Digitální knihovna

Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky
1990 - 1992


Tisky


1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16

č. 101Interpelace ministra financí ing. Václava Klause CSc. a ing. Josefa Vavrouška CSc. ministra předsedy Federálního výboru pro životní prostředí poslancem Sněmovny lidu ČSFR JUDr. Vojtěchem Filipem
č. 102Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci poslance Sněmovny lidu P. Jégla
č. 103Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše
č. 104Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci poslance SL. Jégla
č. 105Interpelace ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. a 1. náměstka ministra obrany genpor. Ing. Antona Slimáka poslance SN Alfédem Haškom ze dne 4. září 1990
č. 106Interpelace
č. 107Interpelace ministra obrany ČSFR arm. gen. Ing. Miroslava Vacka poslancem SN Pavlem Dostálem ze dne 10. září 1990
č. 108Společná zpráva výborů ústavně právních, pro plán a rozpočet a sociálních a kulturních Sněmovny lidu a SN k vládnímu návrhu zákona o rodičovském příspěvku (tisk 59)
č. 109Společná zpráva výborů ústavně právních a branných a bezpečnostních Sněmovny lidu a SN k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.
č. 110Interpelace poslance sněmovny národů FS - Vladimíra VÁNI na předsedu vlády ČSFR JUDr. M ČALFU, na ministra financí ČSFR Ing. V. KLAUSE, CSc., a na ministra strojírenství a elektrotechniky ČR Ing. GRÉGRA.
č. 111Interpelace
č. 112Společná zpráva výborů branných a bezpečnostních a výborů ústavně právních SL a SN k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb.
č. 113Společná zpráva výborů pro životní prostředí, sociálních a kulturních, ústavně právních, hospodářských, pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a SN ke scénáři ekonomické reformy, předloženém vládou v souladu s usnesením č. 3/1990 FS tisk 87
č. 114Návrh prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky Zákon o státních vyznamenáních
č. 115Zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a SN k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/ 1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb. (tisk 65)
č. 116Společná zpráva výboru ústavně právního a výboru branného a bezpečnostního Sněmovny lidu a výboru ústavně právního a výboru branného a bezpečnostního SN k vládnímu návrhu zákona o vymezení působnosti ČSFR ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti (tisk 14)
č. 117Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu Rút Šormové (tisk 58)
č. 118Odpověď ministra dopravy České a Slovenské Federativní Republiky na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu MUDr. Evy Novákové (tisk 61)
č. 119Společná zpráva výborů ústavně právních, pro plán a rozpočet, hospodářských, kulturních a sociálních a pro životní prostředí Sněmovny lidu a SN k vládnímu návrhu zákona o dani z příjmů obyvatelstva (tisk 66)
č. 120odpověď ministra dopravy České a slovenské Federativní Republiky na interpelaci poslance SN Zdeňka Brůžka /tisk 70/
č. 121Odpověď na interpelaci posl. SL E. Mandlera týkající se ústavních pravomocí prezidenta Kanceláře prezidenta ČSFR
č. 122Interpelace poslance Sněmovny lidu Jiřího Kincla
č. 123Návrh usnesení FS
č. 124Odpovědi ministra zdravotnictví Slovenské republiky a ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu Evy Novákové (tisk 61)
č. 125Návrh ústavně právních výborů SN a Sněmovny lidu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů
č. 126Interpelace
č. 127Interpelace ministra obrany armádního generála ing. Miroslava VACKA poslancem Sněmovny lidu Ladislavem Žáčkem ze dne 18. září 1990
č. 128Interpelace místopředsedy vlády ČSFR RNDr. Jozefa Mikloška, ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. a ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc., podaná poslankyní SN Klárou Samkovou.
č. 129Interpelace poslance Jiřího Sedláka, poslance Sněmovny lidu
č. 130Návrh usnesení FS k bodu: Zpráva ministra vnitra ČSFR o bezpečnostní situaci v České a Slovenské Federativní Republice
č. 131Návrh poslance FS Petra Uhla na novelizaci trestního řádu. Zákon, kterým se mění trestní řád
č. 132Interpelace poslance Sněmovny lidu FS ČSFR federálnímu ministrovi dopravy Ing. Jiřímu Nezvalovi
č. 133Interpelace poslance Sněmovny lidu FS Ericha Kříže ze dne 20. 9. 1990
č. 134Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci poslance SN Jána Mlynárika (tisk 50).
č. 135Interpelace posl. SN M. Duraye na předsedu vlády ČSFR Mariána Čalfu ve věci projevu diskriminace v konkurzu vyhlášeném ředitelem Ústavu pro výzkum motorových vozidel v Praze
č. 136Interpelace vlády ČSFR určená k rukám jejího předsedy, kterou vznášejí poslanci SL a SN R. Battěk, D. Branná, J. Dienstbier ml., I. Mlynář, D. Němcová, J. Piskoř, I. Rynda, S. Devátý, E. Sándorová, P. Uhl
č. 137Předsednictvo FS vyhlašuje úplné znění trestního zákona č. 140 Sb.
č. 138Interpelace ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. podaná poslankyní SN Klárou Samkovou
č. 139Interpelace posl. SL prof. Ing. Zukala, CSc. na ministra národní obrany Ing. M. Vacka ve věci umístění vojenských letišť uprostřed hustě obydlených měst
č. 140Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právech dítěte, přijatá v New Yorku dne 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN
č. 141Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího DIENSTBIERA na interpelaci podanou poslankyní SN Klárou Samkovou (tisk 68)
č. 142Odpověď ministra obrany ČSFR arm. gen. Ing. Miroslava VACKA na interpelaci podanou poslancem SN Ladislavem Kvasničkou (tisk 96)
č. 143Odpověď ministryně kontroly ČSFR Ing. Květoslavy KOŘÍNKOVÉ, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Michalem Prokopem (tisk 84)
č. 144Zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a SN FS České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky na vydání zákona o státních vyznamenáních (tisk 114)
č. 145Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci poslance Sněmovny lidu B. Hubálka (tisk 62)
č. 146Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera na interpelaci poslance Sněmovny lidu R. Zukala (tisk 89)
č. 147Odpověď ministra obrany ČSFR na interpelaci poslance Sněmovny lidu Pavla Jégla (tisk 97)
č. 148Odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy Slovenské republiky na interpelaci poslankyně Sněmovny lidu Evy Novákové (tisk 61)
č. 149Interpelace poslance Sněmovny lidu FS Ericha Kříže ze dne 20. 9. 1990
č. 150Zákon o státních technických normách
č. 151Vládní návrh zákona o metrologii
č. 152Společná zpráva výborů ústavně právních, zahraničních, pro plán a rozpočet, hospodářských, sociálních a kulturních a pro životní prostřední Sněmovny lidu a SN k návrhu zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd (tisk 88)
č. 153Interpelace místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského podaná poslancem SN Miloslavem Ransdorfem
č. 154Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Michalem Prokopem (tisk 84)
č. 155Odpověď ministra práce a sociálních věcí Petra Millera na interpelaci podanou poslancem SN Ladislavem Kvasničkou (tisk 96)
č. 156Návrh poslanců FS České a Slovenské Federativní Republiky akademika Milana Čiče a doc. JUDr. Vladimíra Mikule, CSc.
č. 157Odpověď ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera na interpelaci podanou poslanci SN Pavlem Bratinkou a Jiřím Skalickým a poslancem Sněmovny lidu Danielem Kroupou (tisk 94)
č. 158Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SN Pavlem Dostálem (tisk 77) a na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Gejzou Adamem a poslancem SN Pavlem Dostálem (tisk 37)
č. 159Vládní návrh zákona o převodech některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob
č. 160Interpelace posl. SL J. Kosa a J. Sedláka a posl. SN J. Svobody a M. Grebeníčka na předsedu vlády ČSFR Mariána Čalfu ve věci realizace zákonného opatření předsednictva FS ČSFR "O rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním"
č. 161Odpoveď na interpelácie poslancov Federálneho zhromaždenia (tlač č. 47, 57, 58, 77) na otázky poskytovania politického azylu v ČSFR
č. 162Odpověď Federálního ministerstva kontroly na interpelaci podanou poslancem SN V. Tomisem na 4. společné schůzi Sněmovny lidu a SN
č. 163Odpověď ministra obrany ČSFR arm. gen. Ing. Miroslava Vacka na interpelaci podanou poslancem SN Pavlem Dostálem (tisk 107)
č. 164Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem SN Ing. Jozefem Kloknerem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN dne 20. 9. 1990
č. 165Odpověď ministra obrany ČSFR arm. gen. Ing. Miroslava Vacka na interpelaci podanou poslankyní SN JUDr. Klárou Samkovou (tisk 69)
č. 166Odpověď předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa Vavrouška, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu JUDr. Lubomírem Voleníkem (tisk 60)
č. 167Interpelace poslance SN FS Jaromíra Patočky ve věci naplnění usnesení vlády ČSFR ze dne 21. června 1990 č. 447 bod II/1
č. 168Odpověď ministra obrany ČSFR arm. generála Ing. M. Vacka na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Ladislavem Žáčkem (tisk 127)
č. 169Odpověď ministra obrany ČSFR arm. generála Ing. M. Vacka na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Jiřím Kinclem (tisk 122)
č. 170Interpelace předsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Mariána Čalfy podaná poslancem SN Josefem Mečlem
č. 171Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra DLOUHÉHO, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Alfrédem HAŠKEM (tisk 105)
č. 172Odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí Ing. Josefa VAVROUŠKA, CSc. na interpelaci podanou poslankyní SN Klárou SAMKOVOU (tisk 127)
č. 173Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu V. Filipem (tisk 101)
č. 174Interpelace ministra vnitra ČSFR Jána Langoše podaná poslancem Sněmovny lidu Zdeňkem Kesslerem
č. 175Iniciativní návrh poslanců FS Jána Horníka, Pavla Konečného, Josefa Luxe, Zdenka Masopusta, Vladimíra Mikule a Ernesta Valka zásad zákona o zániku mandátu poslance FS
č. 176Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava KLAUSE, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Jiřím BUREŠEM (tisk 106)
č. 177Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci skupiny poslanců FS (tisk 47)
č. 178Interpelace MINISTRA VNITRA ČSFR ING. JÁNA LANGOŠE poslancem FS SL Bohuslavem Hubálkem
č. 179Interpelace ministra hospodářství ČSFR ing. Vladimíra Dlouhého poslanci Sněmovny lidu FS ČSFR ing. Jaromírem Gebasem, ing. Ivo Novotným, ing. Vladimírem Tolarem a poslancem SN FS ČSFR ing. Janem Vodehnalem ze dne 5. října 1990
č. 180Návrh zákona o majetku obcí
č. 181Návrh ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR
č. 182Návrh ministra obrany České a Slovenské Federativní Republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů
č. 183Interpelace ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše podaná poslankyní SN Klárou Samkovou
č. 184Odpověď ministra hospodářství ČSFR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Jozefem Kloknerem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN dne 1. října 1990
č. 185Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Erikem Křížem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN dne 1. října 1990
č. 186Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SN Petrem Kulanem na 6. společné schůzi sněmoven FS dne 1. 10. 1990
č. 187Odpověď ministra vnitra ČSFR Ing. Jána Langoše na interpelaci podanou poslancem SN Erikem Křížem na 6. společné schůzi sněmoven FS dne 1. 10. 1990.
č. 188Odpověď místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky RNDr. Jozefa Mikloška, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Jiřím Burešem (tisk 111)
č. 189Odpověď místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky RNDr. Jozefa Mikloška, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Jiří Burešem (tisk 126)
č. 190Interpelace místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavla Rychetského podaná poslancem Sněmovny lidu Pavlem Konečným
č. 191Odpověď ministra dopravy ČSFR Ing. Jiřího Nezvala na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Jánem Pobežalem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN
č. 192Odpověď ministra financí ČSFR Ing. Václava Klause, CSc. na interpelaci podanou poslancem SN Vladimírem Váňou (tisk 110)
č. 193Odpověď ministra obrany ČSFR arm. gen. Ing. M. Vacka na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu prof. Ing. Rudolfem Zukalem, CSc. (tisk 139)
č. 194Odpověď ministra obrany ČSFR armádního generála Ing. Miroslava Vacka na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Jiřím Kovářem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN
č. 195Odpověď místopředsedy vlády České a Slovenské Federativní Republiky JUDr. Pavla Rychetského na interpelaci podanou poslancem SL Pavlem Jéglem (tisk 97)
č. 196Odpověď náměstka ministra zahraničních věcí ČSFR Luboše Dobrovského na interpelaci podanou poslancem Sněmovny lidu Miroslavem Richterem na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a SN
č. 197Návrh poslanců FS České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Rumla, Petra Tomana, Štefana Bačinského, Miroslava Jansty a Jána Vidíma na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu FS
č. 198Společná zpráva výborů pro životní prostředí a výborů ústavně právních Sněmovny lidu a SN FS České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu zákona o státních technických normách (tisk 150).
č. 199Zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a SN FS České a Slovenské Federativní Republiky k návrhu zákona o metrologii (tisk č. 151).
č. 200Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na vyslovenie súhlasu odvolanie výhrad k ustanoveniam mnohostranných medzinárodných zmlúv zakladajúcim obligatórnu jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora

1  2  3  4  5   6  7  8  9   10  11  12  13  14   15  16


Přihlásit/registrovat se do ISP