Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 1201Odpověď ministra spojů ČSFR Ing. Emila Ehrenbergera na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)
č. 1202NÁVRH Slovenské národní rady Ústavný zákon z .......... 1992 o poštátnení majetku bývalého Slovenského zväzu žien
č. 1203NÁVRH výborů hospodářských SL a SN na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k informaci ministra hospodářství ČSFR ing. V. Dlouhého, CSc. k usnesení SN č. 339 ze dne 2. října 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009)
č. 1204INTERPELACE MINISTRA HOSPODÁŘSTVÍ ČSFR Ing. Vladimíra DLOUHÉHO CSc. poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem VĚC: Federální fond tržní regulace v zemědělství
č. 1205Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiří Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN S. Devátým (tisk 1142)
č. 1206Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. Jozefa Bakšaye na interpelaci podanou poslankyní SN K. Samkovou (tisk 1183)
č. 1207Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)
č. 1208Návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 208/1990 Sb. (tisk 1074)
č. 1209Návrh pořadu a postupu jednání 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 21. - 31. 1. 1992
č. 1210Vládní návrh, kterým se předkládají FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6. března 1991, Dohoda mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 29. dubna 1991, Dohoda mezi ČSFR a královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Oslu dne 21. května 1991 a Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Řecké rep. o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 3. června 1991.
č. 1211Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1092)
č. 1212Návrh výborů ústavně právních Sněm. lidu a Sněm. národů na usnesení Sněm. lidu a Sněm. národů k návrhu poslanců FS na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústav. zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů, ústav. zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR a ústav. zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSFR, ve znění ústav. zákona č. 326/1991 Sb. (tisk 1071/A)
č. 1213VÝBORY ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ SL A SN Usnesení č. 251 18. společné schůze výborů ústavně právní SL a SN konané dne 23. 1. 1992 K bodu: Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111)
č. 1214Interpelace poslankyně Sněmovny národů M. Kaplanové na místopředsedu vlády ČSFR J. Mikloško, DrSc. ve věci zřízení ministerstva pro rodinu
č. 1215Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci poslanců FS M. Zeman, M. Jansty, I. Fišery, P. Dostála (tisk 1128)
č. 1216Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Jansty (tisk 1129)
č. 1217Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN M. Ransdorfem (tisk 1035) ve věci sovětsko-německé smlouvy
č. 1218Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci poslance SL J. Špačka (tisk 1126) ve věci Evropské dohody
č. 1219Návrh usnesení Federálního shromáždění k žádosti poslance SN M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991
č. 1220INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR JUDr. MARIÁNA ČALFY poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem ve věci státního tajemství
č. 1221Návrh poslance SN FS ČSFR Antonína Blažka (ODA) na rezoluci FS ČSFR k situaci v Kubánské republice
č. 1222Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci poslance Sněmovny národů V. Tomise (tisk 829) ve věci letiště Ostrava - Mošnov
č. 1223Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem SN P. Gandalovičem (ústní) ve věci připravovaného rušení místních tratí v severočeském regionu
č. 1224Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci poslance SN M. Kováče (tisk 1160)
č. 1225Interpelace poslance Sněmovny lidu M. Malého na ministryni kontroly ČSFR Ing. Květoslavu Kořínkovou, CSc. ve věci evidence LM
č. 1226Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), podepsaný v Bernu dne 20. prosince 1990
č. 1227Interpelace poslanců V. Šilhána (SL) a I. Fišery (SN) na ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. ve věci amerického fondu
č. 1228INTERPELACE předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariana Čalfy a ministra obrany ČSFR PhDr. Luboše Dobrovského poslanci Sněmovny lidu Ing. Miroslavem Richterem, CSc. JUDr. Lubomírem Voleníkem Ing. arch., ing. Stanislavem Žaludem a poslancem Sněmovny národů ThMr. Jiřím Burešem ze dne 24. ledna 1992
č. 1229Interpelace poslankyně SN M. Kaplanové na místopředsedu vlády ČSFR J. Dienstbiera ve věci Kurdů
č. 1230Interpelace poslance SN P. Dostála na předsedu vlády ČSFR JUDr. M. Čalfu ve věci Svit a. s. Zlín
č. 1231Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1992 o zvýšení důchodů v roce 1992
č. 1232Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v ČSFR a jeho výsadách a imunitách, podepsaná dne 11. prosince 1991
č. 1233Návrh usnesení Sněmovny lidu, Sněmovny národů, Federálního shromáždění k odpovědím na interpelace
č. 1234VLÁDNÍ NÁVRH zákon ze dne .................. 1992 o státní statistice
č. 1235Vládní návrh ZÁKON ze dne .......... 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
č. 1236Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989
č. 1237Interpelace poslance SN P. Dostála na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu ve věci výkladu zákona č. 87/1991 Sb.
č. 1238Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše na interpelaci poslance SL B. Hubálka ve věci personální práce FMV (tisk 1165)
č. 1239Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SL G. Adamem ve věci rómské konzervatoře v Košicích (ústní interpelace)
č. 1240Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše na interpelaci podanou poslancem SL J. Wagnerem na 19. společné schůzi SL a SN ve věci poslance SL J. Kavana
č. 1241Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslanci FS V. Tolarem a J. Vodehnalem (tisk 1150)
č. 1242Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem SN M. Zemanem ve věci Prognostického ústavu ČSAV (tisk 1082)
č. 1243Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem SN P. Gandalovičem ve věci zákona č. 451/1991 Sb. (tisk 1155)
č. 1244NÁVRH výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke zprávě generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu /tisk 892/
č. 1245Interpelace poslance SL J. Wagnera na ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše ve věci zveřejnění materiálů
č. 1246Interpelace poslance SL J. Veverky a poslance SN M. Kontry na ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala ve věci zrušení některých tratí
č. 1247Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SL L. M. Molnárem ve věci vojenského objektu na kótě Vysoká (tisk 1157)
č. 1248Zpráva vlády ČSFR pro Federální shromáždění ČSFR o dosavadním průběhu kupónové privatizace
č. 1249NÁVRH poslaneckého klubu ODA na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke zprávě generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu (Tisk 892).
č. 1250Návrh Usnesení Federálního shromáždění k bodu: Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236)
č. 1251Plán kontrolní činnosti federálního ministerstva kontroly na 1. pololetí 1992
č. 1252Schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. Igora Burgera a JUDr. Karla Jungwierta
č. 1253Návrh poslanců Federálního shromáždění Š. Glezga, V. Deyla, Z. Jedináka, E. Sándorové, P. Jégla, S. Chýlka a J. Skalického na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
č. 1254Návrh poslanců Federálního shromáždění Š. Glezga, V. Deyla, Z. Jedináka, E. Sándorové, P. Jégla, S. Chýlka a J. Skalického na vydání zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí
č. 1255Pavel Jégl Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě
č. 1256NÁVRH poslanců Sněmovny národů ThMr. J. Bureše, P. Dostála, MUDr. J. Mlčáka a poslanců Sněmovny lidu PhDr. J. Doksanského, MUDr. P. Mornára, RNDr. L. Kudláčka, Ing. M. Richtera, CSc., MUDr. P. Šebka, Dr. J. Špačka, JUDr. L. Voleníka a Ing. arch., Ing. S. Žaluda na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
č. 1257NÁVRH poslanců Federálního shromáždění Antona Anderka, Jaroslava Cuhry, Jana Fričara Zdeňka Kesslera, Jaromíra Patočky, Jiřího Součka a Lubomíra Voleníka zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích
č. 1258INTERPELACE předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariana ČALFY a ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. Jozefa BAKŠAYE ve věci obchodu se zbraněmi
č. 1259Interpelace poslanců SN A. Haška a H. Szöllösové a poslance SL K. Honnera na ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera ve věci Postupimské konference
č. 1260Interpelace poslankyně SN A. Ovčačíkové na ministra - předsedu FVŽP Ing. Josefa Vavrouška, CSc. věci poškozování životního prostředí na sídlišti Neředín
č. 1261Interpelace poslance SN J. Molnára na ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye ve věci smlouvy mezi s. p. Slovnaft, PZO Petrimex a firmou C.ITOM
č. 1262Interpelace poslankyně SN O. Pavúkové na místopředsedu vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. ve věci dotace na tisk pro národnostní menšiny
č. 1263Interpelace poslance SN PhDr. Jana Šolce na ministra vnitra ČSFR ing. Jána Langoše
č. 1264Vládní návrh ZÁKON ze dne .......... 1992 o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů
č. 1265Vládní návrh Zákon ze dne ......... 1992, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb. ve znění pozdějších předpisů
č. 1266Vládní návrh Zákon ze dne ........ 1992, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
č. 1267Vládní návrh Zákon ze dne ............. 1992 o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších instituci Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
č. 1268Vládní návrh Zásady zákona o financování sociálního pojištění
č. 1269Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslanci FS ve věci uplatňování zákona č. 451/1991 Sb. (tisk 1110)
č. 1270Dodatečná odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na ústní interpelaci poslance SL J. Wagnera (dodatek k odpovědi č. 1171)
č. 1271PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění zákona o volbách do Federálního shromáždění ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 29. května 1990 č. 208 Sb. a zákonem ze dne 29. ledna 1992 č. Sb.
č. 1272PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb
č. 1273PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ vyhlašuje úplné znění zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
č. 1274Pavel Jégl Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 207/1990 Sb., o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti
č. 1275Návrh poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Pavla Jégla a Eleonóry Sándorové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 540/1990 Sb., o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní republiky
č. 1276Vládní návrh Zákon ze dne ................... 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
č. 1277INTERPELACE místopředsedy vlády a ministra financí Václava KLAUSE podána dne 30. ledna 1992 poslanci: Mahulenou ČEJKOVOU, Jiřím MUSÍLKEM, Petrem KUČEROU, Ladislavem VRCHOVSKÝM
č. 1278Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN P. Dostálem ve věci federálního ministerstva pro strategické plánování (tisk 1158)
č. 1279Interpelace místopředsedy vlády a ministra financí Václava Klause podaná dne 24. 1. 1992 poslanci: Petrem Kučerou Jiřím Soukupem Ladislavem Vrchovským Rafaelem Ambrosem Miroslavem Tahy Ladislavem Kováčem Máriou Adrianovou Drahomírou Kovaříkovou Klárou Samkovou
č. 1280NÁVRH VÝBORŮ ÚSTAVNĚ PRÁVNÍCH SL A SN Zákon o platech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů
č. 1281Návrh poslanců Federálního shromáždění D. Kroupy, P. Bratinky, V. Parkánové, V. Dlouhého, A. Blažka, P. Vandase, J. Šterna, M. Prokopa, J. Skalického, K. Novosada a L. Kudláčka na vydání zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám
č. 1282Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL B. Hubálkem (tisk 1204) ve věci Federálního fondu tržní regulace
č. 1283Interpelace poslance Sněmovny národů I. Fišery na ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. ve věci přezkoumání rozhodnutí otvírkových lomových prací s. p. ČLUZ
č. 1284INTERPELACE ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše podaná poslancem SN FS Petrem Uhlem. ve věci uchovávání státního tajemství
č. 1285INTERPELACE ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše podaná poslancem SN FS Petrem Uhlem ve věci aplikace zákona č. 451/91 Sb. v Čs. televizi
č. 1286Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslanci FS ve věci majetku bývalého SSM a jeho rozdělení nástupnickým organizacím (tisk 1190)
č. 1287Návrh poslanců Federálního shromáždění J. Bureše, O. Humla, M. Richtera, I. Ryndy a L. Voleníka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
č. 1288VÝBORY ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ SL A SN USNESENÍ č. 259 19. společné schůze výborů ústavně právních SL a SN konané dne 12. 2. 1992 K bodu: Schválení jmenování za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 1252)
č. 1289Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy Kořínkové, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL Michalem Malým (tisk 225) ve věci evidence výzbroje Lidových milicí
č. 1290Návrh výborů branných a bezpečnostních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o Vojenské policii (tisk 1036)
č. 1291INTERPELACE poslance SN V. Tomise na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu ve věci investičních privatizačních fondů
č. 1292Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů ke Zprávě vlády ČSFR pro FS o dosavadním průběhu kupónové privatizace (tisk 1248)
č. 1293Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Molnárem ve věci smlouvy mezi s. p. Slovnaft, a. s. Petrimex a firmou C.ITOH (tisk 1261)
č. 1294Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů A. Haškem (ústní) ve věci vzrůstajícího počtu krádeží v resortu armády a reatestací důstojníků ČSA
č. 1295INTERPELACE poslance Sněmovny národů V. Sochora na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu ve věci problémů Severoamerického regionu
č. 1296Zpráva o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991
č. 1297Interpelace poslanců Pavla Dostála, Zdeňka Jedináka a Jozefa Wagnera na ministra zahraničních věcí ČSFR
č. 1298Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslanci V. Šilhánem (SL) a I. Fišerou (SN) ve věci Amerického podnikatelského fondu (tisk 1227)
č. 1299netištěno Zpráva o činnosti Federální bezpečnostní služby
č. 1300Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Rakouskou rep. o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Vídni dne 17. června 1991

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP