72.

Král Wladislaw potwrzuje zápisu ode wšech stawůw král. Česk. ku přetržení rejtarstwí a zlodějstwí w zemi učiněného.

Na Budíně, 1 Aug. 1507. (Copia arch. Trebon.)

My Wladislaw z božie milosti Uherský, Český, Dalmatský, Chorwatský etc. král, markrabě Morawský, Lucemburské a Slezské knieže a Lužický markrabě etc., oznamujem tiemto listem přede wšemi: Jakož od drahně let rajtarstwo a rozličná zlodějstwa, lúpežowé a mordowé, jímaní, pálení, odpowiedanie, powstali sú w králowstwie našem Českém, ano řád a práwo jde, proti řádu a práwu, opowrhše nás napřed jakožto krále a pána swého dědičného, též také řád a práwo zemské, sami zapomenuwše se nad swými ctmi; jakož nejednú, ale častokrát sami osobně i psaniem našim sme napomínali wšecky stawy králowstwie našeho Českého, aby se skutečně přičinili, a takowé zlé podlé řádu, práwa a zapsanie desk z země wyplenili, zředili a přetrhli, časté a mnohé obecné sněmy wšeho králowstwie o to kladli, lantfridy  po krajiech řédili jsme, hajtmany usazowali, i sněmuow o to po krajiech dopauštěli. Wšak proto až dosawad nic není skutečně předsewzato a konáno, ježto by též lotrowstwie tady přetrhowáno bylo, než takowé zlé den ode dne se rozmáhalo a podnes rozmáhá. I protož, nechtiec se tomu déle díwati, uznamenawše to, že mnozí z pánuow, rytieřstwa, z Pražan i z měst králowstwie Českého pro přetrženie a zastawenie toho zlého, milujíc dobré, chtiec tudy řád, práwo a pokoj w zemi zachowati, to před se wzali sú, páni, rytieřstwo, Pražané i jiná města naše králowstwie Českého k přetržení neřádu toho zápis mezi sebú učinili sú, a nás pokornými prosbami poddaně prosili, abychom jim toho jejich zápisu dopustiti a toho milostiwě potwrditi, a podlé nich toho obraňowati proti takowým nešlechetným a wýtržným lidem ráčili. My nahledše w ten jejich zápis, jej rozwážiwše, že k přetrženie toho neřádu slušně i rozumně předse wzali, jakožto ti milujíc naše i obecné dobré a zlému se protiwiec; poněwadž týž zápis práwo ohrazuje, to aby předse šlo, a w swé moci zuostalo, ten zápis sme přijali, oblíbili a schwálili, a mocí králowskú jakožto král Český s raddú wěrných našich milých potwrdili, a listem tiemto   naším potwrzujem we wšem jeho znění a položení, jakoby tuto slowo od slowa wepsán byl. A ty wšecky tři stawy, kteříž w tom zápisu spolu jsú, aneb  kteří k němu přistúpí, jim toho pomáhati slibujem, a obhajowati proti těm wšem, ktožby se zúmyslně proti tomu pozdwihli nebo pozdwihnúti chtěli a zprotiwili.  Přikazujíce wšem pánóm, rytieřóm, wládykám, Pražanuom, Horníkóm, i jiným městóm králowstwie Českého i wší komoře naší, klášteróm a manóm našim: aby wšichni se skutečně podlé téhož zápisu proti takowým lotróm jměli a zachowali pod ztraceniem hrdla i statku, wedle pokut na to od starodáwna usazených, i práwy zemskými zapsaných. A ktož by se koli z poddaných našich králowstwie toho našeho tak nezachowal a w tom se nesrownal wedle jiných, aneb toho pomáhati nechtěl, aneb takowé přechowáwal a fedrowal, buď kteréhožkoli stawu, duchowní nebo swětský, buď man nebo ktožkoli, a z toho se swéwolně wytrhl, wěz se každý w pokutu naši těžkú upadnúti. A každý duchowní, jestli žeby se s lidmi a poddanými swými wedle toho nezachowal, swú prelaturu hned ztratiti má; a man náš každý statek a léno, kteréž má pod námi, propadnúti a wedle toho hrdlo i čest ztratiti má, jako neposlušný, tak jakož zřiezenie zemské ukazuje a od starodáwna býwalo. Toho wšeho na potwrzenie pečet naši králowskú ráčili sme rozkázati přiwěsiti k listu tomuto. Dán na Budíně, w neděli den swatého Petra w okowách, léta božieho tisícieho pětistého sedmého, a králowstwie našich Uherského sedmnáctého a Českého třidcátého šestého.

Ex commissione propria regiae majestatis.Přihlásit/registrovat se do ISP