Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 601Odpověď ministra obrany ČSFR J. Dobrovského na interpelaci poslance Sněmovny národů Z. Brůžka (tisk 532)
č. 602Interpelace ministra financí ČSFR Václava Klause podaná poslancem Sněmovny lidu Ondřejem Humlem
č. 603Interpelace místopředsedy vlády ČSFR Pavla Rychetského podaná poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou
č. 604Interpelace ministra financí ČSFR Václava Klause podaná poslankyní Sněmovny národů Janou Petrovou
č. 605Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru (tisk 515)
č. 606Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci poslankyně Sněmovny národů Aleny Ovčačíkové (tisk 564)
č. 607Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o patentových zástupcích (tisk 526)
č. 608Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o cestování do zahraničí a cestovních dokladech (tisk 428)
č. 609Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb. o některých služebních poměrech vojáků (tisk č. 466).
č. 610Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon (tisk č. 467)
č. 611Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově (tisk 468)
č. 612INTERPELACE Ministra obrany ČSFR PhDr. Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny lidu Michalem Malým
č. 613Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 106/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (tisk 232)
č. 614Zpráva o řešení ekologické situace v ČSFR - duben 1991-
č. 615Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu G. Adamem (tisk 558)
č. 616netištěno
č. 617Odpověď ministra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou (tisk 580)
č. 618Interpelace ministra spojů ČSFR Ing. E. Ehrenbergera podaná poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou
č. 619Interpelace místopředsedy vlády ČSFR Dr. Jozefa Mikloška podaná poslancem Sněmovny národů Milošem Zemanem
č. 620Návrhy ústavně právních výborů na usnesení výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1990 Sb., o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech (tisk 300)
č. 621Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Z. Vysloužilem (tisk 621)
č. 622Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů A. Ovčačíkovou (tisk 575)
č. 623Návrh poslanců Federálního shromáždění Františka Pernici, Ing. Jaroslava Hladíka a Michala Malého
č. 624Interpelácia na pána ministra V. Klausa poslancom Snemovne ľudu FZ Jánom Zánom zákonu č. 36/1967 Zb. a vyhlášky č. 37/1967 Zb.
č. 625Pravidla pro posuzování neúčasti poslanců na schůzích sněmoven a schůzích výborů sněmoven
č. 626Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause na interpelaci poslanců Sněmovny lidu a Sněmovny národů G. Rothmayerové, O. Pavúkové a P. Dostála (tisk 539) Ministr financí ČSFR
č. 627Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause na interpelaci poslance Sněmovny národů Michala PROKOPA
č. 628Návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o odpadech (tisk 590)
č. 629INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR JUDr. MARIÁNA ČALFY poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 630Zpráva o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991
č. 631Předkládací zpráva
č. 632Interpelace místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. podaná poslancem SL MUDr. M. Nazari - Buřivalovou
č. 633Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslankyní Sněmovny lidu MUDr. M. Nazari - Buřivalovou
č. 634Návrh výborů hospodářských na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke Zprávě o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády (tisk č. 554), doplňující zprávě o sociální politice federální vlády (tisk č. 592) a doplňující zprávě federální vlády o řešení ekologické situace v ČSFR (tisk č. 614)
č. 635Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského na interpelaci poslankyně Sněmovny národů JUDr. K. SAMKOVÉ (tisk 603)
č. 636Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc. na interpelaci poslankyně Sněmovny národů JUDr. K. SAMKOVÉ (tisk 582)
č. 637Interpelace ministra vlády ČSFR a předsedy Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR Ing. J. Vavrouška podaná poslankyní Sněmovny národů PhDr. A. OVČAČÍKOVOU
č. 638Souhrnná zpráva výborů SL a SN ke kontrole plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 1991
č. 639Návrh usnesení FS ke Zprávě o plnění státního rozpočtu ČSFR a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991 (k tisku č. 630)
č. 640Vládní návrh Zákona o změnách v sociálním zabezpečení
č. 641Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
č. 642Vládní návrh zákona o druhém zvýšení důchodů v roce 1991
č. 643Návrh výborů hospodářských na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě (tisk 393)
č. 644Návrh USNESENÍ 15. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR
č. 645INTERPELACE předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy ministra zahraničních věcí ČSFR a místopředsedy vlády ČSFR Jiřího Dienstbiera ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského poslanci Federálního shromáždění Pavlem Jéglem Ladislavem Lisem Jiřím Soukupem
č. 646Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci poslance Sněmovny národů Petra Uhla
č. 647Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslanci SL B. Jančou a J. Musílkem (tisk 539)
č. 648Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána LANGOŠE podaná poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou SAMKOVOU
č. 649Vládní návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
č. 650Návrh výborů hospodářských na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči (tisk 502)
č. 651Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala podaná poslancem Sněmovny lidu Jiřím Musílkem
č. 652Odpověď ministr financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu O. Humlem (tisk 602)
č. 653Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše poslancem Sněmovny lidu A. Kladivem a poslankyní Sněmovny národů A. Ovčačíkovou
č. 654Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků (tisk 471)
č. 655Správa o činnosti komisie poslancov pre prípravu novej Ústavy ČSFR (september 1990 - máj 1991)
č. 656Správy Komisie Federálneho zhromaždenia ČSFR pre objasnenie udalostí 17. novembra 1989
č. 657Návrh vyšetrovacej komisie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky pre objasnenie udalosti 17. novembra 1989
č. 658Návrh UZNESENIE 15. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
č. 659Informace o plnění ústavních zákonů č. 496 a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR a o vypořádání majetku vybraných bývalých společenských organizací
č. 660Výbory branné a bezpečnostní Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhují
č. 661Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause na interpelaci poslankyně Sněmovny národů Jany Petrové (tisk 604)
č. 662Odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího DIENSTBIERA na interpelaci poslankyně Sněmovny národů JUDr. Klára SAMKOVÉ (tisk 587)
č. 663Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu G. ROTHMAYEROVÉ a poslance Sněmovny národů M. PROKOPA
č. 664Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
č. 665Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslancem Sněmovny lidu Vladislavem Niedobou.
č. 666Vládní návrh, kterým se předkládá FS k vyslovení souhlasu Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků /Ženeva 1951/ a Protokol OSN týkající se právního postavení uprchlíků /New York 1967/
č. 667Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 18. prosince 1990
č. 668Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990
č. 669Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucemburku dne 18. března 1991
č. 670Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzor a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce…
č. 671Interpelace ministra - předsedy Výboru pro životní prostředí ČSFR Ing. Josefa VAVROUŠKA poslancem Sněmovny lidu Jozefem WAGNEREM
č. 672Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Ing. J. Zánem (tisk 624)
č. 673INTERPELÁCIA ministra obrany ČSFR PhDr. Luboša Dobrovského podaná poslancami Snemovne národov Ing. Ladislavom Kováčom a Mariánom Farkašom
č. 674Odpověď místopředsedy vlády ČSFR J. Mikloška na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny lidu M. Nazari-Buřivalovou (tisk 632)
č. 675Vládní návrh Zákon o konkursním a vyrovnávacím řízení
č. 676Vládní návrh zákona kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
č. 677Vládní návrh Ústavní zákon kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů
č. 678ZÁKON o soudech a soudcích
č. 679VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
č. 680Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic
č. 681NÁVRH na volbu 1. Členů výborů Sněmovny národů: 2. Předsedy výboru ústavně právního Sněmovny národů: 3. Členů předsednictva Sněmovny národů: 4. Členů předsednictva FS: 5. Návrh na uvolnění
č. 682Návrh na volbu 1. členů výborů Sněmovny lidu 2. předsedy výboru ústavně právního SL 3. členů předsednictva FS
č. 683INTERPELÁCIA federálneho ministra zahraničného obchodu pána J. Bakšaya poslancom Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR Jánom Zánom vo veci dovozu elektrických spotrebičov a spotrebnej elektroniky.
č. 684Vládní návrh Zákon OBCHODNÍ ZÁKONÍK
č. 685Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
č. 686Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Malým (tisk 612)
č. 687INTERPELACE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY ČSFR RNDr. JOZEFA MIKLOŠKA, DrSc. poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem VĚC: VÝŽIVNÉ DĚTÍ
č. 688INTERPELÁCIA poslanca Snemovne národov Ing. Ladislava Kováča na ministra zahraničných vecí ČSFR Jiřího Dienstbiera.
č. 689Vládní návrh zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
č. 690Na rokovanie Federálneho zhromaždenia ČSFR Vec: Správa o stave a vývoji evidovanej kriminality v ČSFR v roku 1990 a v I. štvrťroku 1991
č. 691Vládny návrh štátneho záverečného účtu federácie za rok 1990 a prehľad o súhrne štátnych záverečných účtov za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku za rok 1990 a návrh, aby FS v zmysle ustanovenia čl. 36 ods. 1 písm. d) ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o československej federácii, v znení neskorších predpisov
č. 692Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SN J. Horníkem na 15. společné schůzi SL a SN
č. 693Návrh výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslance Sněmovny národů ing. Petra Uhla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři (tisk 521)
č. 694ZPRÁVA o stavu bezpečnosti a boji proti kriminalitě v působnosti ČSFR v roce 1990 a v prvém čtvrtletí roku 1991
č. 695Vládní návrh ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ PŘED ZNEČIŠŤUJÍCÍMI LÁTKAMI (zákon o ovzduší)
č. 696Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny JUDr. Klárou Samkovou (tisk 648)
č. 697Zpráva předsedy Nejvyššího soudu ČSFR o stavu bezpečnosti a boji proti kriminalitě pro Federální shromáždění ČSFR
č. 698Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na sjednání Protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci.
č. 699Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Michalem Prokopem
č. 700Interpelace ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského podaná poslancem Sněmovny národů Milošem Zemanem Interpelace na ministra obrany ČSFR L. Dobrovského

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP