501. Stavové na sněmu shromáždění dali přitisknouti pečeť zemskou k listu mocnému pro osoby na Karlštejn vypravené, aby zámky opravené přibíti a kaplu, kdež koruna a privilegia, spečetiti dáti mohli.

1599, 31. března. - Kvatern "Relací modrý" 1594-99, čís. 49, fol. O. 18 b. v archivu zemském král. Českého.

(V středu po neděli Judica.) Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, všickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kderýž držán byl na hradě Pražském léta tohoto 99 v outerej po neděli Laetare a zavřín téhož léta v středu po neděli Judica, ráčili jsou rozkázati pečef zemskou k listu mocnému těm osobám, kderéž na zámek Karlštejn vedle sněmovního snesení jeti mají, přitisknouti, tak aby na zámek Karlštejn, kdyžkoli čas k tomu obrán bude, puštěny byly, a tam zámky porušené a zase spravené přibiti, kaplu, kdež koruna česká a jiné klenoty a privilegia království českého jsou, zamknouti a spečetiti dáti [mohly].

Relatorové na to byli jsou z téhož plného sněmu v přítomnosti nejvyšších ouředníkův zemských (jako v předešlé listině): Petr Vok z Rožmberka a na Českém Krumlově, vladař domu Rožmberského, Adam z Šternberka na Bechyni a Sedlci, nejvyšší sudí dvorský království českého a hejtman Nového města Pražského, Matouš Děpolt a Lobkovic a na Strakonicích, rytíř řádu svatého Jana Jerozo[li]-mitánského a nejvyšší mistr převorství království Českého, Heřman z Říčan a na Kosově Hoře, JMCské rada, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, na Mladém Boleslavi a Kosmonosích, JMCské rada, Adam Havel z Lobkovic na Duchcově, Všechlapích a Střekově, JMCské rada, z pánův; Jan z Vřesovic a z Doubravské Hory a na Podsedicích, purkrabě kraje Hradeckého, Volf Žoldán Štampach z Štampachu, na Všebořicích a Velkém Chuderově, Jiřík starší Vratislav z Mitrovic na Humburcích, Jeroným Čejka z Olbramovic, na Chválách a Dolejších Počernicích, Jiří Vančura z Řehnic a na Studenci, z vladyk.
Přihlásit/registrovat se do ISP