Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13   14  15  16

č. 1401Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1992 o příspěvku v nemoci a o změně některých předpisů o sociálním zabezpečení
č. 1402Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1992, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
č. 1403NÁVRH USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ve věci činnosti vlády ČSFR
č. 1404Vládny návrh ZÁKON zo dňa ......... 1992 o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
č. 1405Vládny návrh Zákon z .......... 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom /notársky poriadok/ a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
č. 1406Vládní návrh Zákon ze dne ............ 199. o vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a nadřazeným rozvodným sítím k přenosu elektrické energie
č. 1407Vládní návrh ZÁKON ze dne ............ 1992 O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
č. 1408Vládní návrh Zákon o daních z příjmů
č. 1409Vládní návrh Zákon ze dne ......... 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
č. 1410Vládní návrh Ústavní zákon ze dne ........... 1992, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
č. 1411Vládní návrh ZÁKON ze dne .......... /1992 Sb., o užitných vzorech
č. 1412Vládní návrh Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
č. 1413Vládní návrh ZÁKON ze dne ......... 199. o komoditních burzách
č. 1414Návrh kandidáta na funkci místopředsedy prezídia Federálního fondu národního majetku
č. 1415Vládní návrh Zákon ze dne ........... o hromadných sdělovacích prostředcích
č. 1416Vládní návrh Zákon ze dne ............ o Československém rozhlasu
č. 1417Vládní návrh Zákon ze dne ........... o Československé televizi
č. 1418Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1992 o spotřebních daních
č. 1419Návrh poslanců FS J. Soukupa, K. Novosáda, M. Adámka, I. Bajnoka, J. Mlčáka, Z. Vysloužila, M. Tahyho, M. Kontry, V. Bendy, J. Oleje, J. Mečla, A. Ovčačíkové Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
č. 1420Návrh poslanců FS M. Prokopa, J. Jílka, J. Petrové, P. Kulana, J. Moroviče, M. Farkaše, J. Musílka, B. Janči, K. Novosáda, V. Parkanové, R. Šormové, M. Čejkové, I. Mynáře Návrh zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů
č. 1421Návrh poslanců FS M. Prokopa, E. Novákové, M. Ročka, P. Čičmance, J. Tomsy, M. Kukučky, D. Vincze, L. Molnára Návrh zákona o Federálním fondu kultury
č. 1422Návrh poslanců Sněmovny národů Federálního shromáždění Jany Petrové Jana Šolce Ladislava Kováče Ladislava Kvasničky Karola Stomeho na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů
č. 1423Návrh poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění Karola Stome na vydání zákona o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie
č. 1424Návrh poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění Karola Stome na vydání zákona o obecně prospěšných bytových družstvech
č. 1425Návrh poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění Karola Stome na vydání zákona o mimořádném poskytování starobního důchodu
č. 1426INTERPELACE poslance SL J. Adámka na ministra - předsedu Federálního výboru pro životní prostředí Ing. J. Vavrouška, CSc. v záležitosti znečišťování životního prostředí Moravy
č. 1427Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše na interpelaci podanou poslancem SN P. Uhlem (tisk 1285) ve věci uplatňování zákona č. 451/1991 Sb., v Čs. televizi
č. 1428Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN I. Fišerou ve věci přezkoumání rozhodnutí otvírkových lomových prací s. p. České lupkové a uhelné doly (tisk 1283)
č. 1429Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN V. Tomisem ve věci investičních privatizačních fondů (tisk 1291)
č. 1430netištěno Úplné znění veterinárního zákona
č. 1431Interpelace poslance SL FS Michala Malého na ministra obrany PhDr. Luboše Dobrovského k obchodu se zbraněmi a vojenskou technikou.
č. 1432Interpelace poslance SL FS Michala Malého na předsedu Federální vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu ve věci obchodu ČSFR se zbraněmi.
č. 1433Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Doc. Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL S. Chýlkem ve věci čs. bankovních ústavů (tisk 1323)
č. 1434Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Doc. Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL J. Wagnerem na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 1435Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Doc. Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL J. Wagnerem ve věci státního příspěvku příslušejícímu bývalému OF (tisk 1346)
č. 1436INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR JUDr. MARIÁNA ČALFY poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem Věc: II. + III. odboj - sociální výhody
č. 1437Interpelace poslankyně SN M. Adrianové na ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše ve věci lustrací na letišti Bratislava
č. 1438Interpelace poslankyně SN M. Adrianové na ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. ve věci přihlášení vlastníků půdy
č. 1439Interpelace poslance SL V. Tolara na ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. ve věci vlastníků půdy na státních hranicích ČSFR a PLR
č. 1440Interpelace poslanců FS A. Haška, L. Lise a A. Rajniče na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu ve vývozu těžkých zbraňových systémů
č. 1441Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN V. Váňou ve věci smlouvy mezi ČSFR a SRN (ústní)
č. 1442Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci FS A. Haškem, K. Honnerem a H. Szöllösovou ve věci Postupimské konference (tisk 1259)
č. 1443Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci FS P. Dostálem, Z. Jedinákem a K. Wagnerem ve věci smlouvy mezi ČSFR a SRN (tisk 1297)
č. 1444Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SN J. Šolcem ve věci neutěšeného stavu životního prostředí (tisk 1263)
č. 1445Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Doc. Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Ivanem Fišerou ve věci chování podniků před kupónovou privatizací (ústní)
č. 1446Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Doc. Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL Jozefem Wagnerem (ústní)
č. 1447Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Hrivíkem ve věci vojenských letišť (tisk 1329)
č. 1448Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1992 č. o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991
č. 1449Interpelace poslance SL S. Floriána na ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc., ve věci poskytování státních dotací do zemědělství
č. 1450Interpelace poslankyně SL MUDr. E. Novákové na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu ve věci zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností
č. 1451Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSR Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslankyní SL E. Záležákovou ve věci využívání majetku KSČ (tisk 1383)
č. 1452Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera na interpelaci podanou poslancem SL J. Špačkem ve věci sociální problematiky (tisk 1381)
č. 1453NÁVRH výborů pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o komoditních burzách (tisk 1413)
č. 1454Návrh poslanců M. Adrianové, J. Kobylky, J. Piskoře, J. Sokola a St. Žaluda na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 1455Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda o volném obchodu mezi ČSFR a zeměmi ESVO podepsaná v Praze dne 20. března 1992
č. 1456Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie (tisk 1375)
č. 1457Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o Federální železniční policii (tisk 1010)
č. 1458netištěno
č. 1459Návrh výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti (tisk 1402)
č. 1460Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.) - tisk 1266
č. 1461Návrh výborů pro životní prostředí Sněm. lidu a Sněm. národů na usnesení Sněm. lidu a Sněm. národů k návrhu poslanců FS Jiřího Bureše, Ondřeje Humla, Miroslava Richtera, Ivana Ryndy a Lubomíra Voleníka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
č. 1462Návrh prezidenta ČSFR Schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a JUDr. Otakara Kukuly
č. 1463Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů (tisk 1397)
č. 1464Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslankyní SL E. Záležákovou ve věci čs.-slovenské diplomacie (tisk 1382)
č. 1465Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají (tisk 1319)
č. 1466Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN V. Sochorem (tisk 1295)
č. 1467Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/ 1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1378)
č. 1468Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. - tisk 1398
č. 1469Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk 1399)
č. 1470netištěno
č. 1471Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony (tisk 1405)
č. 1472Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN L. Kováčem (ústní, I. odpověď tisk 1191)
č. 1473Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN H. Kočtúchem (tisk interpelace 1133, tisk I. odpovědi 1188)
č. 1474Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN M. Zemanem (tisk interpelace 949, tisk I. odpovědi 1044)
č. 1475Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS ve věci obchodu se zbraněmi (tisk 1258)
č. 1476Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SN L. Kvasničkou ve věci zápočtu doby služby bývalých vojáků z povolání pro účely důchodového zabezpečení
č. 1477NÁVRH výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců Federálního shromáždění Ing. Štefana Krištofíka, Ing. Alojze Rajniče a Ing. Imricha Voleka, CSc. na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 1318)
č. 1478Návrh hospodářských výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o burze cenných papírů (tisk 1307)
č. 1479Návrh výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk 1400)
č. 1480Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS P. Gandalovičem, M. Soldátem a E. Křížem ve věci rozhodnutí vlády České republiky o zařazení s. p. České energetické závody do první vlny privatizace (tisk 1360)
č. 1481Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS J. Soukupem, A. Rajničem, J. Šolcem, L. Lisem, P. Jéglem ve věci zřízení Rady pro zpravodajskou činnost (ústní)
č. 1482Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS A. Haškem, L. Lisem, A. Rajničem ve věci vývozu těžkých zbraňových systémů (tisk 1440)
č. 1483NÁVRH výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu Slovenské národní rady na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. (tisk 1049)
č. 1484Návrh výborů sociálních a kulturních na usnesení Sněm. lidu a Sněm. národů k návrhu poslanců FS M. Prokopa, J. Jílka, J. Petrové, P. Kulana, J. Moroviče, M. Farkaše, J. Musílka, B. Janči, K. Novosáda, V. Parkánové, R. Šormové, M. Čejkové, I. Mynáře na vydání zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů (tisk 1420)
č. 1485Návrh výborů ústavně právních SL a SN na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1419)
č. 1486Návrh pořadu a předpokládaného postupu jednání 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 14. - 30. dubna 1992
č. 1487Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o zákazu vykonávání některých činností a zneužívání informací (tisk 1116)
č. 1488Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o dani z přidané hodnoty (tisk 1407)
č. 1489Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o daních z příjmů (tisk 1408)
č. 1490Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o spotřebních daních (tisk 1418)
č. 1491Návrh ústavně právních výborů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákon (tisk 1410)
č. 1492Návrh výborů hospodářských na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk 1412)
č. 1493Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky návrh na ukončení platnosti Obchodní Smlouvy mezi vládami ČSR a Japonska, sjednané 15. 12. 1959, výpovědí
č. 1494INTERPELACE ministra obrany PhDr. Luboše Dobrovského podaná poslancem SL Zdeňkem Vysloužilem
č. 1495INTERPELACE federálního ministra dopravy Ing. Jiřího Nezvala ve věci ekologizace dopravy zboží kombinovanou dopravou
č. 1496Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem SL J. Adámkem ve věci zrušení některých tratí (tisk 1384)
č. 1497Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem SN Š. Glezgem (tisk 1159)
č. 1498Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk 1448)
č. 1499Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem SN D. Vinczem ve věci reexportu (tisk 1331)
č. 1500Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SN V. Váňou (tisk 1380)

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13   14  15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP