Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 201Interpelace ministra vnitra ČSFR ing. Jána LANGOŠE podaná poslancem SN FS ČSFR JUDr.Vladimírem Mikule
č. 202Interpelace ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala podaná poslankyní SN Marií Kapitulíkovou
č. 203Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslancem SN Václavem Tomisem
č. 204Vládní návrh ústavní zákon o vrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
č. 205Interpelace ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera poslancem Sněmovny lidu Doc. Ing. Karlem Ježkem, CSc. z 21. října 1990
č. 206Interpelace poslanců FS Zdeňka Kesslera, Věroslava Slámy a Josefa Špačka předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy
č. 207Návrh volebního řádu k tajné volbě člena předsednictva FS
č. 208Interpelace místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. podaná poslancem SN Miklósem Durayem
č. 209Návrh poslanců FS ČSFR na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci.
č. 210Návrh poslanců FS České a Slovenské Federativní Republiky Miloše Zemana, Hvezdone Kočtúcha, Věňka Šilhána, Josefa Wagnera, Jozefa Bakšaye a Jana Šterna na vydání zákona o strategickém plánování
č. 211Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
č. 212Odpověď předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariánem Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Pohankou (tisk 42)
č. 213Zpráva o výsledky kontroly nemovitého, movitého a finančního majetku politických stran, politických hnutí a občanských sdružení
č. 214Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, pro plán a rozpočet, branných a bezpečnostních, hospodářských, sociálních a kulturních a pro životní prostředí SL a SN k vládnímu návrhu zákona o převodech některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob (tisk 159)
č. 215Vládní návrh zákona o zaměstnanosti
č. 216Vládní návrh zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
č. 217Interpelace na předsedu vlády České a Slovenské Federativní Republiky Mariána Čalfu ve věci vystoupení ministra hospodářství ČSFR Vladimíra Dlouhého na republikovém sněmu Občanského fora
č. 218Odpověď ministra práce a sociálních věcí České a Slovenské Federativní Republiky Petra Millera na interpelaci podanou poslancem SN Pavlem Kanisem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN dne 1. října 1990.
č. 219Odpověď ministra zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslancem SN Petrem Kulanem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN dne 1. října 1990.
č. 220Odpověď předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem SN Jiřím Burešem (tisk 106)
č. 221Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Diensbiera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu M. Janstou na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN dne 1. října 1990
č. 222Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky
č. 223Návrh skupiny poslanců FS ČSFR M. Benčíka, M. Borguľy, V. Danihela, D. Drešerové, L. Ledla, Z. Masopusta, J. Maštálky, J. Mečla, P. Měráka, J. Oleje, G. Rothmayerové, J. Vodehnala a dalších na vydání ústavního zákona o základních právech a svobodách
č. 224Návrh poslanců FS České a Slovenské Federativní Republiky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
č. 225Návrh zákona o úpravě vlastnických vztahů a užívání půdy, budov a jiného zemědělského majetku
č. 226Interpelace ministra hospodářství ČSFR pana ing. V. Dlouhého
č. 227Interpelace předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy podaná poslankyní SN Marií Kaplanovou
č. 228Interpelace místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského a místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera podaná poslancem Sněmovny lidu Miroslavem Janstou na 7. společné schůzi SL a SN dne 24. října 1990
č. 229Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
č. 230Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
č. 231Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech federace
č. 232Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
č. 233Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
č. 234Vládní návrh zákona o cenách
č. 235Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /protimonopolní zákon/
č. 236Vládní návrh ústavního zákona o znárodnění majetku bývalého Socialistického svazu mládeže zestátněním a o jeho rozdělení
č. 237Vládní návrh Devizový zákon
č. 238Vládní návrh zákona o dluhopisech
č. 239Vládní návrh zákona o uprchlících
č. 240Vládní návrhv zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.
č. 241Návrh na vydání zákona o policejních bezpečnostních sborech
č. 242Návrh poslance Sněmovny národů Š. Glezga na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB
č. 243Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
č. 244Návrh zákona o Československé tiskové kanceláři
č. 245Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
č. 246Vládní návrh zákona o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
č. 247Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslanci FS - dodatek k tiskům 161 a 78
č. 248Návrh zákona o Federální službě pro ochranu ústavy a o používání zpravodajských prostředků
č. 249Zákon kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
č. 250Odpověď ministra dopravy ČSFR na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu J. Wagnerem (tisk 132)
č. 251Odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy na interpelaci podanou skupinou poslanců Federálního shromáždění ČSFR (tisk 135)
č. 252Odpověď předsedy vlády ČSFR JUDr. Mariána Čalfy na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Josefem Mečlem (tisk 170)
č. 253Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků sboru národní bezpečnosti...
č. 254Interpelace předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem Sněmovny národů Janem Šolcem
č. 255Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických.
č. 256Návrh Slovenskej národnej rady na vydanie zákona o rozdelení pôsobnosti vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov medzi Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku a Českú republiku a Slovenskú republiku
č. 257Vládní návrh zákona o převodu majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání
č. 258Vládní návrh Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
č. 259Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb., zákona č. 164/1990 Sb. a zákona č. 299/1990 Sb.
č. 260Vládní návrh zákona o kolektivním vyjednávání
č. 261Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
č. 262Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb. a zákona č. 84/1990 Sb.
č. 263Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu E. Křížem a skupinou poslanců SL a SN
č. 264Interpelácia poslankyne Snemovne ľudu Oľgy Andelovej ministrovi zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbierovi zo dňa 24. 10. 1990
č. 265Odpověď místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů PhDr. Miloslavem Ransdorfem, CSc. (tisky 51 a 153)
č. 266Interpelácia poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia RNDr. Vojtecha Novitzkého, CSc. na ministra pre strategické plánovanie Ing. Pavla
č. 267Interpelace ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. poslancem Sněmovny národů Ing. Jaroslavem Cuhrou
č. 268Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou dne 6. 8. 1990
č. 269Odpověď ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Ladislavem Lisem na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 24. 10. 1990
č. 270Odpověď ministra obrany ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Stanislavem Devátým na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. 10. 1990
č. 271Interpelace předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariána Čalfy poslancem Sněmovny národů Stanislavem Devátým
č. 272Interpelace předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariána Čalfy poslankyní Sněmovny lidu MUDr. Evou Novákovou
č. 273Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu E. Křížem (tisk 133)
č. 274Odpověď ministra práce a sociálních věcí ČSFR Petra Millera na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu E. Křížem (tisk 149)
č. 275Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou skupinou poslanců FS (tisk 179)
č. 276Návrh zásad ústavního zákona o převodu státního majetku do fondů hospodářské obnovy a o podmínkách jeho privatizace
č. 277Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu JUDr. Zdeňkem Kesslerem (tisk 174)
č. 278Interpelace poslance Sněmovny národů FS - Vladimíra VÁNI na předsedu vlády ČSFR JUDr. Mariána ČALFU a ministra financí ČSFR Ing. Václava KLAUSE, CSc.
č. 279Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech.
č. 280Odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského na interpelaci podanou poslancem SL L. Kudláčkem
č. 281Odpověď ministra vnitra České a Slovenské Federativní Republiky Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů Klárou Samkovou (tisk 68)
č. 282Odpověď ministra zahraničního obchodu ČSFR na interpelaci přednesenou poslancem SL O. Humlem na 7. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů
č. 283INTERPELACE MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PANA PETRA MILLERA poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 284INTERPELACE MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČSFR PANA JIŘÍHO DIENSTBIERA poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 285Odpověď ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky Ing. J. Nezvala na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů M. Kapitulíkovou (tisk 202)
č. 286Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Jaromírem Patočkou (tisk 167)
č. 287Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet ústavně právních a hospodářských Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o dluhopisech (tisk 238)
č. 288Společná zpráva výborů ústavně právních, branných a bezpečnostních, kulturních a sociálních a zahraničních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o uprchlících (tisk 239)
č. 289Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, pro plán a rozpočet, branných a bezpečnostních, hospodářských a pro životní prostředí SL a SN k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb. (tisk 240)
č. 290Společná zpráva výborů hospodářských, pro plán a rozpočet a ústavně právních SL a SN FS ČSFR k návrhu zákona o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními (tisk 258)
č. 291Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Karolem Honnerem (tisk 45)
č. 292Společná zpráva výborů pro plán a rozpočet, výborů hospodářských, výborů sociálních a kulturních, výborů pro životní prostředí a výborů ústavněprávních SL a SN FS ČSFR k návrhu zákona o strategickém plánování (tisk 210).
č. 293Společná zpráva výborů hospodářských a ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu zákona o metrologii (tisk č. 151).
č. 294Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na přístup České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970
č. 295Odpověď místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny národů Michalem Prokopem
č. 296Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů K. Samkovou (tisk 128)
č. 297Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslankyní Sněmovny národů K. Samkovou (tisk 138)
č. 298Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
č. 299Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
č. 300Návrh poslance Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Miloše Zemana na změnu zákona č. 167/1990 Sb. o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech

1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP