510. Purkmistr a rada města Jílového odpovídají Kutnohorským v příčině sbírky z horních měst sněmem povolené.

V JÍLOVÉM. 1599, 16. dubna. - Orig v archivu Kutnohorském čís. 5402.

Službu etc. Psaní, kteréž nám činiti ráčíte oznamujíc, jaký snesení od stavův království českého na sněmu obecném, kterýž léta tohoto 99 držán byl na hradě Pražském, z strany měst horních a nás obyvateluov se stalo, a skrze JMti pány komisaře k tomu nařízené o to jednáno, co by od nás horníků jakých sbírek vyjíti jmělo, jakž též psaní od V. Opatrností šíř vše v sobě obsahujíc zavírá; na něž VOtem to za odpověď nyní v krátkosti (poněvadž posel pospíchal zase) dáváme. Nevěda ani ještě o týmž sněmovním snesení ani avisy k němu nikdyž potahováni a obsíláni, nač se jest stalo a nejsouce toho nic vděčni, co opěty tu proti nákladům našim horním velkým díti se by mělo i taky mimo starobylý způsob na hory uvésti chtělo: to spolu některým sousedům a kverkům obce naší uveda v známost, co k tomu nám raditi a k čemu přistoupiti budou moci, dále se v té věci opatřiti nepominem. S tím milost a ochrana pána Boha našeho rač býti s námi se všemi. Datum v městě Jílovým na horách zlatých, v pátek po slavném hodu Vzkříšení pána Jezu Krista léta etc. 99.

Purkmistr a rada hor zlatých a města Jílového.

Přihlásit/registrovat se do ISP