62.

Král Wladislaw žádá o pomoc a nařizuje hotowost proti králi Maximilianowi do Uher wpadlému.

Na Budíně, 8 Mai 1506. (Psaní troje téhož dne.)

A.

Psaní rozeslané do krajůw. (Rkp. Talmberský f. 429.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozený wěrný náš milý! Tajno tebe nebuď, že pro srownání mnohých různic a nesnází, kteréž byly mezi králem Římským JMtí, námi a poddanými našimi w králowstwí Uherském wznikly a powstaly, podlé námluwy mezi týmž králem a námi učiněné měli sme se při tomto příštím času w Edmberce spolu sjeti a takowé nesnáze rownati. Jakož sme pak byli k takowému rownání některé z pánuow téhož králowstwí k sobě obeslali, aby také při tom jsúce, pro zachowání dobrého pokoje těch nám wěcí jednati a rownati pomohli. Kdež již jsúce jako na cestě k tomu našemu společnímu jednání a rownání, newíme jakým duchem anebo myslí JMt hnut jsa, netoliko nám a wšem poddaným králowstwí a koruny této Uherské otewřeně odpowěděl jest: ale poslaw znamenitý počet lidí swých do králowstwí našeho Uherského, dal se w pálení a záhuby nepřátelské poddaných našich; kteréžbychme se wěci po takowých přátelských námluwách nikdá od JMti nenadali. I poněwadž jest to pak wždy na nás a naše poddané mimo naději naši přišlo: žádáme na tobě s pilností i wěříme, že znaje takowú wěc, ku pomoci naší podlé možnosti swé strojiti se wojensky budeš což najspíše býti moci bude; a kdyžbychme tebe po druhé obeslati a znáti dali, kdeby k nám i s jinými přitáhnúti měl, aby se k tak pilné potřebě naší wyprawil; znaje že to učině, takowú nám w tom libost wokážeš, kterúž my od tebe s wděčností přijmúce, na ni tak pamatowati budeme, aťby práce i nákladu, kterýž pro nás a takowú naši potřebu učiníš, potomně líto nebylo; jakož pak o tom i do téhož králowstwí Českého, markrabstwí Morawského a knížetstwí Slezského též píšeme. A také poddaneym swým rozkážeš, aby wšickni wojensky pohotowě byli. A na službu žádnú k témuž králi Římskému ani jinam mimo nás aby nejezdili ani chodili. Nepochybněť wěříme, že se k tomu, očť píšeme a na tobě žádáme, tak jmíti budeš a přičiníš, jakž toho potřebu naši pilnú a znamenitú znáš a widíš. Datum Budae, fer. sexta die S. Stanislai, anno regnorum Hungariae decimo sexto, Bohemiae vero tricesimo quinto.

B.

Psaní poslaná do měst král. Česk. (Orig. arch. Budějowsk.)

Král Wladislaw Budějowským: že král Římský odpowěděl otewřeně obywatelům koruny České i již dal wálečně wtrhnauti do Uher; protož nařizuje se u nich wojenská hotowost etc.

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Opatrní wěrní naši milí! Wězte, že král Římský JMt nám i wšem poddaným a obywatelóm králowstwie a koruny České listem swým zúmyslně a otewřeně odpowěděl jest, a již lidé Jeho Mti někteří wtrhše wojensky s jistým počtem lidí, škody a záhuby poddaným našim pálením i jinač w králowstwí Uherském činí, tak jakož o tom z listuow našich po krajích rozeslaných také porozumiete etc. Protož znajíce to, žádáme toho na wás i přikazujem, abyšte w městě wašem wšickni wojensky hotowi byli, a kdyžbychom wám po druhé znáti dali, kde k nám i s jinými přitáhnúti jmieti budete, abyšte k tak pilné potřebě naší se wyprawili a wojensky táhli, poněwadž se to JMti předsewzetí našie osoby dotýče a nám jakožto pánu wašemu odpopowěděl jest; kdež my k wám jiné naděje nemáme, než že nás jakožto wěrní naši milí w takowé našie potřebě neopustíte; a také abyšte w městě wašem wolati dali a přikázali, aby žádný na žoldy k témuž králi Římskému ani kam jinam mimo nás netáhli, poněwadž jest to proti osobě naší, a byliliby kteří rotmistři, kteřížby lid sbierati chtěli mimo naši wuoli a powolení, jim toho žádnu měrú nižádnému nedopúštěli, než takowého neb takowé slibem zawázali; než jestli žeby k nám na službu táhnúti chtěli, aby to na urozeného Albrechta z Kolowrat na Libšteině, najwyššieho kancléře králowstwie Českého, wěrného našeho milého, wznesli a oznámili, kterémuž my poručiti chcme, kdyžbychme mu koliwěk psaním swým o té wěci znáti dali, a jemu počet lidí, kterýžby nám na náš náklad wésti jměl, oznámili, wedle toho aby pohotowě jsúc hned táhli, kdežby jim týž Albrecht s nimi o žoldy shodě, místo oznámil. Protož znajíce takowú pilnú potřebu naši tak se zachowáte, jakož wám písem, jinač toho nečiniece. Datum Bude, f. VI die sancti Stanislai, anno regnorum nostrorum Hungarie XVI, Boemie vero XXXVo.

Ex commissione propria reg. maj.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Budějowic, w. n. m.

C.

Král Wladislaw Budějowským: aby za příčinau wálky s králem Římským wyslali z sebe s plnau mocí do Prahy ke dni 3 čerwna n. př.

(Orig. w arch. Budějowském.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Opatrní wěrní naši milí! Pro některé naše pilné a znamenité potřeby, a zwláště což se té odpowědi nám od krále Římského JMti dotýče, žádáme toho na wás, abyšte z sebe s plnú mocí osoby z města wašeho wyslali do Prahy w tento úterý před suchými dni najprwé příštiemi, a w středu (3 Jun. 1506) na suché dni welmi ráno w deset hodin, abyšte se na rathúze starého města Pražského sešli; tu sme o ty wšecky potřeby naše urozenému Albrechtowi z Kolowrat na Libšteině, najwyššiemu kancléři K. Č., w. n. m., s wámi rozmluwiti poručiti ráčili, jakož když se sjedete tajno wás nebude. Nepochybujeme o wás, znajíce to býti wuoli a rozkázaní naše, že se tak zachowáte, jakož wám píšem. Datum Bude, f. VI die s. Stanislai, anno regnorum nostrorum Hungarie XVIo, Boemie vero XXXVo .

Ex commissione regie majestatis.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Budějowic, w. n. m.Přihlásit/registrovat se do ISP