50.

Stawowé na sněmu shromáždění králi Wladislawowi:  wěřicí list pro posly swé Jindřicha ze Hradce, Albrechta z Kolowrat, Zdeňka Malowce, Albrechta Rendla i jiné k němu wyprawené.

W Praze, 28 Sept. 1504. sq. (Cod. Talmberg. f. 4l8b sq.) (Budiss. f. 352.)

Najjasnější králi a pane, pane náš milostiwý! Služby naše WKMti poddaně hotowé wzkazujeme napřed, zdrawí a šťastného kralowání přálibychom WKMti wěrně, jako našemu milostiwému pánu.

Milostiwý králi! Posíláme k WKMti ode wší země, ze wšech stawuow, z pánuow urozené pány p. Jindřicha z Hradce, najw. purkrabí Pražského a p. Albrechta z Kolowrat a na Libšteině najw. kancléře král. Českého, a z wládyk urozené wládyky Zdeňka Malowce z Pacowa a na Wintrberce a Albrechta z Aušawy prokuratora WKMti, a z pánuow Pražan a od jiných měst králowstwí Českého A. B. C. (sic) etc, jimž sme spolu jednostajně a nerozdílně poručili, aby neroztržitě než spolu a společně naši wšech žádost na WKMt od nás wznesli a oznámili. Prosíce WKMti, jakožto našeho milostiwého pána, co w této míře slowem naším spolu a společně s WKMtí ode wší země nerozdílně mluwiti budú, abyšte jim toho wěřiti ráčili, tak jakožbychom sami osobně přijedúce s WKMtí mluwili; prosíce že se w tom we wšem k nám ráčíte milostiwě jmíti i okázati, znajíce toho znamenité potřeby wšeho králowstwí, jakožto náš milostiwý pán.

"K témuž rozumu králowé JíMti psáti."

"Podepsati: p. Wiléma, p. komorníka a jiné pány; pana písaře a wšecko
rytířstwo; pány Pražany i jiná města král. Českého, na sněmu spolu
o Sw. Wáclawě na hradě Pražském shromážděny." (sic)Přihlásit/registrovat se do ISP