500. Stavové na sněmu shromáždění dávají povolení své, aby Alžbětě Lobkovské z Lobkovic chalupa Špačkovská na gruntech nejvyššího purkrabství ve vsi Bubnech ve dsky zemské vložena byla.

1599, 30. března. - Kvatern "Relací modrý" 1594-99, čís. 49, fol. O. 18, v archivu zemském král. Českého.

(V outerej po neděli Judica.) Páni, rytířstvo, Pražané a jini poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hrade Pražském v outerej po neděli Laetare a zavřín téhož léta v středu po neděli Judica, na milostivou přímluvu JMCské jakožto krále Českého ráčili k tomu své povolení dáti, aby Alžbětě Lobkovské z Lobkovic, manželce Krištofa odtudž z Lobkovic na Tachově a Pátku, JMCské rady, nejstaršího komorníka, nejvyššího komorníka království českého a presidenta nad apellacími na hradě Pražském, chalupa řečená Špačkovská ve vsi Bubních na gruntech nejvyššího purkrabství Pražského ležící, kderouž jest od Zuzany Parmanovy za jistou sumu peněz koupila, osvobozena a v dědictví zpupné uvedena a jí Alžbětě Lobkovské z Lobkovic i budoucím jejím ve dsky zemské se vším a všelijakým k ní příslušenstvím podle sinluvy o to učiněné vložena byla.

Relatorové na to byli sou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských Václava nejstaršího Berky z Dube a z Lipého a na Rychmburce, Budišově a Osovým, nejvyššího sudího království Českého, Jana z Klenového a z Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyššího písaře království Českého a JMCské rady, též v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských Jakuba Menšíka z Menštejna a na Mokropcech, místosudího království českého, Jana Hoška z Proseče a na Hovorčovicích, úředníka podkomořího při dskách zemských, Jindřicha Chanovského z Dlouhé vsi, písaře menších desk zemských: Petr Vok z Rožmberka a na českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Nového města Pražského, Jan Jiří z Švanberka na Vorlíku a Ronšperce, JMCské rada, Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Adam mladší z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou a Lovosicích, JMCské rada a komorník, Joachym Voldřich z Hradce na Hradci a Telči, JMCské rada, z pánův; Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, purkrabě kraje Hradeckého, Krištof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, JMCské rada, Ctibor Tiburci Žďárský ze Žďáru a na Kladně, JMCské rada, Jindřich z Písnice a na Hertnberce, JMCské rada a prokurátor JMti v království Českém, Přech z Hodějova na Tloskově, Milivště a Lčovicích, JMCské rada, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP