zdeňkem Malowcem z Pacowa a na Witmberce w. n. m. ustanowujem wedle zřízení zemského, kteréhož tobě k další zpráwě wýpis posieláme. Žádajíce toho na tobě, že ty jakožto milowník našeho, dědicuow našich i obecného dobrého toho k sobě přijíti odporen nebudeš, ale proti takowým wedle téhož zřízení (se) zachowáš, znaje že nám na tom wěc wděčnú ukážeš a k obecné potřebě i sám swé prospěšně to před se wezmeš. Kterúžto práci tobě časem swým wší milostí naší králowskú nahražowati chcem, což w tom nám a dědicóm našim i k obecnému dobrému prospěješ. Dat. Budae, sabbato post festum S. Viti, a. d. xvcviijo r. a nostror. Hung. xviijo, Boem. vero xxxvijo.

Ex comm. pr. R. Majtis.Přihlásit/registrovat se do ISP