70.

Jiřík z Kopidlna králi Wladislawowi: činí se odpowědníkem zemským, protože Pražané sťali bratra jeho proti práwu a řádu, a béře odpuštění od krále i od země.

Bez místa, 18 Jul. 1507.  (E copia coaeva in arch. Trebon.)

Najjasnějšiemu králi a pánu, panu Wladislawowi z božie milosti králi Uherskému, Českému etc. králi JMti a pánu, pánu mně milostiwě přiezniwému.

Najjasnější králi pane, pane mně milostiwě přiezniwý! Já Jiřík z Kopidlna službu swú WKMti wzkazuji a WKMti oznamuji, kterak Pražané Staroměští bratra mého kázali sú stieti proti práwu a řádu beze wšeho prowiněnie, řád a práwo opowrhše, kdež práwa a swolenie zemská ukazují, aby nižádný z panského ani rytieřského stawu nižádného utratiti nemohl bez rozsudku zemského. Pak nadto wiece sú mi ukrytě odpowěděli: ježto já skrze takowý jich účinek a jich ukrytú odpowěd se musil sem zhostiti z země té. A již já od WKMti odpuštění beru a se od WKMti i od země té zhošťuji, a před WKMtí swú čest, swých towaryšuow čest, swých pomocníkuow čest i těch wšech pomocníkuow (sic) s jich pomocníky čest ohrazuji proti Pražanóm Staroměstským i proti jich pomocníkóm s pomocníky jich, i proti wšem poddaným WKMti w České zemi, kteřížby jim toho chtěli pomáhati. A WKMti děkuji, že ste ráčili mým pánem milostiwým a laskawým býti. Dat. Dominica ante festum S. Mariae Magdalenae, annorum domini 1507.Přihlásit/registrovat se do ISP