505. Rytířstvo přijalo do stavu svého Jana Jahodku z Turova, registrátora desk zemských.

1599, 31. března. - Kvatern "Relací modrý" 1594-99, čís. 49, fol. O. 22. v archivu zemském král. Českého.

Páni z rytířstva podle svobod stavu svého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v úterý po neděli Laetare léta etc. devadesátého devátého, přijali sou do téhož stavu svého rytířského Jana Jahodku z Turova etc., registrátora desk zemských i s dědici jeho, kteréž má aneb míti bude obojího pohlaví, poněvadž jest na témž sněmu v zeleném pokoji, kdež se soud komorní království Českého držívá, před týmiž pány z rytířstva rodičův svých i své dobré a chvalitebné zachování a řádné své od nich splození i také erbovní obdarování od JMti císaře Maxmiliána, slavné a svaté paměti, jemu za služby jeho dané, dostatečně provedl a prokázal, s takovouto při tom výminkou, aby zápis dskami zemskými podle zřízení zemského, jakž toho v stavu rytířském za řád a obyčej jest, učinil a s nejvyšším panem písařem království Českého a jinými osobami při úřadu desk zemských se smluvil a to v šesti nedělích pořád zběhlých vykonati povinen býti má.

Relatorové na to z plného sněmu byli sou tito: Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, JMCské rada a purkrabě kraje Hradeckého, Václav Bechyně z Lažan a na Dlouhé Lhotě, JMCské rada, Kryštof Vratislav z Mitrovic a na Lochovicích, JMCské. rada, etc. (dále jako v listine před.)
Přihlásit/registrovat se do ISP