532. Královské vysvětlení sněmem daného artikule, že berně z hlavy každého žida v království Českém jen pohlaví mužského se dotýče.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1599, 7. srpna. - Koncept v archivu českého místodržitelství. L. 34. 1590-99.

Rudolf etc. Věděti dáváme všem ze všech stavův království našeho českého obyvatelům, poddaným našim věrným milým, jakož jest od stavův království našeho českého na sněmu jminulým, kterýž držán byl na hradě našem Pražském v outerý po neděli postní, jenž slově Laetare, a zavřín téhož léta v středu po neděli Judica vše roku tohoto, mezi jinými artikuly také na tom zuostáno, aby židé, kteříž zde v městech Pražských i jinde kdežkoli v tomto království jsou, každej, kterej dvacíti let a vejše stáří jest, po dvou dukátích z hlavy, a kteříž pod dvaceti let a níže do desíti let obojího pohlaví stáří jsou, po jednom dukátu dáti povinni byli: i majíce židé starší Pražští v tom artikuli někderé nedorozuměni a předkládajíc při tom jisté příčiny a nemožnost, žeby s to tak, jakž týž artikul vyměřuje, bez záhuby své nikoliv bejti nemohli, prosili jsou nás poníženě v té věci za milostivé vysvětlení, jakž by tomu artikuli rozuměti a tudy se od pokuty sněmem vyměřené vyvarovati mohli.

Což vzavše my na takovou jich poníženou prosbu s nejvyššími ouředníky, soudci zemskými a radami našimi v své milostivé uvážení, takto týž artikul v témž sněmu doložený vysvětlovati ráčíme, totiž, že každej žid mužského pohlaví přes 20 let stáří 2 dukáty, ti pak, kteří pod 20 let až do 10 let stáří jsou, po jednom dukátu pod pokutou v témž sněmu vyměřenou a k tomu vejše židé Pražští starší místo sbírky z ženského pohlaví, z kteréž je na ten čas propouštíme, totiž z krámův židovských, tak jako před dvěma lety to se jest od nich stalo, 500 kop míš. na jeden termin na hotově ihned dáti mají a jsou povinni. Než co se mládeže židovské od desíti let zpátkem počítajíc až do těch, kteří v kolébce leží obojího pohlaví dotejče, ti všickni se takové berně a daně ovšem dokonce osvobozují. A protož vám všem i jednomu každému obzvláštně, kteří jaké židy na gruntech svých a pod sebou jmáte, milostivě poroučeti ráčíme, abyste jich mimo toto vysvětlení v ničemž vejše nestěžovali, nýbrž při tomto vyměření našem skutečně zachovali, jinače nečiníc, neb na tom etc. Dán na hradě Pražském v sobotu po památce Proměnění pána Krista na hůře Tábor léta 99. etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP