491. Mandát císaře Rudolfa i/., kterýmž rozepisuje snem království Českého ke dni 21. března (na

neděli družebnou) i nařizuje, aby stavové téhož dne do Prahy se sjeli a hned druhého na to dne na

paláci hradu Pražského k předložení sněmovnímu najíti se dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM v pátek po sv. Školastice (12. února) 1599. - MS. sub sig. čís. 112, fol. 49 v archivu města Prahy.

Pražanům Staro- a Novoměstským bylo téhož dne zvláštním listem císařským uloženo, aby vedle rozepsání sněmovního na týž den se dostavili na hrad Pražský.

Koncept v archivu českého místodržitelství. L. 34.
Přihlásit/registrovat se do ISP