526. Berníci kraje Slánského spravují komoru českou o odvedení a vybírání berní; žádají za radu, jak by se k osobám, kteréž berně odváděti se zdráhají, zachovati měli.

V SLANÉM. 1599, 12. července. - Orig. v archivu českého místodržitelství. S. 15/10.

VMti vysoce urozený pane, pane etc., urození a stateční rytíři, páni nám milostivě a laskavě přízniví. Na to od VMtí nám učiněné a odeslané psaní, jehož jest datum ve čtvrtek den sv. Kyliana [8. července], odpověď a zprávu naši opravdivou VMtem činíme tuto, že sme na jisté JMCské pána, pana nás všech nejmilostivějšího etc. poručení, jehož jest datum v pondělí po sv. Trojici [7. června] vše tohoto 99. léta, což sme tak od stavův z kraje Slánského berní z komínův, defensí, z osob osedlých, berně z peněz ouročních za ten první termín v pondělí po sv. Trojici vybrali, že sme JMtem nejvyšším pánóm berníkom odvedli, nebo sme za tou příčinou před komorou naschvále nadjíti se dali, to i jiné VMtem chtějíc přednésti, ale audiencí žádné, davše se i opovědíti, pro VMtí zaneprázdnění dočekati sme se nemohli. I obávajíce se, abychom v městech Pražských outrat, kteréž se těchto časův od některých hospodářův týměř nemírně počítají, ujíti mohli, obranní list vyzdvihše k vyupomínání reštantníků, poněvadž s odvedením pozanedbávali, domů sme odjeti pospíšili. Však nic míněji písaře našeho v městech Pražských, aby on na místě našem pánův reštantníkův, zvláště kteříž na větším díle v městech Pražských a na hradě Pražském zůstávají, napomenul, aby oni do města Slaného nám takové reštanty na jistý den neprodleně od sebe odvésti poručili, na ten způsob sme zanechali. Podle kteréhožto našeho jak předešle po kraji tak i tohoto v městech Pražských přátelského napomenutí na den jim od nás uložený dosti málo takových reštantův jest odvedeno. Od některých nám jest vzkázáno ano i samým nám oznámeno, že předešlým berníkům buďto při druhém neb třetím terminu, aneb když sou berníci do Prahy přijeli, jinde a jinde že sou takové daně odvozovali a ani od týchž berníkův tak jako od nás tuze napomínáni že sou nebejvali; ale my na to se neohlídajíc k vyupomínání, tudíž chtíc JMCské i VMtí poručení podle naší možnosti nejvyšší zadosti učiniti, takových reštantů žádnému v ničemž žádné lhůty ani jaké prodlení dávajíc s listem obranním po krajích jedeme a jich k odvedení takových reštantův upomínáme. Protož VMtí se vší náležitou uctivostí žádáme, že nás při této naší pravdivé omluvě v laskavé paměti míti a nám, kterak bychom se k těm osobám [....], kteréž VMtem poznamenané naschvále odsíláme, kteréž takových berní nám neodvedly (a kteříž tak jak snad jsou zvykli, my z domu maje peníze i jiné věci zhotovené do měst Pražských přijeda, teprva za nimi posílali, nad to jich tři neb 4 dni, což bez outrat obzvláštních a našeho obmeškávání býti by nemohlo, abychom očekávali) dále milostivé a laskavé naučení dáti a odeslati ráčíte. S tím VMti ochraně boží poručena činíme. Datum v městě Slaném v pondělí po svatým Kylianu 1599 léta.

VMtem k službám povolní

berníci kraje Slánského.

Přihlásit/registrovat se do ISP