81.

Páni Pražané pánům Budějowským: posílají opis odpowědi swé, kterau na spis Rendlůw učinili, we příčině různic stawowských.

10 Febr. 1508. (Ex orig. arch. mus. bohem.)

Službu swú wzkazujem, opatrní přietelé milí! Porozuměwše z zpráwy lidské, a došedše od přátel našich milých přiepisu, co pan Rendl o nás i o jiných městech w lid panského a rytieřského stawuow po krajích wtrušuje, a že na tom jest s některými nám nějaký list poslati etc. i za slušnú a potřebnú wěc zdálo se jest nám také opowěd proti takowé wěci po wšech krajích učiniti takowú, jakowúž teď w otewřeném listu našem pod pečetí naší Wašim Opatrnostem s několika přiepisy (abyšte to mohli rozšířiti) posieláme, přitom Wašich Opatrností žádajíce, když byšte čas swuoj příhodný bez prodléwanie uhlídali, že k určitému dni wšech pánuow JMti, pánuow z rytieřstwa a pánuow měst kraje wašeho požádáte, aby k wám do města wašeho přijeli, a tento list náš, kterýž wšem stawuom téhož kraje swědčí, že jim čísti rozkážete a že se k nim podlé téhož listu zněnie přimluwíte, aby nás za jiné nejměli, ani o nás jinak se domniewali, než jakž ten list náš w sobě zní, ukazuje a zawierá. To pro naše i swé i wšech jiných měst dobré a poctiwé učiniece, jakož bychom i my netoliko to, ale i jiné wám k wuoli pro waši potřebu a poctiwost učinili rádi. Datum ff. Va in die Scolasticae virginis.

Purkmistr a radda Starého města Pražského.

Opatrným purkmistru a konšelom města Budějowic, přátelóm našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP