488. Jan z Habartu starší, hejtman Poděbradský, přimlouvá se k arcibiskupovi Pražskému za děkana Poděbradského, jemuž fara Předhradská přidána jest, aby Jana Jakobidesa za kaplana chovati mohl, pak za Jana Bilinusa, faráře Činoveského, který o uprázdněnou faru ve vsi Bříství se uchází; líčí náboženský stav lidí v městečku Sázavě a žádá, aby dal opatu Sázavskému kněze pod obojího.

NA PODĚBRADECH. 1599, 7. ledna - Orig. v archivu arcibisk. Pražského. Recepta ab a. 1599.

Nejduostojnější a vysoce osvícené kníže etc. Milostivé kníže! Žádal mne k VknMti za přímluvu pan děkan města Poděbrad, poněvadž při slovu božím v městě Poděbradech velká práce jest a z poručení VknMti fara Předhradská, aby slovem božím a svátostmi velebnými přisluhoval, ode mne jemu přidána jest, abyste jemu panu děkanovi k tomu milostivě dovolili, aby kaplana choval, kněze Jana Jakobidesa Poděbradského, kteréhož jste tyto dni z duostojnosti VknMti ordinovati ráčili. I poněvadž jest rodič Poděbradský, aby tu v Poděbradech novou mši sloužiti mohl, k VknMti se přimlouvám, že k tomu milostivě povoliti ráčíte. Při tom, milostivé kníže, poněvadž fara Břístevská na panství Přerovském též pod správ[o]u mou nyní správce církevního nemá a já na to očekávám, abyste správce církevního na tu faru z uvážení VknMti dosaditi poručiti ráčili, kněz Jan Bilinus, farář Čiňoveský, mne též k VknMti za přímluvu požádal, aby od sv. Jiří za správce církevního do vsi Bříství skrze prostředek od VknMti nařízený dosazen býti mohl a zvlášť, poněvadž jsem se přimlouval za kněze Bohdaneckého, ale tomu jste milostivě odepříti ráčili. Při tom VknMti poníženě oznamuji, že u sv. Prokopa v městečku Sázavě lid, ač velmi chudý, však hrubě rozpuostilý jest a nechtí přestati, za tím [...] kterýž se knězem jmenuje, kderej prvé v Sázavě byl, a proto že jim pochlebuje, dítkám malým svátostí velebnou slouží, proti boží i VknMti zápovědi lid rozptyluje a zdržuje se tuo [sic] někde míli od Sázavy na gruntech JMti pána z Smiřic. I aby tomu zlému vstříc vkročeno bylo, poníženě žádám, že kaplana panu opatu konflimovati ráčíte, aby lidem pod obojí způsobou svátostí velebnou sloužil a jiné řády křesťanské vykonával. A poněvadž nemálo poddaných pána z Valdštejna k té Sázavské osadě náleží, že o tom milostivě pánu z Valdštejna na Hrádek VknMt psáti ráčí a pod obojí způsobou jim kněze dosazovati a konfirmovati, tak aby žádné příčiny neměli se od té osady odtrhovati a desátky, co farářuom náleží, tu vyplňovati, neb milostivé kníže, ten lid neposlušný velmi na svých svědomí[ch] hyne a záduoší puostne. V těch pak příčinách pan opat kláštera sv. Prokopa, kterak by se jeden každý i já chovati měl, milostivým poručením VknMti se spravím a VknMti poslušný služebník zuostávám. Pán Bůh VknMt opatrovati, posilňovati a před zlým a nešťastnými příhodami hájiti rač. Datum na Poděbradech ve čtvrtek po památce sv. Tří králův léta 99.

VknMti poslušný služebník

Jan z Habartu starší.

Přihlásit/registrovat se do ISP