61.

Nález sněmowní o porownání Šlikůw s krajem Loketským.

21 Mart 1506. (Z desk zemských n. 42, lit. D. 21-25.)

W Čerwených památných N. 4.

Jakož sú mocně přestali na obecném sněmu na wšech třech stawích Šebestian, Kwirín a Albrecht, bratří Šlikowé z Holajče, a Wáclaw a Mikuláš Šlikowé s jedné, a manowé kraje Loketského, měšťané Loketští a Warští s strany druhé, kdežto na jich obojích stran mocné přestání takto wypowiedáme mezi nimi:

Item, Šebestian Šlik s Kwirínem a Albrechtem bratřími swými we wšem statku zůstati, držeti a s nimi jako s bratry nedielnými má, a jeho tak jako prwé užíwati, beze wší překážky nyní a budaucně.

Item, že nadepsaní Šlikowé, Šebestian, Kwirín a Albrecht, měšťany Loketské a Warské zase w jich byt a do města Loktu a Waruow přijieti mají, tak aby oni do swých domuow, gruntuow a příbytkuow nawráceni byli.

Item, manowé a měšťané Loketští i Warští ten punt, kterýž sú mezi sebú učinili a spečetili, aby hned před JMtmi pány zrušili a zkazili. Co se pak gruntuow manských měšťan Loketských a Warských, kteréžkoli oni Šlikowé drží a při sobě mají, dotýče, těch a takowých gruntuow hned konečně we dwú nedělích od dnešního dne pořád zběhlých jim manuom a měšťanuom oni Šlikowé aby postaupili, aby oni manowé i měšťané gruntuow a lidí swých swobodně užíwati a jimi wlásti mohli, beze wší jich Šlikuow odpornosti a překážky i jich wšech pomocníkuow, jakž jich wýsady ukazují.

Item. Jakož oni Šlikowé drží zámek jménem Grezles Hendricha z Plawna, toho zámku oni Šlikowé jemu pánu z Plawna postaupiti mají zase bez prodléwání, a to také od dnešního dne we dwú nedělích pořád zběhlých.

It. Jakož zámek a město Wary drží krále JMti hajtman, Jiřík z Násilí, hajtman na Hrádku Křiwoklátu, toho zámku Waruow i se wším což k němu on Jiřík hajtman drží, jim panuom Šlikuom postaupeno býti má od dnešního dne we dwú nedělích pořád zběhlých.

It. Jakož sau se stali mezi nadepsanými stranami o ty ruoznice a nesnáze, které mezi nimi byly powstaly, rozliční nálezowé: takowí wšickni nálezowé, ježto by se w nich cti dotýkalo, aby od stran propuštěni, zdwiženi, z desk wymazáni, a w nic obráceni byli s powolením pánuow JMti a wládyk z pl. saudu z.; a jestliže sú manowé a neb ktožkoli jiný těch takowých nálezuow které wýpisy brali, ty aby wšecky zase wrátili.

It. toto také znamenitě přimieněno a na tom zůstáno jest, že žádná strana swrchujmenowaná, ani jich přátelé s obú stran a pomocníci, těch wšech wěcí w předešlém času mezi nimi wzešlých a kterakkoli přešlých nyní budaucně a wěčně w časích potomních zlým sobě spomínati ani zdwihati nemají nižádným obyčejem, slowy ani skutky; ani které osoby wzláště jedni druhým nenaříkati se, ani kterak haněti, oni manowé, ani který žádný jiný obyčejem nižádným; pakli by se která strana, aneb ktožkoli jiný zwláště w tom jakož se swrchu píše nezachowali aneb nezachowal, tehdy aby jeden druhého z nářku cti pohnati mohl, nebo nálezowé tito napřed dotčení, kteříž mezi swrchupsanými stranami dskami zapsáni sú byli, nejsú a nemají jim a jich dědicuom a budúcím k žádné škodě ani újmě s obú stran, Šlikuom, manuom ani měšťanuom na jich ctech a dobrých powěstech býti, nyní i na budúcí časy wěčné; a odpowědi wšecky s obú stran aby mezi nimi minuly po tento den, i wšecky škody netoliko mezi stranami, ale i mezi jich s obú stran pomocníky.

It. w tuto smlúwu pojati jsú wšickni ti, kteří sú koli jim Šlikuom proti manuom a měšťanuom swrchujmenowaným, a též ktožkoli sú manuom těm a měšťanuom proti týmž Šlikuom kterak koli pomáhali, že to pomáhaní s obú stran těm kteříž pomáhali na jich cti a dobré powěsti nic ke škodě není a býti nemá.

It. což se Matesa Hisrle dotýče a Šerntingara, ti sú mocně na osmi ubrmanech o swé pře přestali, kteréž mají s panem Mikulášem Šlikem, a před těmi se winiti mají o suchých dnech Letničních najp. př. z čeho se jim zdá; a strana straně odpowiedati nemá, a této wýpowědi strana straně sobě ku pomoci s strany druhé býti nemá.

It. wěznowé, kteréž mají s obú stran, ti wšickni aby wězení prázdni a hned propuštěni byli bez prodléwání.

It. odpowědi, které sú byly a staly se mezi wší zemí s strany jedné, a pány Šliky s strany druhé, též mezi nimi minúti mají.

It. jakož sau pan Hendrich z Plawna a páni z Grutnšteina a páni Flukowé odpowěděli jim pp. Šlikuom, ta odpowěď mezi nimi s obú stran minuti má. A také kteréž listy mají odpowědné oni Šlikowé od pp. rytieřstwa a měst K. Č., ty aby we dwú nedělí od dnešního dne pořád zběhlých wrátili a u pana purkrabího Praž. položili; pakliby kterého neb kterých listuow newrátili odpowědných, a ti neb ten potom se kde zjewil, že žádnému ke škodě býti nemá, než má w nic obrácen býti, nebo ta odpowěd již minúti má, a oni Šlikowé a manowé Loketští wšickni i měšťané mají se zachowati pokojně, jako jiní obywatelé k. Č.o ke wšem obywateluom téhož kralowstwí nyní i w časích budúciech.

A také jakož sau manowé ukázali swé wýsady prosíc, aby při nich zachowáni byli, a měšťané Loketští také ukázali, aby při nich zachowáni byli, a měšťané Loketští ukázali potwrzení na swá práwa, kteréž ohněm potraceny byly a prawíce, že w tom majestátu obdarowání mají na dobré zwyklé obyčeje, a ty obyčeje jmenowali, že chtí podlé té zwyklosti klíče od města míti a konšely saditi i také kohož by chtěli přijíti a propustiti bez wůle pánuow swých, - a na to ukázali majestáty a rozsudky: proti tomu nadepsaní bratří Šlikowé prawili, že o to rozsudek mají králem JMtí a pány na horách Kutnách učiněný, a že to na wůli jich bratří jest, aby klíče sami měli a neb měšťanuom dáwali; a dále prawili, že císař Sigmund JMt ráčil jest zastawiti předkuom jich Loketský kraj s many i se wším příslušenstwím a panstwím: tu na jich s obú stran přestání na sněmu obecním držalém, slyšewše majestáty jich, rozsudky krále Jiřieho slawné paměti, i také krále JMti pána našeho, takto o tom wypowiedají:

Poněwadž oni manowé ukázali potwrzení císaře Karla, kdež potwrzuje majestátu krále Jana, w kterémžto majestátu tito kusowé stojí: aby žádný z těch manuow náprawníkuow a obywateluow k cúdě Pražské neb k jiné cúdě, totižto ke dskám neb saudu zemskému pohnán nemohl býti, a nebo pro které koli zápisy od saudcí našich krajów k. Č.o sauzen býti nikoli, ale toliko oni každému, každé příhodě a na každú při před námi aneb našimi purkrabími Loketskými powinni jsú odpowiedati; a kolikrátkoli by se přihodilo, žeby ti manowé a náprawníci w naší službě byli, máme my jim jakž koli ze swých obydlí wyjedú, až do jich nawrácení wšeliké potřeby dáwati, a wšecky škody, kteréž by w naší službě wzali a je sprawedliwě okázali, zaplatiti ; pakli bychom toho neučinili, tehdy ti, jimž by takowé škody napraweny nebyly, w pokoji býti mají a nám slúžiti tak dlauho powinni nebudú, dokudž by jim za ty škody námi úplně dosti nebylo učiněno, a kdyžby zaplaceno bylo, zase oni k těm službám powinni budau. Také wšecka zboží, jenž léna mají od téhož zámku, dědictwí zbaweny býti nemají, ani na nás, nebo jiného držitele nebo purkrabí téhož zámku spadnúti; než každý držitel swého zbuoží můž je dáti nebo odkázati s těmi službami, komuž se jemu zdáti bude za zdrawého žiwota neb při smrti, tak jakž sám držel; pakli by se toho nestalo, spadni na nejbližší přítele. Také jestli že by který z manuow někoho zabil aneb jinak prowinil, ježto by hoden byl hrdla zbawení, a takowý odsúzen byl žiwota, tedy statek jeho odsúzeného na dědice jeho připadnúti má swobodně; jestli pak, žeby takowý k saudu nestál, tedy statek odběhlého dědičný k tomu dílu a práwa manželky jeho na milost naši spadnúti má a purkrabie zámku toho jménem naším w moc wzíti a opanowati má; wšak od lidí úročníkuow úrok sprawedliwý bráti mají, dokudžby to zbuoží jinému poddáno nebylo, a neb on zase k milosti naší nebyl nawrácen. A také jestli žeby který sedlák na zbuoží manželském (sic) sídlo maje, nebo jiný jiného zabije, nebo jiného se skutku dopustě, pro kterýžby smrti zaslúžil a w tom jat byl, purkrabí náš toliko o hrdlu jeho súditi má; ale statek winného mowitý i nemowitý, by pak k saudu stál neb utekl, na pána jeho spadne, za kterýmžto sedí, a purkrabie tu nic nemá. A jestli žeby kto z manuow na swém zbuoží malý i weliký skot sew, tráwu neb jiné wěci, kteréž tu rozmnoženy jsau bez dědicuow nalezl, těch wiecí má býti dědic bližší i držitel.

It. wšickni manowé w kraji Loketském obýwající, wšeliké ptáky, malú zwěř, kromě jelenuow a laní wšady w tom kraji budú moci lowiti, kromě toliko w uložených mezech hradských, jenž slowú purkheck.

It. také wzláštní milost týmž manuom neb jich lidem w témž majestátu činí, jestližeby oni manowé neb jich lidé w kterú pokutu či oprawu peněžitú w saudě neb krom saudu upadli, aby tu oprawu toliko wedle města Loketského powinni byli oprawiti.

A o berni králowské takto w témž majestátu stojí: aby wšickni i každý toho kraje obywatelé wedle placení a šacowání úroka ročního z peněz obilé neb desátkuow wedle obyčeje téhož kraje platili, takže každý cožkoli úroka platí, polowici toho, berně kdež by uložena byla, dáti a platiti bude powinen; a přes to oni obywatelé w ničemž nemají obtěžowáni býti.

I poněwadž oni Šebestian a Kwirín a Albrecht bratří Šlikowé okázali sau zástawu císaře Sigmunda, a jímž zastawuje předkuom jich kraj Loketský s many i se wším jeho příslušenstwím a panstwím, tak jakž jest sám JMt měl a držel; i protož aby se oni bratří Šlikowé k nim manuom zachowali podlé služeb a wšech jiných artikulech (sic) na hoře položených z majestátu jich manuow wypsaných tak, jakž sau je králowé čeští JMti jsúce toho kraje Loketského w držení, zachowáwali, a oni manowé zase též aby se k nadepsaným bratřím Šlikuom we wšech službách, kdyžby obesláni byli od nadepsaných bratří neb jich dědicuow při na hoře psaných artikulích z majestátu jich wypsaných zachowali, jakožto ku pánuom swým, kteří na nich panstwí mají, tak jakož sau se k králuom JMtem předkowé jich w těch we wšech službách nahoře psaných zachowali. Co se pak saudu manského kraje Loketského dotýče, poněwadž sú oni manowé okázali rozsudek krále JMtí pána našeho, aby oni manowé k tomu saudu takto přisahali:

"Já slibuji a přisahám nejjasnějšímu knížeti a pánu pánu Wladislawowi Uherskému, Českému etc. králi mému pánu, Šebestianowi z Lažan, jakožto pánu mému na místě JMKé" a tak aby se k nim bratřím oni manowé zachowáwali podlé též přísahy a téhož rozsudku krále Mti.

A jakož sau měšťané Loketští ukázali majestát císaře Karla, kterýmž JMt též měšťany, dědice jich a budúcie, wěčně je wyswobozuje ode wšech daní, pomocí šosuow, platuow a jiných jakýž koli poplatkuow, kterýmž by jménem mohli jmenowáni býti, a wzláště o berni králowské, a také w přech neswědomých a mylných, aby se nikam jinam odwoláwati po ortele a nálezy nemohli, než do města Chba. Také nižádnému čloweku aby nebylo dopuštěno krčmy, piwowaru, sladowny, kowárny míli od téhož města wyzdwihnúti a ustawiti, krom těch, kteřížby od starodáwna wysazeni byli.

Také kteřížby koli manowé urození, neb kterého koli spůsobu a stawu lidé chtěli w nadepsaném městě Loktu neb w předměstí bydleti a příbytky swé tu míti, ti wšickni k nesení šosuow poplatkuow, pomůcek i wšech jiných pořádkuow, jakožto jiní obywatelé tu trpěti powinni aby byli.

Také přihodiloliby se kterého mordíře, aneb wraha, laupežníka a neb jiného zločince spolu měšťanuom a obywateluom (sic) býti, a w jakém by koli neslušném činu a skutku nalezen byl, žeby proto psancem učiněn aneb hlawním saudem odsauzen byl, nechceme aby zboží, dědictwí, wsi neb forberky, také mowité wěci, která a které by po sobě pozůstawil, jeho dědicuom odjaty býti měly, lečby takowý zločinec chtěl takowým zbuožím se od zapsání a od smrti wyswoboditi. A protož aby oni bratří Šebestian, Kwirín a Albrecht aby je měšťany Loketské při tom při wšem tak, jakož sau oni majestát císaře Karla ukázali we wšech jeho artikulech na hoře psaných zachowali; a oni měšťané Loketští též, poněwadž nadepsaní bratří majestát císaře Sigmunda ukázali, jímž zastawuje ten kraj Loketský se wším panstwím sobě JMti krom wýplaty ani budúcím králuom nic nepozůstawuje, aby se k nim Šebestianowi, Kwirínowi a Albrechtowi tak a tau poddaností zachowali, jak sau se předkowé jich králuom českým JMtem zachowali.

A jakož sau měšťané žalowali, žeby jim klíče od města oni nadepsaní bratří brali, kteréžby jim k chowání od starodáwna náleželi: poněwadž sú rozsudek krále Mti mezi stranami učiněný oni Šebestian, Kwirín a Albrecht ukázali, kdež JMt takto o tom nalézti ráčil: poněwadž oni Šlikowé jsú páni zámku i města, že wůli mají při sobě klíčuow nechati a neb je měšťanuom dáti, i protož je nadepsané bratří přitom zůstawují, aby oni bratří i jich budaucí toho wůli měli, klíče od města Lokte při sobě chowati aneb je měšťanuom dali.

A což se přísahy dotýče týchž měšťan k Šlikuom, aby se strany zachowaly wedle toho rozsudku. A jakož sau oni měšťané majestát císaře Karla ukázali, že JMt jim dáwá a potwrzuje zwyklosti dobrých obyčejuow, kteréžto obyčeje oni jmenowali měšťané: žeby wždycky sami sobě konšely sadili, a kohož sú chtěli toho do města přijali, a ktožby mezi nimi býti nechtěl, toho že mají moc propustiti: i protož aby oni měšťané ty a takowé obyčeje prowedli o suchých dnech Letničních najprw příštích před pány JMtmi a wládykami na pl. saudu z.; a oni bratří Šlikowé, aby také swé sprawedlnosti proti tomu ukazowali a prowozowali, že sú té moci nikdá oni měšťané neměli a neužíwali.

Co se pak měšťan Warských dotýče, jakož sau též wýsady swé okázali, kteréžto swědčí, že se týmž wším práwem zachowáwati a řediti mají, jakož měšťané Loketští, přitom aby je oni Šlikowé také zachowali. A oni Warští aby  se také k týmž Šlikuom zachowáwali, jakožto ku pánuom swým, tak jakž sú se powinni byli ku králuom českým JMtem zachowáwati. A jakož sú se také oni měšťané Warští táhli na to, žeby sobě též konšely saditi mohli a sami se propauštěti měli a přijímati, to aby také prowedli o suchých dnech Letničných najprw př. před pány JMtmi a wládykami na pl. saudu z.; a oni Šlikowé zase tak, jak se swrchu o Loketských měšťanech píše, ukazowali, aby se takéž zachowali a wůli měli jako proti Loketským, chtí-li co proti nim mluwiti a ukazowati. A tuto wýpowěd mají sobě oboje strany na wěčné časy a budúcí zdržeti. Pakli by která koli strana této wýpowědi wší neb w čem koli neb w kterém koli kusu nezdržela, tehdy strana držící má to na krále JMt nynějšího neb budúcího, pakli by krále JMti w zemi nebylo, tehdy na pány JMt a wládyky do pl. saudu z. wznésti; a tu páni JMt a wládyky z téhož saudu mají rozkázati stranu nedržící obeslati, a w tom obeslání jmenowati, čeho strana nedržící té wýpowědi nadepsané nedrží, aby stála při tom obeslání na suché dni najp. př. po tom obeslání; a tu nestane-li ta obeslaná strana, aby druhé straně stojící stané práwo na ni dáno bylo; pakli stane, a tu rozeznáno bude JMtmi pány, žeby která strana čehož nezdržela, tehdy což tu páni naleznu žeby co strana nedržala, mají JMt rozkázati aby držala a tomu rozkázaní panskému dosti učinila; pakli by ta strana toho, což by páni nalezli a rozkázali, dosti tomu neučinila, tehdy ta strana, kteráž by panské wýpowědi a rozkázaní neučinila, má upadnúti w tu pokutu, jako kdožby práwu odpíral a jemu dosti učiniti nechtěl. Dali památné. Wyznání wšech úředníkuow. Stalo se w sobotu den S. Benedikta, léta b.1506.Přihlásit/registrovat se do ISP