97.

Saudcowé zemští, zpráwcowé král. Českého, stawům kraje Prachenského: aby wšickni dáwali swé přiznáwací listy heitmanům swého kraje, dle uzawření sněmu Swatojakubského.

Na hradě Pražském, 11 Sept. 1508. (Orig. arch. Trebon.)

Páni a wládyky, kteříž w saudu zemském sedají, zpráwce králowstwie Českého: urozeným panóm, urozeným a statečným rytieřóm a wládykám, múdrým a opatrným městóm kraje Prachenského, přátelóm našim milým. Urození páni a stateční rytieři, urození wládyky, múdří a opatrní města, přátelé naši milí! Jakož wám wědomo jest, jací neřádowé w tomto králowstwie powstali sú, mordowé, lúpežowé, odpowědi, pálenie, jímaní; která wěc kdyby časně přetržena nebyla, znáti muožete, žeby skrze to řád, práwo a pokoj pádu čekal, a wšecko zlé k zkáze tomuto králowstwí powstati a přijíti by tudy mohlo. I poněwadž na tomto sněmu minulém, kterýž jest na S. Jakuba držán, jest zawřieno odewšech stawów, aby král JMt ráčil k přetrženie těch neřádów hajtmany po krajiech zřéditi a zpuosobiti, kdyby ten neřád (sic), wedle téhož zřiezenie wší zemí učiněného, kteréž JMt hajtmanóm kraje wašeho poslati i do wšech jiných krajów ráčil, i také jest notule poslána přitom, kteráž při témž sněmu dskami zapsána jest, aby každý obywatel kraje wašeho se k hajtmanóm psaniem swým podlé té notule pod pečetí přiznal. I protož my wás wšecky tři stawy kraje toho na místě krále JMti napomínáme, wěřiece wám, že wy znajiece to býti dobré pro řádu a práwa i pokoje zachowánie, že wy jakožto milowníci dobrého k tomu přistúpíte, a listy přiznawací k hajtmanóm toho kraje dáti, a toho poněwadž jest pro dobré, odporní činiti nebudete; tak aby tudy zlí lidé a nešlechetní w tomto králowstwie dalšieho zniku w swé zlosti neměli. Dán na hradě Pražském, w pondělí před powýšením S. Kříže, léta Vc viijo.

(L. S.)Přihlásit/registrovat se do ISP