Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 1101Návrh Usnesení Federálního shromáždění ČSFR k interpelaci, kterou podali dne 19. 7. 1991 poslanec SL ing. Miloslav Soldát a poslanec SN JUDr. Filip Šedivý ve věci převodu vlastnictví k ropovodům a tranzitnímu plynovodu.
č. 1102Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem Sněmovny lidu J. Konečným
č. 1103Interpelace předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny lidu Ing. F. Magyarem, CSc.
č. 1104Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslanci FS (ústní)
č. 1105Návrh poslanců Federálního shromáždění Z. Brůžka, S. Tarhoviské, V. Valtra, K. Ježka, J. Kačera, P. Brodského, J. Součka, J. Vilda, I. Mynáře, I. Ryndy na vydání zákona o federálním fondu životního prostředí
č. 1106Návrh hospodářských výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu poslanců Federálního shromáždění Miroslava Ročka, Jaroslava Selnera a Miroslava Tyla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)
č. 1107Návrh výboru pro plán a rozpočet SN na usnesení Sněmovny národů ke zprávě o plnění státních o rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - III. čtvrtletí 1991
č. 1108Interpelace ministra spojů ČSFR Ing. Emila Ehrenbergera podaná poslancem Sněmovny lidu F. Magyarem
č. 1109Interpelace ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. podaná poslancem Sněmovny lidu O. Humlem
č. 1110INTERPELACE poslanců Jana Vidíma, Zdeňka Kesslera, a dalších na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfu, místopředsedu vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského, místopředsedu vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrCs., místopředsedu vlády ČSFR a ministra financí ing. Václava Klause, CSc., …
č. 1111Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR předkládáno na základě usnesení Federálního shromáždění ČSFR č. 218 ze dne 7. listopadu 1991
č. 1112Návrh poslancov poslaneckého klubu ODÚ-VPN Federálneho zhromaždenia na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby, v znení zákona č. 541/1990 Zb. a v znení zákona č. 429/1991 Zb.
č. 1113Návrh poslanců Federálního shromáždění Ing. J. Luxe, Ing. Jaroslava Cuhry, Bohuslava Hubálka a Ing. Jana Fričara na vydání zákona o protikomunistickém odboji
č. 1114Návrh poslanců Federálního shromáždění Dr. Jana Šolce a Ing. Alojze Rajniče na vydání zákona o prodloužení dovolené vojákům v činné službě
č. 1115Návrh ZÁKON o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
č. 1116Návrh poslanců Federálního shromáždění F. Šedivého, M. Richtera, J. Petrové, J. Schneidera, J. Piskoře, P. Zahrádky, T. Kopřivy, J. Selnera a Z. Maliny na vydání zákona o zákazu vykonávání některých činností a zneužívání informací
č. 1117Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Článek 3 bis), podepsaný v Montrealu dne 10. května 1984
č. 1118Vládní návrh zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992
č. 1119Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní SN J. Petrovou (ústní)
č. 1120Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN Ing. P. Hrivíkem, CSc. (tisk 1012)
č. 1121Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN V. Sochorem (ústní)
č. 1122Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci FS (J. Petrovou, J. Pospíšilem, J. Vidímem, S. Devátým - tisk 1016)
č. 1123Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů J. Vildem na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 1124Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SN P. Hrivíkem (tisk 1013)
č. 1125NÁVRH prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Zákon ze dne ........... 1992, o volbách do Federálního shromáždění
č. 1126Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podané poslancem SL Josefem Špačkem
č. 1127NÁVRH NA DOPLNĚNÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCE SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY
č. 1128Interpelace místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věci ČSFR Jiřího Dienstbiera podaná skupinou poslanců FS
č. 1129Interpelace místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera a ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. Jozefa Bakšaye podaná poslancem Sněmovny lidu JUDr. Miroslavem Janstou
č. 1130Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem Sněmovny národů Michalem Prokopem
č. 1131Sdělení Vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu.
č. 1132STANOVISKO ústavně právních výborů SL a SN K NÁVRHU NA DOPLNĚNÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCE SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČSFR
č. 1133Interpelace předsedy vlády ČSFR podaná poslancem Sněmovny národů H. Kočtúchem
č. 1134Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci O. Pavúkovou, M. Vrabcem a J. Molnárem (tisk 986)
č. 1135Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Michalem Kováčem (ústní)
č. 1136Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů I. Volkem (tisk 991)
č. 1137Vládní návrh, kterým, se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Španělským královstvím, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1991
č. 1138Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu L. Kudláčkem /tisk 1056/
č. 1139INTERPELACE předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny lidu J. Vidímem a poslanci SL a SN Š. Bačinským, S. Devátým, J. Pospíšilem a Š. Glezgo
č. 1140Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc. na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)
č. 1141NÁVRH výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1112)
č. 1142INTERPELACE místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR podaná poslancem Sněmovny národů Stanislavem Devátým
č. 1143Doplňující návrh kandidátů na 9. člena presidia, předsedy a místopředsedy presidia Federálního fondu národního majetku
č. 1144NÁVRH výborů hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech (tisk 1047)
č. 1145Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. Jozefa Bakšaye na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 1110)
č. 1146Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů P. Tomanem (tisk 981)
č. 1147ZÁKON ze dne .......... o bankách
č. 1148ZÁKON ze dne .......... o Státní bance československé
č. 1149Úplné znění občanského soudního řádu
č. 1150Interpelace ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. podaná poslanci FS V. Tolarem a J. Vodehnalem
č. 1151Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem SN M. Prokopem (tisk 1130)
č. 1152PODNĚT poslanců Federálního shromáždění ČSFR JUDr. Milana Pohanky, JUDr. Jaromíra Patočky, MUDR. Karla Novosáda, JUDr. Zdenka Kesslera, Ing.Tomáše Kopřivy, a dalších generálnímu prokurátorovi ČSFR podle § 20 a 21 zák. č. 32/1989 Sb., o poslancích FS.
č. 1153Návrh výborů pro plán a rozpočet na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 (tisk 1118)
č. 1154Odpověď místopředsedy vlády JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem SN J. Skalickým (ústní)
č. 1155Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem SN P. Gandalovičem
č. 1156Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem SN P. Gandalovičem
č. 1157Interpelace ministra obrany ČSFR L. Dobrovského podaná poslancem Sněmovny lidu L. M. Molnárem
č. 1158Interpelace ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. podaná poslancem SN P. Dostálem
č. 1159Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala podaná poslancem SN Štefanem Glezgem
č. 1160Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem SN Michalem Kováčem
č. 1161Vládní návrh Zákon ze dne .......... 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
č. 1162Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslanci Federálního shromáždění (tisk 1110)
č. 1163Odpověď ministra financí ČSFR Ing. V. Klause, CSc. na interpelaci podanou poslanci Federálního shromáždění (tisk 1110)
č. 1164Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Konečným (tisk 1102)
č. 1165INTERPELACE MINISTRA VNITRA ČSFR ING. JÁNA LANGOŠE poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem
č. 1166INTERPELACE PŘEDSEDY VLÁDY ČSFR JUDr. MARIÁNA ČALFY poslancem SL FS Bohuslavem Hubálkem
č. 1167návrh poslanců Federálního shromáždění P. Uhla, V. Novitzkého, V. Ševčíka, M. Číče, F. Šamalíka, F. Magyara a R. Sachera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
č. 1168Návrh poslanců Federálního shromáždění J. Maštálky, J. Košnára, P. Kanise, G. Rothmayerové, J. Mečla, M. Benčíka, J. Svobody, D. Drešerové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů
č. 1169Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. J. Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu O. Humlem (tisk 1109)
č. 1170Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)
č. 1171Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem SL J. Wagnerem na 19. společné schůzi SL a SN
č. 1172Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. J. Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 1110)
č. 1173Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye na interpelaci podanou poslancem SL M. Janstou (tisk 1129)
č. 1174Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. J. Vavrouška, Csc. na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 922)
č. 1175Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Odpoveď na dotaz posl. Snem. národov JUDr. Filipa Šedivého na 16. spoločnej schôdzi Snem. ľudu a Snem. národov, a na dotazy posl. Snem. ľudu Ing. M. Soldáta a posl. Snem. národov JUDr. F. Šedivého na 18. spoločnej schôdzi Snem. ľudu a Snem. národov
č. 1176Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. listopadu 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7.
č. 1177Interpelace místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslancem Sněmovny lidu JUDr. M. Janstou
č. 1178Odpověď místopředsedy vlády ČSFR a ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SL Ing. F. Magyarem, CSc. (tisk 1073)
č. 1179Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 1110)
č. 1180Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 1110)
č. 1181Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 1139)
č. 1182Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 1110)
č. 1183Interpelace ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye podaná poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou Samkovou
č. 1184Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN I. Battou (tisk 1097)
č. 1185Interpelace ministra - předsedy FVŽP Ing. J. Vavrouška, CSc. podaná poslankyní Sněmovny národů PhDr. A. Ovčačíkovou
č. 1186Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslanci FS M. Janstou a P. Dostálem (tisk 1076)
č. 1187Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 1110)
č. 1188Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN prof. ing. H. Kočtúchem, DrSc. (tisk 1133)
č. 1189Vládní návrh Zákon ze dne .......... kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
č. 1190Interpelace místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. podaná poslanci FS
č. 1191Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN M. Kováčem (ústní)
č. 1192Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem SL V. Niedobou (tisk 1043)
č. 1193Návrh výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu prezidenta ČSFR na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci (tisk 1078)
č. 1194Návrh výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o Vojenském obranném zpravodajství (tisk 1038)
č. 1195Návrh výborů branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona o prodloužení dovolené vojákům v činné službě (tisk 1114)
č. 1196Návrh výborů ústavně právních SL a SN na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu ústavního zákona o změnách Federálního shromáždění a o zřízení Federální rady (tisk 1077)
č. 1197Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055)
č. 1198Návrh výborů ústavně právních na usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu a o řízení před ním (tisk 1079)
č. 1199Odpověď ministra spojů ČSFR Ing. Emila Ehrenbergera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu F. Magyarem (tisk 1108)
č. 1200Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SL F. Magyarem (ústní) - dodatek k tisku 901

1  2  3  4   5  6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP